Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

15.2.2012

( sygn. akt II KK 201/11)

Strona 1 z 7
WYROK Z DNIA 15 LUTEGO 2012 R. II KK 201/11 Prawomocne postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego wydane na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k., w którym stwierdzono popełnienie przez oznaczoną osobę czynu o znamionach określonych w ustawie karnej, ale o znikomym stopniu społecznej szkodliwości, stwarza stan rzeczy osądzonej w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. również wtedy, gdy przed wydaniem tego postanowienia osobie tej ani nie przedstawiono zarzutów, ani nie przesłuchano jej w charakterze podejrzanego, dopuszczając się obrazy art. 313 k.p.k. Przewodniczący: sędzia SN A. Siuchniński. Sędziowie: SN W. Wróbel, SA (del. do SN) A. Ryński (sprawozdawca). Prokurator Prokuratury Generalnej: B. Nowińska. Sąd Najwyższy w sprawie Agnieszki G., skazanej z art. 231 k.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 15 lutego 2012 r., kasacji, wniesionej przez obrońcę skazanej od wyroku Sądu Okręgowego w Ł. z dnia 14 kwietnia 2011 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w P. z dnia 13 grudnia 2010 r., u c h y l i ł zaskarżony wyrok i p r z e k a z a ł sprawę Sądowi Okręgowemu w Ł. do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym (...).

2

Z uzasadnienia: Prokurator Prokuratury Rejonowej w P. postanowieniem z dnia 30 czerwca 2009 r., na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 i art. 332 § 1, 2 i 3 k.p.k. umorzył śledztwo przeciwko ośmiu funkcjonariuszom Urzędu Skarbowego w P. w tym, w sprawie doprowadzenia przez Jerzego T., pełniącego funkcję starszego poborcy w Urzędzie Skarbowym w P., do nieskuteczności czynności w postępowaniu egzekucyjnym wobec Jerzego T. w dniach 6 marca 2006 r. i 13 października 2006 r., czym działał na szkodę interesu publicznego, w kwocie 400 zł, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. oraz w sprawie doprowadzenia przez Agnieszkę G., pełniącą funkcję inspektora w Urzędzie Skarbowym w P., w dniach 15 czerwca 2007 r. oraz 7 grudnia 2006 r., do przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych wobec Jerzego T., czym działała na szkodę interesu publicznego, w wysokości 400 zł, wobec stwierdzenia, że stopień społecznej szkodliwości tych czynów jest znikomy. Powyższe postanowienie zostało zaskarżone zażaleniem na niekorzyść wskazanych w nim podejrzanych przez Urząd Skarbowy w P., który prokurator uznawał za pokrzywdzoną instytucję państwową. W wywiedzionym zażaleniu zarzucono obrazę przepisów prawa materialnego, a to art. 231 § 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. w zw. z art., 11 § 2 k.k., które zdaniem skarżącego winny stanowić przyjętą kwalifikację prawną czynów przypisanych podejrzanym, obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia, tj. art. 7 k.p.k., art. 9 k.p.k. i art. 297 § 1 pkt. 4 k.p.k. oraz błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, polegający na wybiórczej analizie przesłanek z art. 115 § 2 k.k., która skutkowała niewłaściwym określeniem stopnia społecznej szkodliwości czynów objętych postępowaniem przygotowawczym.

3

Prokurator Prokuratury Rejonowej w P. na podstawie art. 465 § 1 k.p.k. i art. 463 § 1 k.p.k. uwzględnił zażalenie Urzędu Skarbowego w P. oraz po przeprowadzeniu czynności dowodowych, przedstawił Agnieszce G. zarzut popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i przesłuchał ją w charakterze podejrzanej. Podobne czynności podjął wobec Jerzego T., zaś w dniu 26 lutego 2010 r. przeciwko obojgu podejrzanym skierował do Sądu akt oskarżenia. Sąd Rejonowy w P. wyrokiem z dnia 13 grudnia 2010 r., uznał oskarżoną za winną tego, że w okresie od 24 marca 2005 r. do 5 marca 2007 r., w P., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu uzyskania korzyści majątkowej, jako starszy referent Działu Egzekucji Urzędu Skarbowego w P. oraz osoba zobowiązana z tytułu pełnionej funkcji do prowadzenia czynności egzekucyjnych przeciwko dłużnikom na podstawie tytułów wykonawczych, nie dopełniła swoich obowiązków służbowych w ten sposób, że nie dokonała zajęcia wynagrodzenia bądź rachunku bankowego wobec pracowników Działu Egzekucyjnego Urzędu Skarbowego w P. ? starszego poborcy skarbowego Jerzego T. oraz poborcy skarbowego M. N., przydzielając wymienione tytuły wykonawcze poborcom podatkowym, w tym także poborcom, którzy byli zobowiązani, w sytuacji kiedy można było dokonać czynności egzekucyjnych, działając w ten sposób na szkodę interesu publicznego, tj. przestępstwa z art. 231 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na podstawie art. 231 § 2 k.k., art. 33 § 2 k.k. wymierzył oskarżonej karę roku pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych po 10 zł każda (...). Jednocześnie z mocy art. 69 § 1 i 2 k.k., art. 70 § 1 pkt. 1 k.k. wykonanie orzeczonych oskarżonym kar pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby 2 lat oraz obciążył ich częściowo kosztami sądowymi.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Karna:


 • ( sygn. akt V KK 294/11)8.2.2012

  WYROK Z DNIA 8 LUTEGO 2012 R. V KK 294/11Brak oznaczenia w przepisie typizującym czyn zabroniony górnej granicy kary oznacza, że karę tę można orzec do górnej granicy wymiaru danego rodzaju kary.Przewodniczący: sędzia SN P. Hofmański. Sędziowie SN: E. Wildowicz, B. Skoczkowska (sprawozdawca). Prokurator Prokuratury Generalnej: L. Nowakowski. Sąd Najwyższy w sprawie Lesława G., ukaranego (...)

 • ( sygn. akt V KZ 1/12)3.2.2012

  POSTANOWIENIE Z DNIA 3 LUTEGO 2012 R. V KZ 1/12 Jeżeli w postępowaniu apelacyjnym oskarżony pozbawiony wolności miał wyznaczonego obrońcę z urzędu, to z chwilą wydania wyroku obrońca nie ma obowiązku podejmowania dalszych czynności procesowych (art. 84 § 2 k.p.k.). Oskarżony pozbawiony wolności, który nie został doprowadzony na ogłoszenie wyroku, znajduje się w takiej sytuacji, jakby (...)

 • ( sygn. akt V KK 438/11)3.2.2012

  WYROK Z DNIA 3 LUTEGO 2012 R. V KK 438/11 Prowadzenie postępowania bez udziału oskarżonego (art. 377 § 3 k.p.k.), w razie jego niestawiennictwa, jest możliwe tylko wtedy, gdy oskarżony został osobiście zawiadomiony o terminie rozprawy (art. 132 § 1 k.p.k.), co wyklucza możliwość doręczenia w trybie określonym w art. 139 § 1 k.p.k. Przewodniczący: sędzia SN D. Rysińska. Sędziowie (...)

 • ( sygn. akt II KO 80/11)2.2.2012

  WYROK Z DNIA 2 LUTEGO 2012 R. II KO 80/11 Oceny ?potrzeby? wznowienia postępowania w związku zrozstrzygnięciem organu międzynarodowego (art. 540 § 3 k.p.k.) dokonywać należy zawsze w realiach konkretnej sprawy i wykluczone jest automatyczne stosowanie tego przepisu w każdej sprawie, w której organ międzynarodowy rozstrzygnie o naruszeniu przez Polskę przepisów prawa międzynarodowego. ?Potrzeba? (...)

 • ( sygn. akt IV KK 392/11)2.2.2012

  WYROK Z DNIA 2 LUTEGO 2012 R. IV KK 392/11 Postępowanie zmierzające do realizacji normy materialnej innej gałęzi prawa, niż prawo karne, nie może być uznane za ?postępowanie karne? w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., a więc takim postępowaniem nie jest też postępowanie w sprawach o wykroczenia. Wcześniejsze zakończenie postępowania innego niż postępowanie karne, choćby co do tego (...)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.