Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.251823.8.2012

  uchwała nr XIX/114/12 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego i dworca, których właścicielem jest Gmina Poniatowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.251723.8.2012

  uchwała nr XIX/100/12 Rady Gminy Gościeradów z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.251623.8.2012

  uchwała nr XIII/78/2012 Rady Gminy Abramów z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Abramów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.251523.8.2012

  uchwała nr XIII/77/2012 Rady Gminy Abramów z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.


 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.251423.8.2012

  uchwała nr XXII/123/2012 Rady Gminy Turobin z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Turobin na obwody głosowania i ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.251323.8.2012

  uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.251223.8.2012

  uchwała nr XXII/101/2012 Rady Gminy Fajsławice z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXI/130/09 Rady Gminy Fajsławice z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Fajsławice dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.251123.8.2012

  uchwała nr XVII/87/2012 Rady Gminy Urszulin z dnia 21 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.251023.8.2012

  uchwała nr XVI/81/2012 Rady Gminy Urszulin z dnia 20 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.250923.8.2012

  uchwała nr XIV/91/12 Rady Gminy Hańsk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.250823.8.2012

  uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.250723.8.2012

  uchwała nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.250623.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.252.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIX/127/2012 Rady Gminy Konopnica z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Konopnica.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.250523.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.250.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/99/2012 Rady Gminy Dzwola z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dzwola.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.250423.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.238.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XXIII/143/2012 Rady Gminy Serniki z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Serniki.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.250323.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.235.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/163/2012 Rady Powiatu w Puławach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę co najmniej 500 osób posiadających czynne prawo wyborcze do rady powiatu z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę Powiatu w Puławach.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.250223.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.155.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 maja 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Konopnica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, w części obejmującej jej § 3, § 4, § 8 ust. 1 i ust. 3-6, § 9 ust. 2.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.250123.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.98.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/97/12 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Obiektu Sportowego ?Orlik 2012? w Poniatowej, w części obejmującej pkt 10 tiret piąte załącznika do uchwały. 

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.250023.8.2012

  uchwała nr XXII/119/2012 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Rejowiec Fabryczny udostępnianych operatorom i przewoźnikom, zasad i warunków korzystania z nich oraz stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.249923.8.2012

  uchwała nr XXII/135/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parczew w 2012 roku

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.