Logowanie

Rada Miejska w Przecławiu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172917.8.2012

  uchwała nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172817.8.2012

  uchwała nr XIX(135)2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przecław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.15169.7.2012

  uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.86913.4.2012

  uchwała nr XV/111/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przecław w 2012 r.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60713.3.2012

  uchwała nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr VIII/54/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przecław.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5507.3.2012

  uchwała nr XIV/100/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, w tym trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5497.3.2012

  uchwała nr XIV/99/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz szczegółowych warunków przyznawania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.32113.2.2012

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XIII/94/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 24 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.314.1.2012

  uchwała nr XII/91/2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przecław

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.337514.12.2011

  uchwała nr X.73.2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.337414.12.2011

  uchwała nr X.72.2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości, poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.337314.12.2011

  uchwała nr X.71.2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.337214.12.2011

  uchwała nr X.70.2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.337114.12.2011

  uchwała nr X.69.2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Przecław na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.337014.12.2011

  uchwała nr X.68.2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.336914.12.2011

  uchwała nr X.67.2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.336814.12.2011

  uchwała nr X.66.2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.268024.11.2011

  uchwała nr VIII/42/2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.25149.11.2011

  uchwała nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 17 października 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.25139.11.2011

  uchwała nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 17 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Przecław i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.