Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/11/98 ( sygn. akt I KZP 14/11)26.10.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 R. I KZP 14/11 W razie złożenia rzeczy do depozytu sądowego na podstawie art. 231 § 1 k.p.k., koszty przechowania i utrzymania rzeczy w należytym stanie, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 ze zm.) ponosi ta jednostka sektora finansów publicznych (prokuratura (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/11/97 ( sygn. akt I KZP 13/11)26.10.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 R. I KZP 13/11Nie można przyjąć, aby argument wskazujący na stosowanie i wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania w trybie przewidzianym dla spraw niecierpiących zwłoki, był wystarczającą przesłanką do uznania, że przepis art. 607j § 2 k.p.k. jest obarczony taką luką, która uzasadniałaby zastosowanie ? w drodze posłużenia się analogią (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/10/90 ( sygn. akt I KZP 12/11)26.10.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 R. I KZP 12/11 Norma zawarta w art. 225 § 3 k.p.k., obligująca organ dokonujący przeszukania do pozostawienia dokumentów bez zapoznawania się z ich treścią lub wyglądem, w sytuacji, gdy obrońca oświadczy, że wydane lub znalezione pisma lub inne dokumenty obejmują okoliczności związane z wykonywaniem przez niego tej funkcji, znajduje zastosowanie (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/10/89 ( sygn. akt I KZP 11/11)26.10.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 R. I KZP 11/11 Gdy pokrzywdzonym przestępstwem ściganym na wniosek, jest więcej niż jedna osoba, to każda z nich może skutecznie złożyć wniosek o ściganie, także, jeżeli wykonuje jako osoba najbliższa prawa zmarłego pokrzywdzonego na podstawie art. 52 § 1 k.p.k. Przewodniczący: sędzia SN H. Gradzik. Sędziowie SN: B. Skoczkowska, J. Sobczak (...)


 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/10/88 ( sygn. akt I KZP 10/11)26.10.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 R. I KZP 10/11Postanowienie o ukaraniu karą porządkową, wydane na podstawie art. 285 § 1 lub § 1a k.p.k., doręcza się, z urzędu, na podstawie art. 286 k.p.k. ukaranemu. Termin do wniesienia zażalenia biegnie zatem, zgodnie z art. 460 k.p.k., od dnia doręczenia postanowienia, podobnie jak termin do złożenia usprawiedliwienia niestawiennictwa zakreślony (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/10/87 ( sygn. akt I KZP 8/11)26.10.2011

  UCHWAŁA SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 R. I KZP 8/11 Kary porządkowe określone w art. 49 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) mogą być stosowane tylko wobec osób obecnych w czasie i miejscu wykonywania czynności sądowych, gdy osoby te bądź to naruszają powagę, spokój lub porządek tych czynności (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/11-12/155 ( sygn. akt III SW 70/11)25.10.2011

  Postanowienie z dnia 25 października 2011 r. III SW 70/11 Przepisy Kodeksu wyborczego nie przewidują złożenia protestu przeciwko ważności wyborów w formie elektronicznej. Przewodniczący SSN Katarzyna Gonera, Sędziowie SN: Zbigniew Hajn, Zbigniew Myszka (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 października 2011 r. sprawy z protestu wyborczego w sprawie (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/11-12/154 ( sygn. akt III SW 43/11)25.10.2011

  Postanowienie z dnia 25 października 2011 r. III SW 43/11 Wyborca przebywający czasowo w okresie obejmującym dzień wyborów na obszarze gminy, w której położona jest jednostka organizacyjna tworząca odrębny obwód głosowania, nie może być bez wiedzy i woli umieszczony w spisie wyborców w takim odrębnym obwodzie głosowania. Przewodniczący SSN Katarzyna Gonera, Sędziowie SN: Zbigniew (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/11-12/153 ( sygn. akt III SW 30/11)25.10.2011

  Postanowienie z dnia 25 października 2011 r. III SW 30/11 Naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego dotyczące wadliwego sporządzenia kart do głosowania nie ma wpływu na wynik wyborów, gdy zwiększenie liczby głosów oddanych na listę kandydatów na posłów komitetu wyborczego pominiętego na karcie do głosowania o wszystkie głosy nieważne z tego powodu, nie prowadziłoby do uczestniczenia (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/12/109 ( sygn. akt II KK 84/11)25.10.2011

  WYROK Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011 R. II KK 84/11 Dla realizacji znamion przestępstwa z art. 226 § 1 k.k., w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny (Dz. U. Nr 122, poz. 782), nie jest konieczne, by znieważenie funkcjonariusza publicznego nastąpiło publicznie. Przewodniczący: sędzia SN W. Płóciennik. Sędziowie SN: J. Matras, W. Wróbel (sprawozdawca). (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/5/62 ( sygn. akt IV CSK 133/11)21.10.2011

  Wyrok z dnia 21 października 2011 r., IV CSK 133/11Przewidziane w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) odszkodowanie z tytułu zawinionego naruszenia autorskich praw majątkowych nie zależy od wykazania wysokości poniesionego uszczerbku.Sędzia SN Mirosława Wysocka (przewodniczący, (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/5/58 ( sygn. akt III CZP 51/11)20.10.2011

  Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 51/11Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska Sędzia SN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "T." S.A. w T. przeciwko Andrzejowi P. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 20 października 2011 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/45 ( sygn. akt III CZP 53/11)20.10.2011

  Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi zamawiającego Powiatu K. przeciwko "S." sp. z o.o. w T.G. przy uczestnictwie interwenienta ubocznego Bogusława K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "P." od wyroku Krajowej (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/44 ( sygn. akt III CZP 52/11)20.10.2011

  Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 52/11Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Anna Kozłowska Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przeciwko zamawiającemu Miastu K. ? Urząd Miejski w K. przy uczestnictwie odwołującego Szymona R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/2/15 ( sygn. akt V KK 347/11)20.10.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2011 R. V KK 347/11 1. Nowelizacja przepisu art. 93 k.k. dokonana ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1589), która weszła w życie dnia 8 czerwca 2010 r., nie spowodowała modyfikacji możliwości stosowania środków zabezpieczających wobec sprawców popełniających czyny zabronione w stanie niepoczytalności określonej w art. 31 § 1 (...)

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.