Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.16.8.2012

  uchwała Nr XXIII/308/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.16.8.2012

  uchwała Nr XVII/238/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/11 Rady Powiatu w Nysie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Nyskiego w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.13.8.2012

  uchwała Nr XX.106.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.13.8.2012

  uchwała Nr XX.105.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.13.8.2012

  uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Turawa na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.13.8.2012

  uchwała Nr XXIV/187/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy ?Miodowa? w Lewinie Brzeskim

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.13.8.2012

  uchwała Nr XXI/268/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.13.8.2012

  uchwała Nr XVII/251/12 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  porozumienie Burmistrza Byczyny; Burmistrza Gorzowa Śląskiego; Burmistrza Praszki; Wójta Gminy Radłów; Wójta Gminy Rudniki z dnia 5 lipca 2012 r. o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, oraz udzielenie pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XXII/154/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie Gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie Gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XVII/113/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Walce

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XVII/112/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Walce niepublicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Walce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XVII/111/2012 Rady Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XX.109.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ujazd zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2012-2013.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XIX/92/12 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności wysokości stawki opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XXV/168/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 104, poz. 2088 ze zm.)

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prószków na dofinansowanie demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.10.8.2012

  uchwała Nr XXIX/437/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kanał Ulgi - ulica Krapkowicka" w Opolu

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.