Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/1/5 ( sygn. akt I KZP 21/11)19.1.2012

  POSTANOWIENIE Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 R. I KZP 21/11 Jeżeli po przekazaniu do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy (art. 441 § 1 k.p.k.) nastąpi taka zmiana stanu prawnego, że podjęcie uchwały staje się zbędne, to postępowanie w tym zakresie ? na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/1/4 ( sygn. akt I KZP 20/11)19.1.2012

  POSTANOWIENIE Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 R. I KZP 20/11Brak wypowiedzi Sądu Najwyższego w zakresie wykładni określonych przepisów w żadnym wypadku nie uprawnia do korzystania z instytucji wskazanej w art. 441 § 1 k.p.k. Przewodniczący: sędzia SN S. Zabłocki. Sędziowie SN: D. Świecki, W. Wróbel (sprawozdawca). Prokurator Prokuratury Generalnej: B. Mik. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/1/3 ( sygn. akt I KZP 19/11)19.1.2012

  POSTANOWIENIE Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 R. I KZP 19/11 Warunkiem istnienia w obrocie prawnym wyroku jako dokumentu procesowego jest sporządzenie go na piśmie, a następnie publiczne ogłoszenie. Przewodniczący: sędzia SN S. Zabłocki. Sędziowie SN: D. Świecki (sprawozdawca), W. Wróbel. Prokurator Prokuratury Generalnej: B. Mik. Sąd Najwyższy w sprawie Janusza J., po rozpoznaniu w Izbie Karnej (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/1/1 ( sygn. akt I KZP 18/11)19.1.2012

  UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 R. I KZP 18/11 Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania, określone w art. 258 § 2 k.p.k., przy spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 249 § 1 i art. 257 § 1 k.p.k. i przy braku przesłanek negatywnych określonych w art. 259 § 1 i 2 k.p.k., stanowią samodzielne przesłanki szczególne stosowania tego środka zapobiegawczego. Przewodniczący: (...)


 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/1/2 ( sygn. akt I KZP 17/11)19.1.2012

  POSTANOWIENIE Z DNIA 19 STYCZNIA 2012 R. I KZP 17/11 W sprzeczności z zasadą samodzielności jurysdykcyjnej sądu (art. 8 § 1 k.p.k.) byłoby dokonywanie zasadniczej wykładni ustawy (art. 441 § 1 k.p.k.) tylko dlatego, że w sprawie wystąpiła sytuacja ?nieobjęta wprost dotychczasowym orzecznictwem Sądu Najwyższego?. Przewodniczący: sędzia SN R. Malarski. Sędziowie SN: K. Klugiewicz, R. (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/3/32 ( sygn. akt V KK 329/11)18.1.2012

  POSTANOWIENIE Z DNIA 18 STYCZNIA 2012 R. V KK 329/11 Artykuł 21b ust. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 ? 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, ze zm.) nie stanowi lex specialis w stosunku do art. 524 § 3 k.p.k. Zatem kasacja na niekorzyść osoby lustrowanej wniesiona przez Prokuratora (...)

 • ( sygn. akt V KK 389/11)17.1.2012

  WYROK Z DNIA 17 STYCZNIA 2012 R. V KK 389/11 ?Zbiegnięcie z miejsca zdarzenia? (art. 178 § 1 k.k.), to oddalenie się sprawcy z miejsca zdarzeń określonych w art. 173, 174 i 177 k.k., podjęte w celu uniknięcia odpowiedzialności za tego rodzaju przestępstwa. Przewodniczący: sędzia SN K. Cesarz. Sędziowie SN: P. Hofmański, J. Matras (sprawozdawca). Sąd Najwyższy w sprawie Janiny W., skazanej (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/3/31 ( sygn. akt V KZ 79/11)17.1.2012

  POSTANOWIENIE Z DNIA 17 STYCZNIA 2012 R. V KZ 79/11 W wypadku uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji w zakresie orzeczenia o karze, przy utrzymaniu w mocy zaskarżonego wyroku co do winy, rozstrzygnięcie sądu odwoławczego w zakresie winy oskarżonego może być poddane kontroli kasacyjnej dopiero po uprawomocnieniu się wyroku sądu odwoławczego rozstrzygającego co do kary wymierzonej oskarżonemu, (...)

 • ( sygn. akt III KK 214/11)11.1.2012

  POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2012 R. III KK 214/11 Wątpliwość co do bezstronności sędziego (art. 41 § 1 k.p.k.), musi istnieć obiektywnie i poddawać się zewnętrznej weryfikacji oraz ocenie, a nie być tylko subiektywnym przekonaniem określonej osoby. Przewodniczący: sędzia SN T. Artymiuk (sprawozdawca). Sędziowie SN: T. Grzegorczyk, J. Szewczyk. Prokurator Prokuratury Generalnej: (...)

 • ( sygn. akt III KK 192/11)11.1.2012

  WYROK Z DNIA 11 STYCZNIA 2012 R. III KK 192/11 Jeżeli przy rozbieżności poglądów w doktrynie i orzecznictwie, sąd decyduje się podzielić określone stanowisko, to powinien, nie tylko przez samo odwołanie się do niego, ale także przez rozważenie argumentów wyrażanych przez zwolenników innego poglądu, wskazać w sposób przekonujący powody trafności aprobowanego poglądu i niezasadności (...)

 • ( sygn. akt III KK 176/11)11.1.2012

  POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2012 R. III KK 176/11 Poddanie oskarżonego badaniom psychiatrycznym w innej sprawie nie tworzy, samo przez się, uzasadnionych wątpliwości co do stanu jego poczytalności odnośnie do innego czynu, a tym samym nie przesądza potrzeby dopuszczenia dowodu z opinii biegłych psychiatrów i poddania go ? tylko z tego względu ? kolejnym badaniom psychiatrycznym. Przewodniczący: (...)

 • ( sygn. akt II KK 328/11)11.1.2012

  POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2012 R. II KK 328/11 Termin jednego roku, określony w art. 152 k.k.w., liczy się od dnia wydania pierwszego postanowienia o odroczeniu wykonania kary i obejmuje okresy odroczenia, a gdy wniosek o kolejne odroczenie został złożony przed zakończeniem wcześniej udzielonego okresu odroczenia, również okres pomiędzy dniem zakończenia wcześniej udzielonego odroczenia (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/3/30 ( sygn. akt V KK 327/11)9.1.2012

  WYROK Z DNIA 9 STYCZNIA 2012 R. V KK 327/11 Po zmianie treści art. 41 k.k.s. ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy ? Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1479), w wypadkach wskazanych w tym przepisie sąd nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia uszczuplonej należności tylko wtedy, gdy jest ona wymagalna. Należność wymagalna to taka, której organ (...)

 • ( sygn. akt V KK 140/11)16.12.2011

  WYROK Z DNIA 16 GRUDNIA 2011 R. V KK 140/11 1. ?Naruszenie przepisów prawa?, o jakim mowa w art. 229 § 3 k.k., to naruszenie każdego aktu normatywnego obowiązującego powszechnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które oznacza niewykonanie nakazu lub przekroczenie zakazu, obowiązujących osobę pełniącą funkcję publiczną jako adresata tych norm. Naruszenie przepisów prawa w rozumieniu (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/1/11 ( sygn. akt II KK 184/11)15.12.2011

  WYROK Z DNIA 15 GRUDNIA 2011 R. II KK 184/11 Treść art. 244 k.k., zawierającego komplet znamion określonego w tym przepisie czynu, m.in. polegającego na niezastosowaniu się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, nie wymaga wskazania w opisie czynu, zarzucanego sprawcy, miejsca na które rozciąga się zakaz. Przewodniczący: sędzia SN T. Grzegorczyk. Sędziowie SN: J. Matras, (...)

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.