Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

25.11.2011

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/5/64 ( sygn. akt II CSK 118/11)

Strona 1 z 3
Wyrok z dnia 25 listopada 2011 r., II CSK 118/11

Osoba uprawniona, wytaczając powództwo na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.), może żądać stwierdzenia nieważności uchwały zarządu, jeżeli jest sprzeczna z prawem, albo jej uchylenia, gdy jest zgodna z prawem, lecz narusza interes prawny lub uprawnienia skarżącego.

Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Kazimierz Zawada Sędzia SA Marek Machnij Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Elżbiety C. i Wojciecha C. przeciwko Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "C." w P. o uchylenie uchwały, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 25 listopada 2011 r. skargi kasacyjnej powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 listopada 2010 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Łodzi do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego. Uzasadnienie Powodowie wnosili m.in. o stwierdzenie nieważności uchwały zarządu pozwanej Spółdzielni z dnia 15 sierpnia 2007 r. ustanawiającej odrębną własność lokali, zarzucając, że jest ona niezgodna z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm. ? dalej: "u.w.l.") oraz krzywdząca dla członków Spółdzielni. Powołali się także na art. 42 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. ? Prawo spółdzielcze (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1484 ze zm. ? dalej: "Pr.spółdz.") jako na jedną z podstaw prawnych roszczenia.

Wyrokiem z dnia 4 marca 2008 r. Sąd Rejonowy w Płocku oddalił powództwo, a Sąd Okręgowy w Płocku wyrokiem z dnia 26 czerwca 2008 r. oddalił apelację powodów, stwierdzając, że ponieważ żądali oni uznania uchwały za nieważną z powodu jej sprzeczności z dobrymi obyczajami i naruszenia ich interesu, przysługiwało im roszczenie o uchylenie uchwały, a nie roszczenie o stwierdzenie jej nieważności. W wyniku skargi kasacyjnej powodów Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 15 stycznia 2010 r., I CSK 203/09 (nie publ.) uchylił wyroki Sądów obu instancji i zniósł postępowanie z powodu nieważności. Wskazał, że powodowie domagali się stwierdzenia nieważności uchwały zarządu pozwanej Spółdzielni, wnosząc alternatywnie także o jej uchylenie, a zatem sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji był, zgodnie z art. 17 pkt 42 k.p.c., sąd okręgowy, a nie sąd rejonowy. W toku ponownego rozpoznania sprawy Sąd Okręgowy w dniu 25 lutego 2010 r. wezwał powodów do jednoznacznego określenia żądania, a na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2010 r. pouczył ich, że istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy ma prawidłowe sformułowanie żądania, wobec czego zasadne jest, aby skorzystali z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Powodowie poparli żądanie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały zarządu i prosili o odroczenie rozprawy celem skonsultowania się z prawnikiem, a następnie w piśmie z dnia 10 maja 2010 r. wskazali, że w wykonaniu zobowiązania Sądu do sprecyzowania roszczenia prostują żądania w ten sposób, iż wnoszą o uchylenie przedmiotowej uchwały zarządu ze względu na jej niezgodność z dobrymi obyczajami oraz dlatego, że ma ona na celu ich pokrzywdzenie. Wyrokiem z dnia 10 czerwca 2010 r. Sąd Okręgowy w Płocku oddalił powództwo. Stwierdził, że zarzuty powodów dotyczące zaskarżonej uchwały są uzasadnione, jest ona bowiem sprzeczna z art. 42 ust. 3 u.s.m. i art. 3 ust. 2 u.w.l., jednakże powództwo nie mogło być uwzględnione, gdyż zostało błędnie sformułowane. Stwierdzone uchybienia powodują, że zaskarżona uchwała jest sprzeczna z prawem, a zatem powodom przysługiwało jedynie roszczenie o stwierdzenie nieważności uchwały, tymczasem wnosili oni o jej uchylenie, a Sąd nie jest uprawniony do orzekania ponad żądanie. Sąd Apelacyjny w Łodzi, podzielając tę ocenę, zaskarżonym wyrokiem z dnia 4 listopada 2010 r. oddalił apelację powodów. Stwierdził, że zgodnie z art. 187 § 1

k.p.c. na powodach ciążył obowiązek dokładnego określenia żądania i wskazania uzasadniających je okoliczności faktycznych, co wyznaczało zakres żądania, który ? zgodnie z art. 383 k.p.c. ? nie mógł być rozszerzony ani uzupełniony o nowe roszczenia w postępowaniu apelacyjnym. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, pomiędzy żądaniami stwierdzenia nieważności uchwały, ustalenia nieistnienia uchwały oraz uchylenia uchwały istnieją różnice uniemożliwiające przyjęcie, że roszczenia te mogą być objęte łącznym żądaniem i wywodzić się z tożsamego stanu faktycznego. Nie może też, w ocenie Sądu, dojść do ewentualnego lub alternatywnego zgłoszenia tych roszczeń; wyłącza to możliwość uchylenia uchwały w wyniku stwierdzenia jej nieważności.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Cywilna:


 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/5/63 ( sygn. akt I CSK 69/11)24.11.2011

  Wyrok z dnia 24 listopada 2011 r., I CSK 69/111. Lekarz może podać na recepcie sposób dawkowania leku odbiegający od sposobu dawkowania określonego w charakterystyce produktu leczniczego. 2. Osoba realizująca receptę jest zobowiązana wydać mniejszą ilość leku od określonej w recepcie, jeżeli ? przy uwzględnieniu sposobu dawkowania podanego przez lekarza ? przekracza ona potrzeby trzymiesięcznej (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/5/56 ( sygn. akt III CZP 38/11)22.11.2011

  Izby Cywilnej oraz Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 22 listopada 2011 r., III CZP 38/11Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący), Prezes SN Walerian Sanetra, Sędziowie SN: Mirosław Bączyk, Bogusław Cudowski, Dariusz Dończyk, Teresa Flemming-Kulesza, Józef Frąckowiak, Małgorzata Gersdorf, Katarzyna Gonera, Jan Górowski, Antoni Górski, Irena Gromska-Szuster, (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/5/60 ( sygn. akt III CZP 68/11)17.11.2011

  Uchwała z dnia 17 listopada 2011 r., III CZP 68/11Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) Sędzia SN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) Sędzia SA Marek Machnij Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa przeciwko "H.M.N.S." S.A. w likwidacji w K. o stwierdzenie nieważności uchwał ewentualnie o uchylenie uchwał, po rozstrzygnięciu (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/3/28 ( sygn. akt III CZP 5/11)17.11.2011

  Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 17 listopada 2011 r., III CZP 5/11Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Józef Frąckowiak Sędzia SN Jacek Gudowski Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Lech Walentynowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Kazimierz Zawada Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 listopada 2011 (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/41 ( sygn. akt III CZP 33/11)28.10.2011

  Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 28 października 2011 r., III CZP 33/11Sędzia SN Lech Walentynowicz (przewodniczący) Sędzia SN Antoni Górski Sędzia SN Jacek Gudowski Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Kazimierz Zawada Sędzia SN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 października 2011 r., (...)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.