Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/11/102 ( sygn. akt III KZ 63/11)6.10.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2011 R. III KZ 63/11Naruszeniezakazuwnoszeniakasacjiwyłączniezpowoduniewspółmierności kary pod pozorem podnoszenia jedynie naruszenia dyrektyw wymiaru kary, jako rzekomej obrazy prawa, nie jest kwestią oceny tego środka zaskarżenia od strony jego zasadności lub bezzasadności po uprzednim przyjęciu, lecz zagadnieniem należącym do sfery dopuszczalności (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/11/101 ( sygn. akt III KK 28/11)4.10.2011

  WYROK Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2011 R. III KK 28/11 Znamię ?korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego? musi być udowodnione w postępowaniu karnym w taki sam sposób, jak wszystkie pozostałe znamiona przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. Należy przy tym podkreślić, że ustawodawca nie wymaga ustalenia przez sąd, aby czyn, stanowiący źródło wartości majątkowych mających charakter (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/51 ( sygn. akt IV CSK 650/10)29.9.2011

  Wyrok z dnia 29 września 2011 r., IV CSK 650/10Artykuł 322 k.p.c. ma zastosowanie do ustalenia świadczenia przewidzianego w art. 7643 § 1 k.c.Sędzia SN Mirosław Bączyk (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Anna Kozłowska Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Tomasza W. przeciwko "Ż." S.A. w L. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/3/40 ( sygn. akt I CSK 743/10)28.9.2011

  Wyrok z dnia 28 września 2011 r., I CSK 743/10Publikowanie w internetowym wydaniu gazety i zachowanie w jej internetowym archiwum artykułu, którego treść opublikowana w wydaniu papierowym została uznana za naruszającą dobra osobiste pokrzywdzonego, może stanowić podstawę odpowiedzialności przewidzianej w art. 24 k.c.Sędzia SN Wojciech Katner (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (...)


 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/2/12 ( sygn. akt III KK 89/11)27.9.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2011 R. III KK 89/11 Przy braku wskazania w opisie czynu ciągłego konkretnego dnia miesiąca (albo innego punktu czasowego), podanego w wyroku jako końcowy moment zachowania miesiąca. Przewodniczący: sędzia SN D. Świecki. Sędziowie SN: D. Rysińska (sprawozdawca), J. Szewczyk. Prokurator Prokuratury Generalnej: J. Engelking. Sąd Najwyższy w sprawie Grzegorza (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/5/61 ( sygn. akt V CSK 420/10)22.9.2011

  Wyrok z dnia 22 września 2011 r., V CSK 420/10Jeżeli przedmiotem świadczenia jest określona ilość rzeczy oznaczonych co do gatunku, ochrona dłużnika przed ponoszeniem nieuzasadnionych kosztów nabycia przez wierzyciela takiej samej ilości rzeczy tego samego gatunku (art. 479 k.c.) zależy od wykazania, że wydatki z tego tytułu były nadmierne.Sędzia SN Lech Walentynowicz (przewodniczący) (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/3/39 ( sygn. akt V CSK 421/10)22.9.2011

  Wyrok z dnia 22 września 2011 r., V CSK 421/10Pozbawienie właściciela możliwości zabudowy nieruchomości, położonej na obszarze oddziaływania eksploatacji górniczej, na skutek ustanowionego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zakazu zabudowy nie pozostaje w związku przyczynowym z ruchem zakładu górniczego.Sędzia SN Lech Walentynowicz (przewodniczący) Sędzia SN Iwona Koper (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/1/8 ( sygn. akt III KK 48/11)22.9.2011

  WYROK Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2011 R. III KK 48/11 Przepis art. 291 k.k. nie przewiduje kryminalizacji zachowania polegającego tylko na zbyciu rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego. Przewodniczący: sędzia SN Z. Puszkarski. Sędziowie SN: K. Cesarz (sprawozdawca), M. Laskowski. Prokurator Prokuratury Generalnej: B. Drozdowska. Sąd Najwyższy w sprawie Sławomira W., skazanego z art. 291 § (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/11-12/152 ( sygn. akt III SW 12/11)20.9.2011

  Postanowienie z dnia 20 września 2011 r. III SW 12/11 Protest wyborczy wniesiony z naruszeniem terminu to zarówno protest przedwczesny, czyli złożony przed dniem ogłoszenia wyników wyborów, jak i protest spóźniony, czyli wniesiony po upływie tego terminu (243 § 1 w związku z art. 241 Kodeksu wyborczego). Przewodniczący SSN Halina Kiryło (sprawozdawca), Sędziowie SN: Józef Iwulski, Małgorzata (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/5-6/56 ( sygn. akt II PZP 2/11)15.9.2011

  Uchwała z dnia 15 września 2011 r. II PZP 2/11 Przewodniczący SSN Zbigniew Korzeniowski, Sędziowie: SN Zbigniew Hajn, SA Jolanta Frańczak (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2011 r. sprawy z powództwa Adama S. przeciwko Sądowi Rejonowemu w O. o wynagrodzenie i ustalenie, na skutek zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu Okręgowego-Sądu (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/5-6/56 ( sygn. akt II PZP 2/11)15.9.2011

  Uchwała z dnia 15 września 2011 r. II PZP 2/11 Przewodniczący SSN Zbigniew Korzeniowski, Sędziowie: SN Zbigniew Hajn, SA Jolanta Frańczak (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2011 r. sprawy z powództwa Adama S. przeciwko Sądowi Rejonowemu w O. o wynagrodzenie i ustalenie, na skutek zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu Okręgowego-Sądu (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/1/7 ( sygn. akt II KK 51/11)14.9.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011 R. II KK 51/11 Przypadkowe pominięcie w wyroku imion i nazwisk ławników biorących udział w rozprawie głównej, uczestniczących w naradzie nad wyrokiem oraz w jego ogłoszeniu ? jakkolwiek stanowi obrazę art. 413 § 1 pkt. 1 k.p.k. ? nie jest uchybieniem tego rodzaju, by mogło mieć jakikolwiek wpływ na treść wyroku; uchybienie to stanowi oczywistą (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/42 ( sygn. akt III CZP 44/11)8.9.2011

  Uchwała z dnia 8 września 2011 r., III CZP 44/11Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Bogumiła Ustjanicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku wierzycieli "B.L." sp. z o.o. w W., Józefa G., Adama Z., Wiesława O. (...) przeciwko dłużnikom Ryszardowi B., Bożenie B., Ewie O. (...) przy uczestnictwie zarządcy Jacka W., nabywcy "C.I.S.", (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/2/16 ( sygn. akt III CZP 41/11)8.9.2011

  Uchwała z dnia 8 września 2011 r., III CZP 41/11Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) Sędzia SN Jan Górowski (sprawozdawca) Sędzia SN Bogumiła Ustjanicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "I.Ś.P." sp.j. w likwidacji w Ł. przy uczestnictwie "M.M.U.Z.K." sp.j. w Ł. o wyłączenie arbitra, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 8 września 2011 r. zagadnienia (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/2/17 ( sygn. akt III CZP 42/11)8.9.2011

  Uchwała z dnia 8 września 2011 r. III CZP 42/11Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Gminy N. przeciwko Irenie C., Stanisławowi C., Monice B. i Markowi B. o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, po rozstrzygnięciu (...)

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.