Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.20.8.2012

  aneks Nr 4 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Oleskiego z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Opolskiego Powiatowi Oleskiemu prowadzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.17.8.2012

  zarządzenie Nr 113/12 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia gminy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.17.8.2012

  zarządzenie Nr AO.0050.45.2012 Burmistrza Miasta Kluczbork z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budzetu gminy Kluczbork, wykonania planów finansowych Instytucji Kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kluczbork za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.17.8.2012

  aneks Nr 1/12 Starosty Opolskiego z dnia 6 lipca 2012 r. do porozumienia nr 4/12 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Opolskiego


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.17.8.2012

  porozumienie Nr 4/12 Starosty Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.17.8.2012

  porozumienie Nr 3/12 Starosty Opolskiego z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.17.8.2012

  porozumienie Nr 2/12 Starosty Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.17.8.2012

  porozumienie Nr 1/12 Starosty Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa należącymi do właściwości Starosty Opolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.17.8.2012

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 13 czerwca 2012 r. do porozumienia Nr AO.3153.4.2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.17.8.2012

  porozumienie Nr AO.3153.4.2012 Starosty Krapkowickiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.17.8.2012

  informacja Nr GKM-I.6621.58.17.2011 Starosty Oleskiego z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej 160803_4 Olesno-Miasto

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.17.8.2012

  decyzja Nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarzadców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.17.8.2012

  aneks Nr 1/12 Starosty Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. do porozumienia nr 1/11 z dnia 04.05.2011r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do właściwości Starosty Opolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.16.8.2012

  uchwała Nr XXII/153/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wołczyn

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.16.8.2012

  uchwała Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.16.8.2012

  uchwała Nr XVII/102/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.16.8.2012

  uchwała Nr XVII/101/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.16.8.2012

  uchwała Nr XVII/100/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.16.8.2012

  uchwała Nr XX/125/12 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pakosławice.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.16.8.2012

  uchwała Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć , przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze , ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ? Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.