Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

20.10.2011

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/44 ( sygn. akt III CZP 52/11)

Strona 1 z 3
Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 52/11

Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Anna Kozłowska Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przeciwko zamawiającemu Miastu K. ? Urząd Miejski w K. przy uczestnictwie odwołującego Szymona R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "S." Szymon R. i Piotra Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "Z.U.H.A." od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 1 marca 2011 r. po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 20 października 2011 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Koninie postanowieniem z dnia 31 maja 2011 r.: ?Czy określenie w treści oferty wykonawcy błędnej stawki podatku VAT oraz obliczenie w oparciu o tą stawkę, podatku VAT, jako składnika ceny brutto, stanowi błąd w obliczeniu ceny, o którym mowa w przepisie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) i jest podstawą do odrzucenia oferty? podjął uchwałę:

Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli nie ma ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych, jedn. tekst: Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Uzasadnienie W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający odrzucił w części ofertę jednego z wykonawców na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz.U. 2010 r.

Nr 113, poz. 759 ze zm. ? dalej: "Pr.z.p.") jako zawierającą błędy w obliczeniu ceny. Jego odwołanie uwzględniła Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie, która wyrokiem z dnia 1 marca 2011 r. nakazała unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego się i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Z uzasadnienia tego wyroku wynika, że w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, wskazanie w ofercie niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług (dalej: ?podatek VAT?) nie stanowi błędu w obliczeniu ceny i tym samym nie uzasadnia odrzucenia oferty. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zarzucił w skardze m.in. błędną wykładnię art. 89 ust. 1 pkt 6 Pr.z.p., polegającą na uznaniu, że wskazanie przez wykonawcę w ofercie niewłaściwej stawki podatku VAT nie stanowi błędu w obliczeniu ceny i w konsekwencji błędne uznanie, iż oferta odwołującego się nie podlegała odrzuceniu na podstawie powołanego przepisu. Skarżący uzasadniając ten zarzut wyraził pogląd, że o porównywalności ofert można mówić wyłącznie w przypadkach porównywalnych cen obliczanych według tych samych reguł, co umożliwia przestrzeganie zasady równego traktowania wykonawców. Przy rozpoznawaniu skargi Sąd Okręgowy w Koninie powziął poważne wątpliwości ujęte w przedstawionym do rozstrzygnięcia zagadnieniu prawnym. Uzasadniając je, skłonił się do poglądu prezentowanego w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, że nie można utożsamiać błędu w obliczeniu w ofercie ceny z przyjęciem niewłaściwej stawki podatku VAT, ale zarazem dostrzegł odmienne, jednolite stanowisko w orzecznictwie sądów powszechnych. Podkreślił jednak, że nie ma podstaw prawnych do zmiany ugruntowanego stanowiska w tym zakresie. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych sprzeciwił się możliwości zaakceptowania stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej o braku podstaw do przyjęcia błędu w obliczeniu ceny w następstwie zastosowania w ofercie nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług, wskazując na potrzebę oceny możliwości zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 Pr.z.p. i dopuszczalności poprawienia oferty dotkniętej omyłką. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 Pr.z.p., zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny. Z kolei z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pr.z.p. wynika obowiązek zamawiającego poprawienia w ofercie innej omyłki aniżeli oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa, polegającej na niezgodności oferty ze

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Wymienione przepisy Prawa zamówień publicznych określają ustawowe przesłanki i zakres obowiązku dokonywania oceny ofert przez zamawiającego oraz formułują określone przepisami obowiązki zamawiającego, będące następstwem rezultatów dokonanej oceny. Zamawiający zobowiązany jest albo do poprawienia w ofercie m.in. innej omyłki spełniającej przesłanki określone w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pr.z.p. i niezwłocznego zawiadomienia o tym wykonawcy, którego oferta została poprawiona, albo do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Cywilna:


 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/55 ( sygn. akt II CSK 86/11)19.10.2011

  Wyrok z dnia 19 października 2011 r., II CSK 86/11Cofnięcie przez poszkodowanego pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym ? po zawarciu z nim ugody ? nie oznacza zrzeczenia się roszczenia także w stosunku do sprawcy szkody (ubezpieczonego), jednakże roszczenie to wygasa, (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/2/15 ( sygn. akt III CZP 25/11)18.10.2011

  Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 18 października 2011 r. III CZP 25/11Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Irena Gromska-Szuster Sędzia SN Jacek Gudowski Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sędzia SN Tadeusz Wiśniewski Sędzia SN Mirosława Wysocka (sprawozdawca) Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 18 października (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/54 ( sygn. akt III CZP 50/11)14.10.2011

  Postanowienie z dnia 14 października 2011 r., III CZP 50/11Do odpowiedzialności komisanta będącego przedsiębiorcą za wady prawne rzeczy sprzedanej konsumentowi stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) Sędzia SN Józef (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/4/43 ( sygn. akt III CZP 47/11)14.10.2011

  Uchwała z dnia 14 października 2011 r., III CZP 47/11Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Józef Frąckowiak Sędzia SA Marek Machnij Sąd Najwyższy w sprawie postępowania upadłościowego "P.N.", sp. z o.o. w W. w przedmiocie zażalenia upadłego na postanowienie sędziego-komisarza z dnia 26 stycznia 2011 r., po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2012/3/35 ( sygn. akt III CZP 49/11)14.10.2011

  Uchwała z dnia 14 października 2011 r. III CZP 49/11Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Józef Frąckowiak Sędzia SA Marek Machnij Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Janusza S. przy uczestnictwie Alfreda S., Romualda S., Janusza Andrzeja S., Wojciecha S., Beaty S. i Zdzisława S. o stwierdzenie nabycia spadku, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu (...)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.