Logowanie

Kodeks postępowania karnego

Spis treści kodeksu
Rozdział 71

Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu

Art. 642. Jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej, w kwestii kosztów procesu wynikłych z powództwa cywilnego stosuje się przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym. Powód cywilny jest tymczasowo zwolniony od obowiązku uiszczenia wpisu od powództwa cywilnego i apelacji. Oskarżony uiszcza wpis tylko wtedy, gdy jego apelacja dotyczy wyłącznie powództwa cywilnego.

Art. 643. W razie uwzględnienia powództwa w całości lub w części, sąd zasądza od oskarżonego na rzecz powoda należne mu koszty procesu, a jeżeli powód był zwolniony od kosztów sądowych, sąd zasądza je od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa; jeżeli powód korzysta z pełnomocnika wyznaczonego z urzędu, należność z tego tytułu sąd zasądza bezpośrednio na rzecz pełnomocnika.

Art. 644. § 1. Koszty procesu wynikłe z oddalonego powództwa cywilnego oraz cofnięcia apelacji ponosi powód cywilny.

§ 2. W razie zawieszenia postępowania lub pozostawienia powództwa cywilnego bez rozpoznania, koszty procesu poniesione przez powoda cywilnego w postępowaniu karnym zalicza się do kosztów procesu cywilnego o to samo roszczenie.

Art. 645. W razie zasądzenia odszkodowania pieniężnego z urzędu, sąd zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa stosowne koszty sądowe według przepisów obowiązujących w postępowaniu cywilnym w wypadku zasądzenia powództwa cywilnego; przepis art. 623 stosuje się odpowiednio.

 Poprzedni rozdział:
Rozdział 70 Zasądzenie kosztów procesu
Następny rozdział:
DZIAŁ XV Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych

Porady prawne e-prawnik.pl:


porady prawne online

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-30 poz. 1578

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za czynności związane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego

 • Legislacja UE z 2009-12-17 nr 333 poz. 35

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1

 • Komunikat UE z 2010-06-30 nr 173 poz. 23

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2010

 • Komunikat UE z 2008-02-16 nr 43 poz. 37

  Sprostowanie do publikacji wniosku zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych (...)

 • Komunikat UE z 2008-08-02 nr 197 poz. 24

  Sprawa T-127/07 P: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 czerwca 2008 r. — Bligny przeciwko Komisji (Odwołanie — Służba publiczna — (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.