Logowanie

Rada Gminy Kurzętnik - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2213.8.2012

  uchwała nr XXIII/148/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kurzętnik

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2213.8.2012

  uchwała nr XXIII/145/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu walki z bezdomnością zwierząt na terenie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.175.6.2012

  uchwała nr XVI/100/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kurzętnik na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1624.5.2012

  uchwała nr XiX/114/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kurzętnik


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1623.5.2012

  uchwała nr XXI/131/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kurzętnik dla uczniów za wyniki w nauce.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1427.4.2012

  uchwała nr XIX/122/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie udostępnienia Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku po zajęciach szkolnych mieszkańcom gminy oraz przyjęcia regulaminu udostępnienia sali.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1427.4.2012

  uchwała nr XIX/121/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kurzętnik

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1427.4.2012

  uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1427.4.2012

  uchwała nr XIX/117/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie udostępnienia Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Kurzętniku po zajęciach szkolnych mieszkańcom gminy oraz przyjęcia regulaminu udostępnienia boisk.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1427.4.2012

  uchwała nr XiX/112/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kurzętnik

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.586.2.2012

  uchwała nr XVII/103/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kurzętnik

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.586.2.2012

  uchwała nr XV/93/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kurzętnik na lata 2012 ? 2016

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.4130.1.2012

  uchwała nr XV/94/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.4130.1.2012

  uchwała nr XV/92/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obnizenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kurzętnik w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.3526.1.2012

  uchwała nr XIV/86/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kurzętnik

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.3225.1.2012

  uchwała nr XIV/85/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.6510.1.2012

  uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie zmian regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.186.12.2011

  uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 13 września 2011r. w sprawie Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1717.11.2011

  uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 13 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod urządzenia sportowe w miejscowości Brzozie Lubawskie, gmina Kurzętnik

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1717.11.2011

  uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 13 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad jeziorem Skarlińskim we wsi Wawrowice ? teren nr 1, gmina Kurzętnik

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.