Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

24.11.2011

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/5/63 ( sygn. akt I CSK 69/11)

Strona 1 z 4
Wyrok z dnia 24 listopada 2011 r., I CSK 69/11

1. Lekarz może podać na recepcie sposób dawkowania leku odbiegający od sposobu dawkowania określonego w charakterystyce produktu leczniczego.

2. Osoba realizująca receptę jest zobowiązana wydać mniejszą ilość leku od określonej w recepcie, jeżeli ? przy uwzględnieniu sposobu dawkowania podanego przez lekarza ? przekracza ona potrzeby trzymiesięcznej kuracji.

Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Dariusz Dończyk Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "J.B.", spółki z o.o. w L. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia ? M. Oddziałowi Wojewódzkiemu o zapłatę, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 24 listopada 2011 r. skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2010 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego. Uzasadnienie Powodowa spółka domaga się zasądzenia kwot bezpodstawnie ? jej zdaniem ? potrąconych przez pozwanego, wcześniej już jej wypłaconych z tytułu refundacji za leki wydane na podstawie recept przez aptekę prowadzoną przez powódkę. Ponadto domagała się zapłaty skapitalizowanych odsetek ustawowych oraz odsetek za opóźnienia od daty wytoczenia powództwa. Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo, uwzględniając sprzeciw pozwanego wniesiony od nakazu zapłaty, którym orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu, a po rozpoznaniu apelacji powódki Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 15

września 2010 r. oddalił apelację. Sąd drugiej instancji określił istotę sprawy pytaniem, czy pozwanemu przysługiwało roszczenie z tytułu zwrotu nienależnego świadczenia, a odpowiedź na nie zależy od oceny, czy na podstawie zakwestionowanych przez pozwanego recept powódce przysługiwało prawo do refundacji wydanych na ich podstawie leków. Sąd Apelacyjny, odwołując się do charakterystyki produktu leczniczego, określił częstotliwość dawkowania leków i uznał, że jedno opakowanie każdego z nich wystarcza na trzymiesięczną kurację, stanowiącą przesłankę ograniczenia dopuszczalnej ilości leków podlegających jednorazowo wydaniu i objętą obowiązkiem sprawdzenia oraz kontroli prawidłowości wystawienia recepty przez osobę realizującą receptę. Wydanie ? zgodnie z ilością wskazaną w recepcie ? dwóch opakowań każdego z leków stanowiło, zdaniem Sądu Apelacyjnego, wydanie ilości przekraczającej potrzeby trzymiesięcznej kuracji. W konsekwencji, dokonaną przez pozwanego refundację tej ilości wydanych leków Sąd ocenił jako spełnienie świadczenia nienależnego, a po stronie powódki jako uzyskanie nienależnej kwoty refundacji. Zdaniem Sądu drugiej instancji, nie ma w sprawie zastosowania art. 411 pkt 1 k.c., ponieważ pozwany nie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, gdyż nie miał możliwości kontroli realizacji recept przed ich zrefundowaniem. Przedstawienie pozwanemu pełnej, kompletnej dokumentacji zobowiązuje pozwanego na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. do zapłaty za leki w ciągu 15 dni, a dopiero przeprowadzona ex post kontrola może wykazać, które z recept podlegały refundacji. Spełnienie zatem przesłanek określonych art. 498 i nast. k.c. i oświadczenie pozwanego o potrąceniu wierzytelności w wysokości wcześniej nienależnie zrefundowanej powódce kwoty z tytułu wadliwie zrealizowanych recept, doprowadziło do wzajemnego umorzenia wierzytelności. Sąd przyjął, że recepty wymagają prawidłowego wskazania m.in. adresu pacjenta i numeru identyfikatora oddziału pozwanego, a ich brak powoduje, iż dokumentu takiego nie można uznać za receptę, a w związku z tym refundacji wydanych na jego podstawie leków za czyniącą zadość zasadom współżycia społecznego, ponieważ refundacji podlegają tylko leki wydane na podstawie prawidłowo wystawionej recepty. (...) Sąd Apelacyjny uznał zarazem, że wydawanie przez aptekę powódki większej ilości leków aniżeli niezbędne do przeprowadzenia trzymiesięcznej kuracji czynił ją

beneficjentem tych bezprawnych działań przez uzyskiwanie nienależnych kwot tytułem refundacji. W skardze kasacyjnej strona powodowa zarzuciła naruszenie ? przez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie ? art. 64 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jedn. tekst: Dz.U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027), § 18 ust. 4 i § 32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. Nr 97, poz. 646) oraz art. 63 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, § 2 ust. 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Cywilna:


 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/5/56 ( sygn. akt III CZP 38/11)22.11.2011

  Izby Cywilnej oraz Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 22 listopada 2011 r., III CZP 38/11Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący), Prezes SN Walerian Sanetra, Sędziowie SN: Mirosław Bączyk, Bogusław Cudowski, Dariusz Dończyk, Teresa Flemming-Kulesza, Józef Frąckowiak, Małgorzata Gersdorf, Katarzyna Gonera, Jan Górowski, Antoni Górski, Irena Gromska-Szuster, (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/5/60 ( sygn. akt III CZP 68/11)17.11.2011

  Uchwała z dnia 17 listopada 2011 r., III CZP 68/11Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) Sędzia SN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) Sędzia SA Marek Machnij Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa przeciwko "H.M.N.S." S.A. w likwidacji w K. o stwierdzenie nieważności uchwał ewentualnie o uchylenie uchwał, po rozstrzygnięciu (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/3/28 ( sygn. akt III CZP 5/11)17.11.2011

  Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 17 listopada 2011 r., III CZP 5/11Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Józef Frąckowiak Sędzia SN Jacek Gudowski Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Lech Walentynowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Kazimierz Zawada Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 listopada 2011 (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/41 ( sygn. akt III CZP 33/11)28.10.2011

  Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 28 października 2011 r., III CZP 33/11Sędzia SN Lech Walentynowicz (przewodniczący) Sędzia SN Antoni Górski Sędzia SN Jacek Gudowski Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Kazimierz Zawada Sędzia SN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 października 2011 r., (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/5/59 ( sygn. akt III CZP 58/11)26.10.2011

  Uchwała z dnia 26 października 2011 r., III CZP 58/11Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Wojciech Katner Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "B." sp.j. M., B. w W. przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w W. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 26 października 2011 r. zagadnienia prawnego (...)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.