Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XXI/113/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia (...)17.8.2012

  uchwała nr XXI/113/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kraśnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • uchwała nr XXI/112/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia (...)17.8.2012

  uchwała nr XXI/112/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kraśnik.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.228.2012 Wojewody (...)17.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.228.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/68/2012 Rady Gminy Abramów z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Abramów, w części obejmującej § 4 ust. 3 w brzmieniu: ?złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska?, § 5 ust. 2 w brzmieniu: ?uwzględniając zakres i złożoność zadań warunki ich realizacji? i § 9 ust. 2 załącznika do uchwały.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.226.2012 Wojewody (...)17.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.226.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/69/2012 Rady Gminy Abramów z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Abramów, w części obejmującej tytuł uchwały w brzmieniu: ?i wiejskiego? oraz § 9 uchwały.


 • decyzja nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa (...)17.8.2012

  decyzja nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • uchwała nr XXI/121/2012 Rady Gminy Zakrzówek z dnia (...)17.8.2012

  uchwała nr XXI/121/2012 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakrzówek.

 • uchwała nr XXI/120/2012 Rady Gminy Zakrzówek z dnia (...)17.8.2012

  uchwała nr XXI/120/2012 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zakrzówek oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.

 • uchwała nr XXII/149/12 Rady Gminy Głusk z dnia 17 (...)17.8.2012

  uchwała nr XXII/149/12 Rady Gminy Głusk z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kalinówka

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.247.2012 Wojewody (...)17.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.247.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/129/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/142/09 Rady Gminy Puchaczów z dnia 13 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Puchaczów, w części obejmującej jej § 1 pkt 1 ust. 2, § 1 pkt 3 i 4 oraz § 1 pkt 5 ppkt 1 i 2 w brzmieniu: ?przepracowaną?.

 • uchwała nr XXI/129/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia (...)17.8.2012

  uchwała nr XXI/129/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/142/09 Rady Gminy Puchaczów z dnia 13 marca 2009r w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Puchaczów.

 • uchwała nr XXII/109/2012 Rady Gminy Chodel z dnia (...)16.8.2012

  uchwała nr XXII/109/2012 Rady Gminy Chodel z dnia 27 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/107/2012 Rady Gminy Chodel z dn. 28 czerwca 2012 roku, w sprawie ustalenia wykazu oraz określenia warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych i dworców, których Gmina Chodel jest właścicielem.

 • uchwała nr XXI/107/2012 Rady Gminy Chodel z dnia 28 (...)16.8.2012

  uchwała nr XXI/107/2012 Rady Gminy Chodel z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia wykazu oraz określenia warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych i dworców, których Gmina Chodel jest właścicielem.

 • uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy Chodel z dnia (...)16.8.2012

  uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy Chodel z dnia 27 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXI/106/2012 Rady Gminy Chodel z dnia 28 czerwca 2012 roku, w sprawie podziału gminy Chodel na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Chodel z dnia 28 (...)16.8.2012

  uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Chodel z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Chodel na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • uchwała nr XII/95/12 Rady Gminy Konstantynów z dnia (...)16.8.2012

  uchwała nr XII/95/12 Rady Gminy Konstantynów z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zasad obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Konstantynów.

 • uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Konstantynów z dnia (...)16.8.2012

  uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Konstantynów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynowie

 • uchwała nr XXI/124/2012 Rady Gminy Kłoczew z dnia (...)16.8.2012

  uchwała nr XXI/124/2012 Rady Gminy Kłoczew z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy Kłoczew.

 • uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy Kłoczew z dnia (...)16.8.2012

  uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy Kłoczew z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kłoczew.

 • uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Jastków z dnia (...)16.8.2012

  uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Jastków z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Natalin.

 • uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy Stanin z dnia 20 (...)16.8.2012

  uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy Stanin z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę oraz zasad jego wypłacania.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.