Logowanie

Rada Gminy Lubenia - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16672.8.2012

  uchwała nr XXVII/102/2012 Rady Gminy Lubenia z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/2007 Rady Gminy Lubenia z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.163630.7.2012

  uchwała nr XXVII/101/2012 Rady Gminy Lubenia z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubenia, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.110110.5.2012

  uchwała nr XXIII/89/2012 Rady Gminy Lubenia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10547.5.2012

  uchwała nr XXIII/88/2012 Rady Gminy Lubenia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubenia? na 2012 rok


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4981.3.2012

  uchwała nr XVIII/76/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Lubenia na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18130.1.2012

  uchwała nr IX/35/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubenia za rok 2010 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu. Rada Gminy Lubenia uchwala, co następuje:

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.29713.12.2011

  uchwała nr XVI/65/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Oddział Przedszkolny w Lubeni.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.264422.11.2011

  uchwała nr XVI/64/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Lubenia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.264322.11.2011

  uchwała nr XVI/63/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Lubenia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.177.258718.11.2011

  uchwała nr XV/62/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzorów załączników.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.177.258618.11.2011

  uchwała nr XV/61/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.177.258518.11.2011

  uchwała nr XV/60/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.177.258418.11.2011

  uchwała nr XV/59/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lubenia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.226026.9.2011

  uchwała nr XIII/49/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 12 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.214813.9.2011

  uchwała nr X/42/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Lubenia na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.146413.6.2011

  uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu gminy Lubenia na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.62.11896.5.2011

  uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.66314.3.2011

  uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania, wypłacania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.66214.3.2011

  uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Oddział Przedszkolny w Lubeni.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.5524.3.2011

  uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lubenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.