Logowanie

Rada Gminy Jaśliska - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.130811.6.2012

  uchwała nr XXV/113/12 Rady Gminy Jaśliska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Jaśliska

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.115415.5.2012

  uchwała nr XXIV/106/12 Rady Gminy Jaśliska z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaśliska w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.112011.5.2012

  uchwała nr XXIV/109/12 Rady Gminy Jaśliska z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17930.1.2012

  uchwała nr XIX/84/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na 2012 rok


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.173820.7.2011

  uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.155121.6.2011

  uchwała nr VIII/40/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.155021.6.2011

  uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 13 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.149716.6.2011

  uchwała nr VI/21/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.105520.4.2011

  uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 16 marca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów i pedagogów szkolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.5514.3.2011

  uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.22.5203.3.2011

  uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Jaśliska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.21.5081.3.2011

  uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.250130.11.2010

  uchwała nr XIV/73/10 Rady Gminy Jaśliska z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek tej opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.250030.11.2010

  uchwała nr XIV/72/10 Rady Gminy Jaśliska z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.103.189227.10.2010

  uchwała nr XII/62/10 Rady Gminy Jaśliska z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.185121.10.2010

  uchwała nr XII/61/10 Rady Gminy Jaśliska z dnia 15 października 2010r. w sprawie ustalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Jaśliska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.93.16874.10.2010

  uchwała nr XI/57/10 Rady Gminy Jaśliska z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.90.165728.9.2010

  uchwała nr XI/59/10 Rady Gminy Jaśliska z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wzorów informacji oraz deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.15283.9.2010

  uchwała nr IX/47/10 Rady Gminy Jaśliska z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.81.15151.9.2010

  uchwała nr IX/41/10 Rady Gminy Jaśliska z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.