Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

15.3.2012

( sygn. akt III KK 244/11)

Strona 1 z 4
POSTANOWIENIE Z DNIA 15 MARCA 2012 R. III KK 244/11

W wypadkach określonych w art. 185a § 1 k.p.k., gdy dowodu nie da się trwale przeprowadzić, z uwagi na stan zdrowia świadka ? pokrzywdzonego, podstawę oddalenia wniosku dowodowego stanowi art. 170 § 1 pkt 4 k.p.k. Przewodniczący: Prezes SN L. Paprzycki. Sędziowie: SN J. B. Rychlicki, SA (del. do SN) H. Komisarski (sprawozdawca). Prokurator Prokuratury Generalnej: M. Wilkosz-Śliwa. Sąd Najwyższy w sprawie Eugeniusza C. i Elwiry S., skazanych z art. 197 § 4 k.k. i innych, po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 15 marca 2012 r., kasacji, wniesionych przez obrońców skazanych od wyroku Sądu Apelacyjnego w G. z dnia 2 marca 2011 r., zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego w G. z dnia 6 lipca 2010 r., oddalił obie kasacje, przy czym kasację obrońcy skazanego

Eugeniusza C. jako oczywiście bezzasadną (...).

2

UZASADNIENIE

Wyrokiem Sądu Okręgowego w G. z dnia 6 lipca 2010 r. Elwira S. została uznana za winną tego, że:

1) w okresie nie później niż od maja 2006 r. do dnia 24 lipca 2007 r. w B., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, ze szczególnym okrucieństwem, przemocą poprzez bicie, doprowadziła do wielokrotnego obcowania płciowego pięcioletnią Natalię C. (?), tj. przestępstwa z art. 197 § 4 k.k. w zb. z art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 197 § 4 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierzono jej karę 5 lat pozbawienia wolności,

2) w okresie nie później niż od dnia 1 maja 2006 r. do dnia 24 lipca 2007 r. w B., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, ze szczególnym okrucieństwem, przemocą poprzez bicie, doprowadzała do wielokrotnego poddania się innej czynności seksualnej trzyletniego Mariusza C. (?), tj. przestępstwa z art. 197 § 4 k.k. w zb. z art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 197 § 4 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierzono jej karę 5 lat pozbawienia wolności. Na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k., Sąd Okręgowy połączył wymierzone Elwirze S. kary pozbawienia wolności i sprowadził je do kary łącznej 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Apelację od tego wyroku złożył obrońca Elwiry S., który podniósł następujące zarzuty: ? ?błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, mający wpływ na jego treść, poprzez niesłuszne ustalenie na podstawie nieprawidłowej oceny dowodów, że oskarżona Elwira S. dokonała obydwu zarzucanych jej czynów na szkodę małoletniej Natalii C. i małoletniego Mariusza C.?,

3

? ?obrazę przepisów postępowania, tj. art. 167 k.p.k. i art. 185a § 1 k.p.k. poprzez zaniechanie inicjatywy dowodowej z urzędu oraz odmowę na pisemne żądanie oskarżonej Elwiry S. przesłuchania małoletniej Natalii C., w sytuacji, gdy w toku postępowania rozpoznawczego przed Sądem wyszły na jaw istotne okoliczności ? dotyczące oskarżonego Jerzego D., których wyjaśnienie wymagało ponownego przesłuchania małoletniej, a nadto oskarżona wnosząc o przesłuchanie małoletniej odnosiła to żądanie do sytuacji procesowej, w której podczas pierwszego przesłuchania małoletniej nie miała obrońcy?. Ostatecznie obrońca wniósł alternatywnie o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie Elwiry S. od dokonania przypisanych jej czynów albo o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. Wyrokiem z dnia 2 marca 2011 r., Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że: ? pierwszy z przypisanych oskarżonej czynów, przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k., zakwalifikował z art. 197 § 1 k.k. i art. 197 § 2 k.k. w zw. z art. 197 § 4 k.k. i art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k., a za podstawę wymiaru kary przyjął przepis art. 197 § 4 k.k., ? drugi z przypisanych oskarżonej czynów, przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k., zakwalifikował z art. 197 § 2 k.k. w zw. z art. 197 § 4 k.k. i art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k., a za podstawę wymiaru kary przyjął przepis art. 197 § 4 k.k. W pozostałej części Sąd Apelacyjny utrzymał zaskarżony wyrok w mocy. Od tego ostatniego wyroku kasację wniósł obrońca skazanej, który podniósł zarzut rażącego naruszenia prawa procesowego, które miało wpływ na treść wyroku, a polegającego na obrazie przepisów:

4

1) ?art. 154 k.p.k. w zw. z art. 153 k.p.k. w zw. z art. 2 § 2 k.p.k. i art. 431 § 3 k.p.k., poprzez sprostowanie protokołu rozprawy apelacyjnej z dnia 26 stycznia 2011 r., na kolejnej rozprawie w dniu 23 lutego 2011 r., niezgodnie z rzeczywistym tokiem rozprawy wpisując oświadczenie obrońcy o treści, której nie było ? pomijając rzeczywistą treść wypowiedzi?,

2) art. 431 § 3 k.p.k., poprzez uznanie, że doszło do modyfikacji apelacji obrońcy, w uzgodnieniu z oskarżoną, choć nie miało to miejsca, a przy tym w protokole rozprawy ?nie odnotowano zgody oskarżonej na jakąkolwiek modyfikację?,

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Karna:


 • ( sygn. akt II KK 39/12)7.3.2012

  WYROK Z DNIA 7 MARCA 2012 R. II KK 39/12 Prowadzenie czynności wyjaśniających w trybie art. 54 § 1 k.p.s.w. nie powoduje wydłużenia okresu przedawnienia ścigania do 2 lat. Ten skutek ma tylko wszczęcie postępowania w sprawach o wykroczenie (art. 45 § 1 in fine k.w.), które następuje z chwilą wydania przez prezesa sądu (przewodniczącego wydziału, upoważnionego sędziego) zarządzenia (...)

 • ( sygn. akt V KK 358/11)2.3.2012

  WYROK Z DNIA 2 MARCA 2012 R. V KK 358/11 Grunt rolny, podobnie jak podwórko przydomowe, nie może być uznany za miejsce, gdzie odbywa się ruch lądowy pojazdów, a zatem nie korzysta z ochrony art. 178a § 1 k.k. Przewodniczący: sędzia SN H. Gradzik. Sędziowie: SN R. Malarski, SA (del. do SN) A. Ryński (sprawozdawca). Prokurator Prokuratury Generalnej: Z. Siejbik. Sąd Najwyższy w sprawie Alojzego (...)

 • ( sygn. akt V KK 283/11)2.3.2012

  WYROK Z DNIA 2 MARCA 2012 R. V KK 283/11 Dowód rejestracyjny pojazdu stwierdza nie prawo majątkowe osoby związane z tym pojazdem, lecz administracyjne dopuszczenie pojazdu do ruchu. Jako taki dowód rejestracyjny nie należy do kategorii dokumentów stwierdzających prawo majątkowe, dysponowanie którymi stanowi przedmiot ochrony wymieniony w opisie strony przedmiotowej przestępstwa określonego (...)

 • ( sygn. akt III KO 91/11)23.2.2012

  POSTANOWIENIE Z DNIA 23 LUTEGO 2012 R. III KO 91/11 W kwestii wznowienia sąd orzeka na posiedzeniu bez udziału stron, chyba że prezes sądu lub sąd postanowi inaczej (art. 544 § 3 k.p.k.). W braku takiego zarządzenia albo postanowienia, strony mogą wziąć udział tylko w razie sprawdzenia okoliczności faktycznych (art. 546 k.p.k. w zw. z art. 97 k.p.k.). Przewodniczący: sędzia SN Z. Puszkarski. (...)

 • ( sygn. akt III KK 375/11)23.2.2012

  WYROK Z DNIA 23 LUTEGO 2012 R. III KK 375/11 Wystawienie dokumentu, o którym mowa w art. 271 § 1 k.k. nie może być utożsamiane wyłącznie z jego sporządzeniem. Uprawnienie ?innej osoby?, o której mowa w art. 271 § 1 k.k., do wystawienia dokumentu powinno stanowić uzupełnienie kompetencji funkcjonariusza publicznego i nie może być utożsamiane z ogólną kompetencją do udziału w obrocie (...)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.