Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51266.7.2012

  uchwała nr XVI/87/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego działające na terenie Gminy Jastrząb

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51256.7.2012

  uchwała nr 113/XXI/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51246.7.2012

  uchwała nr XX/154/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiacych własność Powiatu Ostrowskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51236.7.2012

  uchwała nr XVI/153/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drogom wewnętrznym stanowiących własność Gminy Czosnów we wsi Kazuń Bielany i we wsi Wrzosówka.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51226.7.2012

  uchwała nr XVI/152/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym oraz nazw drogom wewnętrznym we wsi Małocice i Augustówek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51216.7.2012

  uchwała nr XVI/145/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51206.7.2012

  uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie : trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Prażmów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51196.7.2012

  uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51186.7.2012

  uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Zabrodzie, gm. Zabrodzie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51176.7.2012

  uchwała nr 180/XXI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Grodziskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51166.7.2012

  uchwała nr IX/82/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie podziału Gminy Potworów na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51156.7.2012

  uchwała nr IX/81/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potworów w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51146.7.2012

  uchwała nr IX/78/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długiem, Szkoły Podstawowej w Grabowej oraz Szkoły Podstawowej w Rdzuchowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51136.7.2012

  uchwała nr IX/76/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51126.7.2012

  uchwała nr 183/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51116.7.2012

  uchwała nr 180/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zasad określających warunki zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie i użyczania aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Radomski jest podmiotem tworzącym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51106.7.2012

  uchwała nr 181/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51096.7.2012

  uchwała nr 187/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51086.7.2012

  uchwała nr 179/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51076.7.2012

  uchwała nr 178/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej ? Szpital w Iłży

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.