Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.9.2.2012

  uchwała Nr 4/7/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 lutego 2012 r. stwierdzająca nieważność uchwały nr XXI/308/11 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie Miejskiej Spółce Wodnej, działającej na terenie Miasta Opola, dotacji z budżetu Miasta Opola, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.9.2.2012

  sprawozdanie Nr 1/2012 Starosty Nyskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.9.2.2012

  uchwała Nr XIV/100/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Popielów do kategorii dróg gminnych, oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.9.2.2012

  uchwała Nr XIV/93/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Popielów


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.9.2.2012

  zarządzenie Nr 6/2012 Starosty Strzeleckiego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Kadłubie w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.9.2.2012

  zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Strzeleckiego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.9.2.2012

  uchwała Nr XVII/206/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn - Koźle w części dotyczącej obszaru ograniczonego ulicami Jana Kochanowskiego, Ignacego Łukasiewicza i Piastowską

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.8.2.2012

  zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.8.2.2012

  decyzja Nr OWR-4210-39/2011/2012/73/XII-C/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Energetyki Cieplnej Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.8.2.2012

  informacja Nr 2/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 7 lutego 2012 r. o zastąpieniu dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów zmodernizowanego operatem ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.8.2.2012

  porozumienie ; Burmistrza Głubczyc z dnia 31 października 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.8.2.2012

  wyrok Nr II SA/Op 300/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 marca 2011 r., NR IV.27.2011, w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.8.2.2012

  zarządzenie Nr 2/2012 Starosty Oleskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia w 2012 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radawiu i Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.7.2.2012

  decyzja Nr OWR-4210-65/2011/2012/77/IX-A/DB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia IX taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie -Koźlu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.7.2.2012

  zarządzenie Nr 1/2012 Starosty Oleskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia w 2012 roku średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie wychowanka Domu Dziecka w Sowczycach

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.7.2.2012

  wyrok Nr II SA/Op 388/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2008 r., Nr XVIII/247/08, w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez placówki prowadzące wychowanie przedszkolne

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.7.2.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.7.2012.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 3 lutego 2012 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XV/81/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosławice dla działki nr 39/5 położonej w Biechowie.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.7.2.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.4.2012.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa w rejonie wsi Żelazna i wsi Gola Grodkowska w gminie Grodków

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.7.2.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.3.2012.AŁ Wojewody Opolskiego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XIV/106/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa w rejonie wsi Kopice i wsi Więcmierzyce w gminie Grodków

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.7.2.2012

  uchwała Nr 3/3/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały nr XV/118/11 Rady Gminy Branice z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności a także poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.