Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

16.11.2011

Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/2/20 ( sygn. akt III KZ 77/11)

Strona 1 z 2
POSTANOWIENIE Z DNIA 16 LISTOPADA 2011 R. III KZ 77/11 Wyznaczenie, w trybie art. 22 k.p.s.w., obrońcy z urzędu w postępowaniu w sprawie o wykroczenia uzależnione jest od kumulatywnego spełnienia dwóch warunków: niezamożności wnioskującego i interesu wymiaru sprawiedliwości. Przepis ten wymaga także, by obwiniony w sposób należyty wykazał pierwszą z przesłanek, przy czym ? w odróżnieniu od art. 78 § 1 k.p.k. ? uszczerbek w utrzymaniu siebie i rodziny musi być poważny, a więc taki, który w istotny sposób utrudniłby mu niezbędne utrzymanie Przewodniczący: sędzia SN T. Artymiuk. Sąd Najwyższy w sprawie Marii K., obwinionej z art. 124 § 1 k.w. i z art. 66 § 1 k.w., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2011 r. zażalenia obwinionej na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w L. z dnia 8 sierpnia 2011 r., o odmowie przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania, zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Z. z dnia 6 marca 2008 r., utrzymującym w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Z. z dnia 7 listopada 2007 r., p o s t a n o w i ł utrzymać w mocy zaskarżone zarządzenie.

2

UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 6 marca 2008 r., Sąd Okręgowy w Z., po rozpoznaniu apelacji obwinionej Marii K. od wyroku Sądu Rejonowego w Z. z dnia 7 listopada 2007 r., sygn. akt VII W 616/07, zaskarżony wyrok utrzymał w mocy. Pismem z dnia 20 czerwca 2011 r. obwiniona wystąpiła z wnioskiem o wznowienie przedmiotowego postępowania podnosząc szereg okoliczności dotyczących konfliktu sąsiedzkiego istniejącego pomiędzy nią a Janem L., wnosząc jednocześnie o ustanowienie dla niej obrońcy z urzędu. Zarządzeniem z dnia 4 lipca 2011 r., Przewodniczący II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w L. nie uwzględnił wniosku o wyznaczenie obwinionej obrońcy z urzędu w celu sporządzenia i podpisania wniosku o wznowienie postępowania i jednocześnie, na podstawie art. 120 § 1 k.p.k. w zw. z art. 38 § 1 k.p.s.w. w zw. z art. 545 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 113 § 1 k.p.s.w., wezwał wnioskodawczynię do usunięcia braku formalnego wniosku o wznowienie przez jego sporządzenie i podpisanie przez adwokata z wyboru w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odmowy przyjęcia wniosku. W wyznaczonym terminie wniosek spełniający wymagania formalne nie wpłynął, zaś Maria K. pismem z dnia 11 lipca 2011 r. po raz kolejny wystąpiła o ustanowienie dla niej adwokata z urzędu, wskazując na swoją trudną sytuację materialną. Zarządzeniem z dnia 8 sierpnia 2011 r., Przewodniczący II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w L., na podstawie art. 120 § 2 k.p.k. w zw. z art. 429 § 1 k.p.k. i art. 545 § 1 k.p.k. oraz art. 113 § 1 k.p.s.w., wobec nie uzupełnienia w terminie braku formalnego, odmówił przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie VII W 616/07, Sądu Rejonowego w Z. sporządzonego przez Marię K.

3

W złożonym na to ostatnie zarządzenie zażaleniu obwiniona, wskazując na okoliczności, które w jej ocenie winny skutkować wznowieniem postępowania, wniosła o ponowne rozpoznanie sprawy i wyznaczenie jej na potrzeby tego postępowania obrońcy z urzędu odwołując się po raz kolejny do swojej niezamożności. Sąd Najwyższy zważył, co następuje. Wniesione przez Marię K. zażalenie jest niezasadne. Przede wszystkim podkreślić należy brak znaczenia dla oceny zasadności wydanej w tej sprawie decyzji procesowej tych wszystkich podnoszonych przez skarżącą okoliczności, które dotyczą samej sprawy o sygn. VII W 616/07 Sądu Rejonowego w Z. oraz konfliktu obwinionej z Janem L. Podważenie zaskarżonego zarządzenia Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w L. z dnia 8 sierpnia 2011 r. byłoby możliwe wyłącznie w sytuacji, gdyby obwiniona wykazała, że w zakreślonym jej 7 ? dniowym terminie do uzupełnienia braków formalnych jej własnoręcznego wniosku o wznowienie postępowania, został złożony wniosek miejsca. Autorka zażalenia ma zresztą świadomość co do istniejącego w takiej sytuacji przymusu adwokacko ? radcowskiego (art. 545 § 2 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.p.s.w.), o czym świadczą ponawiane przez nią sukcesywnie żądania wyznaczenia jej na potrzeby postępowania wznowieniowego obrońcy z urzędu. Rzecz w tym, co trafnie zauważone zostało we wcześniejszym zarządzeniu Przewodniczącego II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w L. z dnia 4 lipca 2011 r., którym odmówiono wyznaczenia obwinionej obrońcy z urzędu, że pozytywne rozstrzygnięcie w tym przedmiocie uzależnione jest ? stosownie do treści art. 22 k.p.s.w. ? od kumulatywnego spełnienia dwóch warunków: niezamożności o wznowienie sporządzony i podpisany przez adwokata ustanowionego przez nią z wyboru, co w tym wypadku nie miało wszakże

4

wnioskującego i interesu wymiaru sprawiedliwości.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Karna:


 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/12/112 ( sygn. akt III KK 230/11)10.11.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 10 LISTOPADA 2011 R. III KK 230/11 Obrońca z urzędu ma prawo do wynagrodzenia za nieopłaconą przez skazanego, a udzieloną mu pomoc prawną, polegającą na wniesieniu środka zaskarżenia objętego tzw. przymusem adwokackim, także wtedy, gdy bez jego wiedzy, w tym samym czasie, podobne działania obrończe podejmuje również obrońca ustanowiony z wyboru przez oskarżonego. (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/2/18 ( sygn. akt III KK 165/11)9.11.2011

  WYROK Z DNIA 9 LISTOPADA 2011 R. III KK 165/11 Niedopuszczalne jest sprostowanie w trybie określonym w art. 105 § 1 k.p.k. uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego, w części obejmującej merytoryczną treść motywów podjętego rozstrzygnięcia, bowiem z istoty tego wyroku wynika, że dopiero jego uzasadnienie wskazuje na przyczyny nieuwzględnienia (lub uwzględnienia) zarzutów przedstawionych (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/12/111 ( sygn. akt III KK 134/11)9.11.2011

  WYROK Z DNIA 9 LISTOPADA 2011 R. III KK 134/11 Warunek wniesienia ponownego zaniechania aktu ścigania nie wymagany dotyczy do formsubsydiarnegooskarżenia,postępowania przygotowawczego (śledztwo albo dochodzenie) oraz faz jego przebiegu (?w sprawie" albo ?przeciwko osobie"). Decydujące znaczenie ma wyłącznie wymóg dwukrotnego wydania postanowienia o umorzeniu postępowania albo o odmowie jego (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/2/17 ( sygn. akt V KK 143/11)7.11.2011

  WYROK Z DNIA 7 LISTOPADA 2011 R. V KK 143/11 1. Zawiadomienie o terminie rozprawy odwoławczej, wysłane pod ostatnio wskazany przez stronę adres, nie może być uznane, zgodnie z treścią art. 139 § 1 k.p.k. za doręczone, jeżeli osoba ta została pozbawiona wolności i nie podała swego miejsca pobytu w czasie pozbawienia wolności do wiadomości organu, przed którym toczy się postępowanie. (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/2/16 ( sygn. akt V KK 164/11)4.11.2011

  WYROK Z DNIA 4 LISTOPADA 2011 R. V KK 164/11 ?Wykonaniem rozkazu? w rozumieniu art. 318 k.k. należy uznać tylko takie działanie lub zaniechanie, które zostało przez rozkazodawcę wprost nakazane, albo bez którego wykonanie rozkazu byłoby niemożliwe. Tylko w takich sytuacjach podwładny może uwolnić się od odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo, nie odpowiada on też za skutki, (...)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.