Logowanie

Kodeks spółek handlowych

Spis treści kodeksu
Rozdział 2

Powstanie spółki

Art. 129. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze.

Art. 130. Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać:

1) firmę i siedzibę spółki,  

2) przedmiot działalności spółki,  

3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,  

4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość,  

5) wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,  

6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,  

7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,  

8) organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.  

Art. 131. Statut spółki komandytowe-akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Art. 132. § 1. Komplementariusz może wnieść wkład do spółki komandytowo-akcyjnej na kapitał zakładowy lub na inne fundusze.

§ 2. Wniesienie przez komplementariusza wkładu na kapitał zakładowy nie wyłącza jego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Art. 133. § 1. Zgłoszenie spółki komandytowo-akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

1) firmę, siedzibę i adres spółki,  

2) przedmiot działalności spółki,  

3) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,  

4) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, jeżeli statut je przewiduje,  

5) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została wpłacona przed zarejestrowaniem,  

6) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz okoliczności dotyczące ograniczenia ich zdolności do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją,  

7) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki - zaznaczenie tej okoliczności,  

8) jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności,  

9) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.  

§ 2. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu.

Art. 134. § 1. Spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

§ 2. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisem do rejestru, odpowiadają solidarnie.

 Poprzedni rozdział:
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Następny rozdział:
Rozdział 3 Stosunek do osób trzecich

Porady prawne e-prawnik.pl:


porady prawne online

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-21 poz. 582

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-04 poz. 1552

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1251

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-10 poz. 289

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy spółek skonsolidowanych, których akcje podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału zakładowego spółek konsolidujących, oraz listy spółek konsolidujących

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-27 poz. 437

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących idee powszechnego spisu rolnego w 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.