Logowanie

Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1731.8.2012

  uchwała nr XIX/139/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenie warunków jej stosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1731.8.2012

  uchwała nr XIX/132/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.1731.8.2012

  uchwała nr XIX/131/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski oraz określenia granic ich obwodów.

 • uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu (...)19.6.2012

  uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze na terenie wsi Kaliska.


 • uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu (...)29.3.2012

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminych.

 • uchwała nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu (...)16.3.2012

  uchwała nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubień Kujawski.

 • uchwała nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim (...)13.3.2012

  uchwała nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2012 rok.

 • uchwała nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim (...)9.3.2012

  uchwała nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/151/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

 • uchwała nr XV/99/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim (...)9.3.2012

  uchwała nr XV/99/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Lubień Kujawski innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.

 • uchwała nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu (...)23.2.2012

  uchwała nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.

 • uchwała nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu (...)27.1.2012

  uchwała nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim (...)8.12.2011

  uchwała nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski.

 • uchwała nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim (...)8.12.2011

  uchwała nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

 • uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim (...)8.12.2011

  uchwała nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 • uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim (...)8.12.2011

  uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.

 • uchwała nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim (...)28.9.2011

  uchwała nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obowdu głosowania.

 • uchwała nr V/50/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim (...)13.4.2011

  uchwała nr V/50/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Lubień Kujawski i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • uchwała nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim (...)6.4.2011

  uchwała nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2011 rok.

 • uchwała nr XLV/217/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu (...)2.12.2010

  uchwała nr XLV/217/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

 • uchwała nr XLV/216/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu (...)2.12.2010

  uchwała nr XLV/216/2010 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.