Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/11/105 ( sygn. akt IV KK 137/11)20.10.2011

  WYROK Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2011 R. IV KK 137/111. Szkoda na gruncie art. 552 § 2 i 4 k.p.k., jako obejmująca różnicę między stanem majątkowym pozbawionego wolności, jaki by istniał, gdyby wnioskodawcy nie aresztowano, a stanem rzeczywistym z chwili odzyskania przez niego wolności, musi uwzględniać także wykazane w sprawie zobowiązania pieniężne, w których pokryciu musi on obecnie (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/12/108 ( sygn. akt IV KK 129/11)20.10.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2011 R. IV KK 129/11 W przypadku rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i ustanowienia przez sąd likwidatora, staje się on nie organem spółki, lecz jej ustawowym przedstawicielem, który ma prawo prowadzenia spraw takiej spółki i reprezentowania jej, ale tylko w granicach swoich uprawnień (art. 283 § 1 k.s.h.), a więc w zakresie związanym (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/2/14 ( sygn. akt III KK 159/11)20.10.2011

  WYROK Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2011 R. III KK 159/11 1. Skoro jedną z przesłanek warunkowego umorzeniapostępowania jest wymóg, aby okoliczności popełnienia czynu nie budziły wątpliwości, sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego musi dojść nie tylko do wniosku, że sam fakt popełnienia przestępstwa nie budzi wątpliwości, a zatem istnieją wystarczające podstawy, aby oskarżonemu (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/55 ( sygn. akt II CSK 86/11)19.10.2011

  Wyrok z dnia 19 października 2011 r., II CSK 86/11Cofnięcie przez poszkodowanego pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym ? po zawarciu z nim ugody ? nie oznacza zrzeczenia się roszczenia także w stosunku do sprawcy szkody (ubezpieczonego), jednakże roszczenie to wygasa, (...)


 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/2/15 ( sygn. akt III CZP 25/11)18.10.2011

  Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 18 października 2011 r. III CZP 25/11Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Irena Gromska-Szuster Sędzia SN Jacek Gudowski Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sędzia SN Tadeusz Wiśniewski Sędzia SN Mirosława Wysocka (sprawozdawca) Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 18 października (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/54 ( sygn. akt III CZP 50/11)14.10.2011

  Postanowienie z dnia 14 października 2011 r., III CZP 50/11Do odpowiedzialności komisanta będącego przedsiębiorcą za wady prawne rzeczy sprzedanej konsumentowi stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) Sędzia SN Józef (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/43 ( sygn. akt III CZP 47/11)14.10.2011

  Uchwała z dnia 14 października 2011 r., III CZP 47/11Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Józef Frąckowiak Sędzia SA Marek Machnij Sąd Najwyższy w sprawie postępowania upadłościowego "P.N.", sp. z o.o. w W. w przedmiocie zażalenia upadłego na postanowienie sędziego-komisarza z dnia 26 stycznia 2011 r., po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/3/35 ( sygn. akt III CZP 49/11)14.10.2011

  Uchwała z dnia 14 października 2011 r. III CZP 49/11Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Józef Frąckowiak Sędzia SA Marek Machnij Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Janusza S. przy uczestnictwie Alfreda S., Romualda S., Janusza Andrzeja S., Wojciecha S., Beaty S. i Zdzisława S. o stwierdzenie nabycia spadku, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/1/9 ( sygn. akt III KK 64/11)13.10.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2011 R. III KK 64/11 Niezwłoczne umożliwienie kontaktu z adwokatem, o którym stanowi art. 245 § 1 k.p.k., nie oznacza jednak, że kontakt ten ma nastąpić ?natychmiast?, ponieważ termin ten musi być interpretowany z uwzględnieniem realiów konkretnej sprawy, a przede wszystkim możliwości technicznych i uwarunkowań wynikających z obowiązujących regulacji (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/5-6/69 ( sygn. akt II UZP 6/11)13.10.2011

  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2011 r. II UZP 6/11 Przewodniczący Prezes SN Walerian Sanetra, Sędziowie SN: Teresa Flemming-Kulesza, Halina Kiryło (sprawozdawca), Zbigniew Korzeniowski, Maciej Pacuda, Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca, uzasadnienie), Małgorzata Wrębiakowska-Marzec. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury Generalnej (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/5-6/69 ( sygn. akt II UZP 6/11)13.10.2011

  Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2011 r. II UZP 6/11 Przewodniczący Prezes SN Walerian Sanetra, Sędziowie SN: Teresa Flemming-Kulesza, Halina Kiryło (sprawozdawca), Zbigniew Korzeniowski, Maciej Pacuda, Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca, uzasadnienie), Małgorzata Wrębiakowska-Marzec. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury Generalnej (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/53 ( sygn. akt II CSK 95/11)12.10.2011

  Wyrok z dnia 12 października 2011 r., II CSK 95/11Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiada na podstawie art. 299 k.s.h., jeżeli wierzyciel, którego wierzytelność została zabezpieczona umową przewłaszczenia, nie podjął ? mając taką możliwość ? skutecznych działań w celu zaspokojenia się z rzeczy objętych tą umową.Sędzia SN Jan Górowski (przewodniczący) (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/2/13 ( sygn. akt III KK 145/11)12.10.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011 R. III KK 145/11 1. Związek ?czasu i przestrzeni? nie jest wystarczającym kryterium do przyjęcia tożsamości ?czynu? na gruncie prawa karnego. 2. Nie całość zachowania człowieka w określonym czasie i przestrzeni oceniana jest jako ?czyn zabroniony?, a tylko fragmenty tego zachowania wyodrębnione znamionami czynności sprawczej; to z kolei pozwala (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/52 ( sygn. akt V CSK 425/10)6.10.2011

  Wyrok z dnia 6 października 2011 r., V CSK 425/10List intencyjny, zawierający oświadczenie woli obu stron, z reguły wyraża jedynie wolę zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji.Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) Sędzia SN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) Sędzia SA Marek Machnij Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "T.C.", spółki z o.o. w G. przeciwko Arkadiuszowi D. (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/11/103 ( sygn. akt III KZ 65/11)6.10.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2011 R. III KZ 65/11Skoro jedynie zawinione przez obrońcę uchybienie terminowi zawitemu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku jest przyczyną niezależną od samego oskarżonego i uzasadnia wystąpienie o przywrócenie mu tego terminu, to nie można z samego faktu niezłożenia przez obrońcę w ustawowym terminie takiego wniosku, z uwagi na ustalenie z (...)

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.