Logowanie

Kodeks postępowania cywilnego

Spis treści kodeksu
TYTUŁ II.

ZABEZPIECZENIE KOSZTÓW PROCESU

Art. 1119.  Powód, który nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jest obowiązany na żądanie pozwanego złożyć kaucję na zabezpieczenie kosztów procesu.

Art. 1120.  Powód nie ma obowiązku określonego w art. 1119:

1) jeżeli ma w Rzeczypospolitej Polskiej majątek wystarczający na zapłatę kosztów;  

2) jeżeli przysługuje mu lub uzyskał zwolnienie od kosztów sądowych; 

3) w sprawach małżeńskich niemajątkowych, w sprawach z powództwa wzajemnego oraz w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym; 

4) w sprawach, które strony zgodnie poddały jurysdykcji sądów polskich; 

5) jeżeli orzeczenie sądu polskiego zasądzające koszty procesu od powoda na rzecz pozwanego byłoby wykonalne w państwie, w którym powód ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedzibę. 

Art. 1121.  § 1. Pozwany może zgłosić żądanie zabezpieczenia kosztów przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

§ 2. Późniejsze zgłoszenie żądania jest dopuszczalne, jeżeli dopiero w toku sprawy:

1) pozwany dowiedział się, że powód nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

2) ustała podstawa prawna do zwolnienia powoda od obowiązku złożenia kaucji. 

Art. 1122. Pozwany nie ma prawa domagać się złożenia kaucji, jeżeli uznana przez niego część roszczenia powoda wystarcza na zabezpieczenie kosztów.

Art. 1123. § 1. Sąd oznaczy wysokość kaucji, mając na względzie prawdopodobną sumę kosztów, które poniesie pozwany, jednak bez włączenia kosztów powództwa wzajemnego.

§ 2. Jeżeli w toku sprawy okaże się, że kaucja nie wystarcza, pozwany może żądać dodatkowego zabezpieczenia.

§ 3.  Kaucję składa się na rachunek depozytowy sądu, chyba że sąd określi inny sposób jej złożenia.

Art. 1124. § 1. Zgłaszając w przepisanym czasie wniosek o zabezpieczenie kosztów, pozwany nie ma obowiązku składać wyjaśnień co do istoty sprawy przed rozstrzygnięciem tego wniosku.

§ 2. Sąd wyznaczy powodowi termin do złożenia kaucji.

§ 3.  Po bezskutecznym upływie terminu sąd odrzuca pozew lub środek odwoławczy, orzekając o kosztach jak w przypadku cofnięcia pozwu.

Art. 1125. Jeżeli w toku postępowania ustanie przyczyna zabezpieczenia, sąd na wniosek powoda, po wysłuchaniu pozwanego, zwolni powoda od obowiązku zabezpieczenia kosztów i zarządzi zwrot złożonej kaucji.

Art. 1126. § 1. Sąd na wniosek pozwanego zarządzi zaspokojenie z kaucji przyznanych mu kosztów.

§ 2. Wniosek taki powinien być zgłoszony w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia. Jeżeli wniosku nie zgłoszono, sąd po upływie tego terminu zarządzi wydanie kaucji powodowi na jego żądanie.

§ 3. Sąd zarządzi wydanie powodowi kaucji natychmiast po uprawomocnieniu się orzeczenia, jeżeli pozwanemu kosztów nie przyznano.

Art. 1127.  Pierwszeństwo zaspokojenia z kaucji złożonej przez powoda przysługuje pozwanemu przed wszystkimi innymi wierzycielami powoda.

Art. 1128.  Przepisy tytułu niniejszego stosuje się odpowiednio w postępowaniu nieprocesowym.

 Poprzedni rozdział:
TYTUŁ I. ZDOLNOŚĆ SĄDOWA I PROCESOWA
Następny rozdział:
TYTUŁ III. ZWOLNIENIE CUDZOZIEMCÓW OD KOSZTÓW SĄDOWYCH

Porady prawne e-prawnik.pl:


porady prawne online

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2006-02-23 nr 45 poz. 16

  Wyrok Trybunału z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie E-10/04 Paolo Piazza przeciwko Paul Schurte AG (Dopuszczalność — zabezpieczenie kosztów procesowych (...)

 • Komunikat UE z 2008-11-08 nr 285 poz. 42

  Sprawa T-143/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia z dnia 9 września 2008 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Zabezpieczenie (...)

 • Komunikat UE z 2008-11-08 nr 285 poz. 42

  Sprawa T-144/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września 2008 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Zabezpieczenie (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1542

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 • Komunikat UE z 2011-01-29 nr 30 poz. 62

  Sprawa F-89/09: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 1 grudnia 2010 r. — Gagalis przeciwko Radzie (Służba publiczna — Zabezpieczenie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.