Logowanie

Wojewoda Dolnośląski - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.304531.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.278.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.303731.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N13.4131.576.2012.JT1-2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 2 pkt 7 oraz § 10 pkt 2 i 3 we fragm. ?budowlanej? uchwały nr XXII/135/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.303130.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N8.4131.837.2012.MM2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 3 ust. 1 pkt 4 załącznika do uchwały Rady Gminy Mysłakowice nr XXVII/155/12 z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.301629.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.247.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIX/132/2012 Rady Gminy Grębocice z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/224/2002 Rady Gminy Grębocice z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Grębocicach.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.300728.8.2012

  obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 341/XVI/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały 318/XLIII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych; w uchwale Rady Gminy Głogów nr XXI/110/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów oraz w uchwale Rady Gminy Rudna z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów: Juszowice, Koźlice, Rynarcice oraz terenów górniczych położonych na terenie gminy Rudna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.297924.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.279.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważności pkt 10 załącznika Nr 1 do uchwały nr XXVI/145/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw w Lewinie Kłodzkim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.297624.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1261.2012.MG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 we fragmencie ?oryginałów? uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 30 lipca 2012 roku nr XIX/100/2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XLII/260/06 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzybórz w zakresie w jakim dodaje ona ust. 3 do § 5 uchwały z dnia 29 maja 2006 roku nr XLII/260/06 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Międzybórz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.293420.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N 11.4131.773.2012.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2012r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 3 we fragmencie "w szczególności", § 7 uchwały we fragmencie ?może również prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, inną niż działalność lecznicza? oraz § 10 ust. 4 we fragmencie ?i ich pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy? uchwały Nr XXII/110/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Malczycach.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N 11.4131.744.2012.AS2 (...)17.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N 11.4131.744.2012.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2012r. stwierdzające nieważność § 9 pkt 2, § 31 pkt 2b oraz § 39 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/214/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Prusicach

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N4.4131.1225.2012.MG (...)16.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N4.4131.1225.2012.MG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 czerwca 2012 roku nr XXI/117/2012 w sprawie nadania statutu podmiotowi leczniczemu niebędącymi przedsiębiorcą o nazwie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" w Sycowie

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.207.2012.RJ1 (...)16.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.207.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważności uchwały Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. nr XX/145/2012 w sprawie przyjęcia logo Powiatu Średzkiego oraz określenia zasad jego używania.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N9.4131.473.2012.SS1 (...)16.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N9.4131.473.2012.SS1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2012r. stwierdzające nieważności uchwały Rady Gminy Wisznia Mała Nr VI/XIX/171/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ? Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.226.2012.RJ1 (...)16.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.226.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2012r. stwierdzające nieważności uchwały Nr XXXI/293/12 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N7.4131.451.2012.AM5 (...)16.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N7.4131.451.2012.AM5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 maja 2012 r. nr XXII/241/2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N12.4131.555.2012.BSZ2 (...)14.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N12.4131.555.2012.BSZ2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 1 pkt 2 zdanie drugie oraz § 2 uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie Nr XXXVIII/162/12 z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakrsie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N1.4131.787.2012.RB (...)14.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N1.4131.787.2012.RB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważności § 3 ust. 2 we fragmencie: "na stałe", § 25 ust. 1 we fragmencie: "po zasięgnięciu opinii Wójta", § 105 oraz § 108 ust. 1, ust. 2 we fragmencie: "przez Sekretarza" i ust. 3 we fragmencie: "1 i" załącznika do uchwały nr XXIII/173/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sulików.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N1.4131.782.2012.RB (...)14.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N1.4131.782.2012.RB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważności § 3 załącznika do uchwały nr XXIII/168/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N3.4131.452.2012.DC (...)13.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N3.4131.452.2012.DC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważności uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2012 r. Nr XXIX/660/12 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyzwania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej uraz ustalenia ich maksymalnej wysokości.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N13.4131.388.2012.JT1 (...)10.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N13.4131.388.2012.JT1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2012r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 1 pkt 3-4, § 12 ust. 3 pkt 15, § 13 ust. 3 pkt 16, § 14 ust. 3 pkt 15, § 15 ust. 3 pkt 15, § 16 ust. 3 pkt 16, § 17 ust. 3 pkt 15, § 19 ust. 3 pkt 11 oraz § 28 ust. 3 pkt 10-11 uchwały Rady Gminy Kondratowice nr XXII/114/2012 z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karczyn.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N 11.4131.714.2012.AS2 (...)9.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N 11.4131.714.2012.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2012r. stwierdzające nieważność § 8 ust. 1 we fragmencie ?w szczególności?, § 8 ust. 2 pkt 10, § 21 oraz § 23 we fragmencie ?statut obowiązuje z dniem nadania przez Powiat? załącznika do uchwały Nr XX/154/2012 Rady Powiatu w Oławie z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oławie działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.