Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17014.4.2012

  uchwała nr XVII/112/2012 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.17004.4.2012

  uchwała nr XV/90/2012 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej letniskowej dla części działki nr 5 położonej we wsi Wielonek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16994.4.2012

  uchwała nr 87/XVI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16984.4.2012

  uchwała nr XVIII/203/12 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/42/11 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16974.4.2012

  uchwała nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16964.4.2012

  zarządzenie nr 125/12 z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16954.4.2012

  uchwała nr 158/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16944.4.2012

  uchwała nr XVII/145/12 Rady Miejskiej Bojanowo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie skanalizowanych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16934.4.2012

  obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie sprostowania błędów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16924.4.2012

  uchwała nr XVI/175/12 Rady Gminy Kościan z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/59/11 Rady Gminy Kościan z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16914.4.2012

  uchwała nr 97/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16904.4.2012

  uchwała nr XIX/276/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 marca 2012r. sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16894.4.2012

  uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Piaski z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2002 Rady Gminy Piaski z dnia 12 grudnia 2002r.w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego zmienionej uchwałą Nr V/22/2011 Rady Gminy Piaski z dnia 17 lutego 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16884.4.2012

  uchwała nr XIV/125/2012 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16874.4.2012

  aneks nr 1/2012 Burmistrza Trzcianki; Starosty Czarnkowskiego z dnia 20 marca 2012r. do porozumienia z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie współdziałania z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu promocji, zawarty pomiędzy: Gminą Trzcianka, reprezentowaną przez: Marka Kupsia ? Burmistrza Trzcianki, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ? Bożeny Niedzwieckiej a Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, reprezentowanym przez: Wiesława Maszewskiego ? Starostę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Tadeusza Teterusa ? Wicestarostę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ? Ewy Dymek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16864.4.2012

  zarządzenie nr 40/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 marca 2012r. Burmistrza Trzcianki w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16854.4.2012

  uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Czarnkowsko ? Trzcianeckim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16844.4.2012

  uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16834.4.2012

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 kwietnia 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/320-ZTO-G/243/W/OPO/2012/AS

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16823.4.2012

  uchwała nr XII/132/2012 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyż Wlkp.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.