Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

1.6.2010

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2011/21-22/283 ( sygn. akt III UZ 3/10)

Strona 1 z 2
Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Zwrot kosztów procesu strony korzystającej z pomocy radcy prawnego w sprawie o ustalenie odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne następuje z uwzględnieniem wartości przedmiotu sporu (zaskarżenia). Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski, Sędziowie SN: Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca), Andrzej Wróbel. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 czerwca 2010 r. sprawy z odwołania Grzegorza K., Piotra M. i Jana S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w K. o ustalenie nieistnienia odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki z tytułu składek i o zapłatę, na skutek zażalenia odwołujących się od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2010 r. [...] w części dotyczącej rozstrzygnięcia o kosztach postępowania - kosztach zastępstwa procesowego z m i e n i ł zaskarżone postanowienie zawarte w pkt 2 wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2010 r. [...] w ten sposób, że zasądził od Grzegorza K., Piotra M. i Jana S. solidarnie na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w K. kwotę 2.700 zł (dwa tysiące siedemset) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Uzasadnienie Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w K. trzema decyzjami z dnia 22 listopada 2007 r.: [...] skierowaną do Grzegorza K.; [...] skierowaną do Jana S.; [...] skierowaną do Piotra M. ustalił, że Grzegorz K., Jan S. i Piotr M. są odpowiedzialni za zobowiązania Przedsiębiorstwa Budowlanego ?M.? Spółki jawnej z siedzibą w K. w łącznej wysokości

50. 923,82 zł za należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

2 Pracowniczych oraz za odsetki za zwłokę należne od składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych przez ubezpieczonych. Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2008 r. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie oddalił odwołania od powyższych decyzji organu rentowego (pkt 1, 2 i 3); oraz zasądził od Grzegorza K., Jana S. i Piotra M. na rzecz organu rentowego kwoty po 60 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (pkt 4). Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2010 r. Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie oddalił apelacje ubezpieczonych od powyższego wyroku Sądu Okręgowego (pkt 1.); zasądził od każdego z ubezpieczonych: Grzegorza K., Piotra M. i Jana S. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w K. kwoty po 2.700 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym (pkt 2). Podstawę prawną rozstrzygnięcia zawartego w pkt 2 wyroku stanowiły przepisy art. 98 k.p.c., art. 108 § 1 k.p.c. oraz § 2 ust. 1 i ust. 2 w związku z § 6 pkt 6 oraz § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.). Uzasadniając rozstrzygnięcie co do kosztów postępowania apelacyjnego Sąd Apelacyjny stwierdził, że składki na ubezpieczenie społeczne nie są świadczeniami pieniężnymi z ubezpieczenia społecznego, lecz świadczeniami na te ubezpieczenia. Podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia pełnomocnika z tytułu zastępstwa procesowego w tej sprawie stanowi § 6 rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych, co oznacza, że przy wartości przedmiotu sporu powyżej 50.000 zł stawka minimalna wynagrodzenia wynosi 3.600 zł (zgodnie z § 6 pkt 6 powołanego rozporządzenia). Sąd Apelacyjny podzielił pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w postanowieniu z dnia 5 czerwca 2009 r., I UZP 1/09 (LEX nr 518062), zgodnie z którym w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczącej przeniesienia na członków zarządu spółki zobowiązań spółki za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym powinno być ustalone na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, a nie w oparciu o § 11 ust. 2 tego rozporządzenia. Sąd Apelacyjny

3 zasądził koszty zastępstwa procesowego od każdego z ubezpieczonych uznając, że przy solidarnej odpowiedzialności każdy ze zobowiązanych odpowiada za całość zobowiązania i wobec każdego z ubezpieczonych została wydana odrębna decyzja. Sąd Apelacyjny podkreślił przy tym, że pełnomocnik ubezpieczonych uiścił trzy opłaty od apelacji - tzn. od każdego z ubezpieczonych. Postanowienie o kosztach zawarte w pkt

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Karna:


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.