Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

8.6.2010

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2010/23-24/279 ( sygn. akt II PZP 5/10)

Strona 4 z 8

sprawy cywilne w znaczeniu formalnym - art. 1 k.p.c.), niezależnie od tego, jaki jest materialnoprawny charakter tych spraw. Z drugiej strony w orzecznictwie dopuszcza się możliwość stosowania w drodze analogiae legis instytucji cywilnoprawnych czy też z zakresu prawa pracy w sprawach, w których zgłoszone żądanie wynika z określonego stosunku administracyjnoprawnego (np. uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z

7 dnia 12 marca 2003 r., III CZP 85/02, OSNC 2003 nr 10, poz. 129; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2005 r., I CK 677/04, PB 2005 nr 9, str. 10; uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2007 r., I PZP 2/07, Biuletyn SN 2007 nr 5). Sąd odwoławczy wskazał, że rozstrzygnięcie przedmiotowego, złożonego zagadnienia prawnego przedstawianego Sądowi Najwyższemu jest w niniejszej sprawie niezbędne, albowiem warunkować ono będzie kwestię dalszego procedowania co do apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 28 stycznia 2010 r., IV P 628/09. Sąd ten zwrócił uwagę także, iż z takim problemem borykają się również inne, liczne sądy, a ich rozstrzygnięcia nie są jednolite, co doprowadza do niepożądanej rozbieżności orzeczniczej, uzasadniającej zajęcie w tej mierze stanowiska przez Sąd Najwyższy. Według Sądu Okręgowego, w przypadku pozytywnego odniesienia się przez Sąd Najwyższy do dopuszczalności drogi sądowej, w sprawie pojawia się kolejne zagadnienie budzące poważne wątpliwości, a sprowadzające się do rozumienia zawartego w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej sformułowania ?funkcjonariusz celny, który przed dniem wejścia w życie ustawy". To sformułowanie jest niejasne co do rozumienia przedziału bądź momentu czasowego, do którego odnosi się powyższa regulacja. Przekłada się to zaś na ustalenie kręgu funkcjonariuszy Służby Celnej podlegających ?przemianowaniu? w myśl art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy. Na tym tle wyłoniły się w niniejszej sprawie dwa stanowiska. Pierwsze wskazujące, iż powyższa regulacja odnosi się do stanu faktycznego - zajmowania stanowiska, które wiązało się z podporządkowaniem służbowym funkcjonariuszy celnych lub pracowników, bądź pełnieniem obowiązków na tym stanowisku oraz pełnieniem służby w służbie stałej w stopniu innym niż wymieniony w pkt 1 i w ust. 2 istniejącego w dacie wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej w tym zakresie, tj. w dniu 31 października 2009 r. Z kolei, zgodnie z drugim stanowiskiem, sformułowanie ?przed dniem wejścia w życie ustawy" nie powinno być ograniczone do samego momentu wejścia w życie powyższej regulacji, ale należy go odnieść do szerszego przedziału czasowego, istniejącego przed tym zdarzeniem w szerszej perspektywie czasowej, lecz niespełnianego na dzień wejścia w życie ustawy. Tym samym brany pod uwagę, przy ustaleniu spełnienia kryteriów art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, tj. zajmowania określonego stanowiska bądź pełnienia określonych obowiązków na zasadach w tym przepisie określonych, byłby czasookres poprzedzający zaistnienie w systemie po-

8 wyższej regulacji. W tym miejscu wyłania się zaś kolejne zagadnienie odnoszące się do ustalenia, jaki przedział czasowy winien być w tym zakresie brany pod uwagę, czy istniejący bezpośrednio w okresie poprzedzającym chwilę wejścia w życie nowej ustawy o Służbie Celnej, czy też wcześniejszy, a jeśli tak, to jak dalece wcześniejszy i jakimi przesłankami przy ustaleniu tego okresu należy się kierować. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Zgodnie z art. 1 k.p.c., sprawami cywilnymi są sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się z mocy ustaw szczególnych. Przy takim rozumieniu ?sprawy cywilnej" ocena w zakresie dopuszczalności lub niedopuszczalności drogi sądowej w konkretnej sprawie zależeć będzie przede wszystkim od tego, czy konkretna sprawa, a więc zgłoszone w pozwie żądanie, oparte na okolicznościach faktycznych je uzasadniających, jest ?ze stosunków z zakresu" wymienionych w art. 1 k.p.c. dziedzin prawa, czy też nie. Stosunki z zakresu prawa cywilnego, o których mowa w art. 1 k.p.c. pokrywają się z pojęciem ?stosunków cywilnoprawnych" w rozumieniu art. 1 k.c. Powstanie stosunku cywilnoprawnego zależne jest od istnienia stanu faktycznego, z którym dyspozycja normy prawa cywilnego łączy wspomniany skutek. Według jednolitych poglądów judykatury stosunek służbowy funkcjonariusza celnego jest stosunkiem o charakterze administracyjnoprawnym (por. np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2007 r., II PZP 7/06, OSNP 2008 nr 1 2, poz. 16; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2006 r.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Karna:


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.