Logowanie

Rada Gminy - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.374626.4.2012

  uchwała nr XV/ 114/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.284720.3.2012

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.183024.2.2012

  uchwała nr XXVIII/119/09 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.856730.12.2011

  uchwała nr XIII/101/2011 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.856630.12.2011

  uchwała nr XIII/100/11 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.856530.12.2011

  uchwała nr XIII/99/11 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.856330.12.2011

  uchwała nr XIII/95/2011 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej lub w wyniku podziału nieruchomości.

 • uchwała nr XI/76/2011 Rada Gminy Hanna z dnia 8 listopada (...)29.12.2011

  uchwała nr XI/76/2011 Rada Gminy Hanna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru.

 • uchwała nr XI/72/2011 Rada Gminy Hanna z dnia 8 listopada (...)29.12.2011

  uchwała nr XI/72/2011 Rada Gminy Hanna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • uchwała nr XI/71 /2011 Rada Gminy Hanna z dnia 8 listopada (...)29.12.2011

  uchwała nr XI/71 /2011 Rada Gminy Hanna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na rok 2012.

 • uchwała nr XI/ 70/2011 Rada Gminy Hanna z dnia 8 listopada (...)29.12.2011

  uchwała nr XI/ 70/2011 Rada Gminy Hanna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.

 • uchwała nr XI/69 /2011 Rada Gminy Hanna z dnia 8 listopada (...)29.12.2011

  uchwała nr XI/69 /2011 Rada Gminy Hanna z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Hanna na rok 2012.

 • uchwała nr X/66/11 Rada Gminy Hanna z dnia 26 września (...)15.12.2011

  uchwała nr X/66/11 Rada Gminy Hanna z dnia 26 września 2011r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Hanna w miejscowości Konstantyn

 • uchwała nr X/63/11 Rada Gminy Hanna z dnia 26 września (...)15.12.2011

  uchwała nr X/63/11 Rada Gminy Hanna z dnia 26 września 2011r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Hannie

 • uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy z dnia 28 października (...)23.11.2011

  uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów

 • uchwała nr IX/55/11 Rada Gminy Hanna z dnia 27 lipca (...)7.10.2011

  uchwała nr IX/55/11 Rada Gminy Hanna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest Wójt Gminy Hanna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.398816.7.2011

  uchwała nr VIII/57/2011 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 29 czerwca 2011r. określenia górnych stawek stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.398716.7.2011

  uchwała nr VIII/54/2011 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Belsk Duży

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.234611.5.2011

  uchwała nr III/14/2011 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Belsk Duży na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.80126.2.2011

  uchwała nr III/17/11 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Belsk Duży z dnia 9 września 2010 roku (Uchwała Nr XLI/292/10) w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.