Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/11-12/159 ( sygn. akt III SW 54/11)10.11.2011

  Postanowienie z dnia 10 listopada 2011 r. III SW 54/11 Naruszenie art. 228 § 1 pkt 8 Kodeksu wyborczego przez błędne ustalenie, że na kandydaturę nie oddano ważnych głosów w sytuacji, gdy takie głosy w rzeczywistości oddano, nie ma wpływu na wynik wyborów, jeżeli komitet wyborczy nie uczestniczył w podziale mandatów. Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Halina (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/12/112 ( sygn. akt III KK 230/11)10.11.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 10 LISTOPADA 2011 R. III KK 230/11 Obrońca z urzędu ma prawo do wynagrodzenia za nieopłaconą przez skazanego, a udzieloną mu pomoc prawną, polegającą na wniesieniu środka zaskarżenia objętego tzw. przymusem adwokackim, także wtedy, gdy bez jego wiedzy, w tym samym czasie, podobne działania obrończe podejmuje również obrońca ustanowiony z wyboru przez oskarżonego. (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/11-12/161 ( sygn. akt III SW 169/11)9.11.2011

  Postanowienie z dnia 9 listopada 2011 r. III SW 169/11 Prokurator w stanie spoczynku nie może sprawować mandatu poselskiego (art. 103 ust. 2 Konstytucji RP). Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Maciej Pacuda, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 listopada 2011 r. sprawy z odwołania Dariusza Barskiego (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/2/18 ( sygn. akt III KK 165/11)9.11.2011

  WYROK Z DNIA 9 LISTOPADA 2011 R. III KK 165/11 Niedopuszczalne jest sprostowanie w trybie określonym w art. 105 § 1 k.p.k. uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego, w części obejmującej merytoryczną treść motywów podjętego rozstrzygnięcia, bowiem z istoty tego wyroku wynika, że dopiero jego uzasadnienie wskazuje na przyczyny nieuwzględnienia (lub uwzględnienia) zarzutów przedstawionych (...)


 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/12/111 ( sygn. akt III KK 134/11)9.11.2011

  WYROK Z DNIA 9 LISTOPADA 2011 R. III KK 134/11 Warunek wniesienia ponownego zaniechania aktu ścigania nie wymagany dotyczy do formsubsydiarnegooskarżenia,postępowania przygotowawczego (śledztwo albo dochodzenie) oraz faz jego przebiegu (?w sprawie" albo ?przeciwko osobie"). Decydujące znaczenie ma wyłącznie wymóg dwukrotnego wydania postanowienia o umorzeniu postępowania albo o odmowie jego (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/11-12/158 ( sygn. akt III SW 162/11)8.11.2011

  Postanowienie z dnia 8 listopada 2011 r. III SW 162/11 Protest wyborczy wnosi się do Sądu Najwyższego bez pośrednictwa innych organów. Zachowanie terminu do wniesienia protestu wyborczego bada się z uwzględnieniem daty nadania pisma bezpośrednio do Sądu Najwyższego w polskiej placówce operatora publicznego. Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Bogusław Cudowski, Romualda Spyt (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/2/17 ( sygn. akt V KK 143/11)7.11.2011

  WYROK Z DNIA 7 LISTOPADA 2011 R. V KK 143/11 1. Zawiadomienie o terminie rozprawy odwoławczej, wysłane pod ostatnio wskazany przez stronę adres, nie może być uznane, zgodnie z treścią art. 139 § 1 k.p.k. za doręczone, jeżeli osoba ta została pozbawiona wolności i nie podała swego miejsca pobytu w czasie pozbawienia wolności do wiadomości organu, przed którym toczy się postępowanie. (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/11-12/157 ( sygn. akt III SW 27/11)4.11.2011

  Postanowienie z dnia 4 listopada 2011 r. III SW 27/11 1. Wystąpienie do Państwowej Komisji Wyborczej najpóźniej do 40 dnia przed dniem wyborów z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 210 § 3 Kodeksu wyborczego, stanowi warunek konieczny zgłoszenia do rejestracji list kandydatów, które nie uzyskały poparcia podpisami co najmniej 5.000 wyborców. 2. Dla zachowania terminu (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/2/16 ( sygn. akt V KK 164/11)4.11.2011

  WYROK Z DNIA 4 LISTOPADA 2011 R. V KK 164/11 ?Wykonaniem rozkazu? w rozumieniu art. 318 k.k. należy uznać tylko takie działanie lub zaniechanie, które zostało przez rozkazodawcę wprost nakazane, albo bez którego wykonanie rozkazu byłoby niemożliwe. Tylko w takich sytuacjach podwładny może uwolnić się od odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo, nie odpowiada on też za skutki, (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/12/110 ( sygn. akt V KK 88/11)4.11.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 4 LISTOPADA 2011 R. V KK 88/11 Jeśli w postępowaniu sądowym dochodzi do cofnięcia wyznaczenia obrońcy, wobec ustania okoliczności utrudniających obronę, powołanych przy jego wyznaczeniu, to zarzut obrazy art. 79 § 2 k.p.k., wskazujący zarazem na uchybienie określone w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k., będzie skuteczny tylko wtedy, gdy skarżący wykaże, że do zwolnienia (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/11-12/156 ( sygn. akt III SW 119/11)3.11.2011

  Postanowienie z dnia 3 listopada 2011 r. III SW 119/11 Partia polityczna nie jest podmiotem uprawnionym do wniesienia protestu przeciwko ważności wyborów do Sejmu i Senatu RP. Przewodniczący SSN Małgorzata Gersdorf, Sędziowie: SN Roman Kuczyński, SA Jolanta Frańczak (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 listopada 2011 r. sprawy protestu Partii N przeciwko (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/41 ( sygn. akt III CZP 33/11)28.10.2011

  Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 28 października 2011 r., III CZP 33/11Sędzia SN Lech Walentynowicz (przewodniczący) Sędzia SN Antoni Górski Sędzia SN Jacek Gudowski Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Kazimierz Zawada Sędzia SN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 października 2011 r., (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/5/59 ( sygn. akt III CZP 58/11)26.10.2011

  Uchwała z dnia 26 października 2011 r., III CZP 58/11Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Wojciech Katner Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "B." sp.j. M., B. w W. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 26 października 2011 r. zagadnienia prawnego (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/47 ( sygn. akt III CZP 62/11)26.10.2011

  Uchwała z dnia 26 października 2011 r., III CZP 62/11Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) Sędzia SN Jan Górowski (sprawozdawca) Sędzia SN Wojciech Katner Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi dłużnika Leszka W. na postanowienie komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Jana W. z dnia 10 stycznia 2011 r., w przedmiocie ustalenia kosztów (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/46 ( sygn. akt III CZP 61/11)26.10.2011

  Uchwała z dnia 26 października 2011 r., III CZP 61/11Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych K. w K. przeciwko Jarosławowi S. o zobowiązanie do udzielenia informacji, po rozstrzygnięciu (...)

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.