Logowanie

Rada Gminy w Sobkowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.212725.7.2012

  uchwała nr XVII/197/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.

 • DZ. URZ. 2012.187125.6.2012

  uchwała nr XVI/182/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków, obejmującego część terenu sołectwa Mzurowa i teren sołectwa Szczepanów.

 • DZ. URZ. 2012.161530.5.2012

  uchwała nr XV/171/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sobków na lata 2012 - 2016

 • DZ. URZ. 2012.93726.3.2012

  uchwała nr XIV/162/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej


 • DZ. URZ. 2012.93626.3.2012

  uchwała nr XIV/160/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2012.93526.3.2012

  uchwała nr XIV/159/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sobków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

 • DZ. URZ. 2012.93426.3.2012

  uchwała nr XIV/154/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.56916.2.2012

  uchwała nr XIII/151/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 • DZ. URZ. 2012.56816.2.2012

  uchwała nr XIII/144/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w 2012 r. ze środków budżetowych 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.18516.1.2012

  uchwała nr XIII/146/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sobków.

 • DZ. URZ. 2012.14113.1.2012

  uchwała nr XI/118/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Sobków przez inne niż Gmina Sobków osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Gmina Sobków osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. 2012.84.1.2012

  uchwała nr XII/141/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. 2011.306.370015.12.2011

  uchwała nr XI/117/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XL/203/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

 • DZ. URZ. 2011.306.369915.12.2011

  uchwała nr XI/116/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXVIII/132/2008 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.306.369815.12.2011

  uchwała nr XI/115/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sobków.

 • DZ. URZ. 2011.272.312618.11.2011

  uchwała nr X/110/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 4 października 2011r. w sprawie zasad korzystania z herbu i flagi Gminy Sobków

 • DZ. URZ. 2011.272.312518.11.2011

  uchwała nr X/107/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2011.241.27886.10.2011

  uchwała nr IX/102/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Sobków

 • DZ. URZ. 2011.241.27876.10.2011

  uchwała nr IX/97/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 5 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz stawki opłat za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym przez przewoźnika wykonującego publiczny transport zbiorowy na terenie gminy Sobków.

 • DZ. URZ. 2011.199.233512.8.2011

  uchwała nr VII/87/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sobków.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.