Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

8.6.2010

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2010/23-24/279 ( sygn. akt II PZP 5/10)

Strona 1 z 8
Uchwała z dnia 8 czerwca 2010 r. II PZP 5/10 Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Bogusław Cudowski, Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 8 czerwca 2010 r. sprawy z powództwa Renaty K. przeciwko Izbie Celnej w T. o nadanie stopnia służbowego i zapłatę, na skutek zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu OkręgowegoSądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu z dnia 22 kwietnia 2010 r. [...] ?1. Czy roszczenie o zmianę gradacji korpusu i mianowanie na stopień służbowy, o którym mowa w art. 223 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.) jest roszczeniem ze stosunku służbowego funkcjonariusza celnego w rozumieniu art. 189 cytowanej ustawy i czy w związku z tym dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o to roszczenie przed sądem pracy W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze:

2. Czy sformułowanie ?funkcjonariusz celny, który przed dniem wejścia w życie" zawarte w art. 223 ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy odnosi się do funkcjonariuszy, którzy warunek określony w art. 223 ust. 3 pkt 2 ustawy spełniali w dniu wejścia w życie ustawy, a na dzień wejścia w życie ustawy zajmowali inne stanowisko ? p o d j ą ł uchwałę: W sprawie dotyczącej mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.) droga sądowa jest niedopuszczalna. Uzasadnienie

2 Powódka Renata K. w pozwie przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w T. żądała zmiany gradacji korpusu i stopnia służbowego nadanego jej na podstawie aktu mianowania z dnia 26 listopada 2009 r. poprzez nadanie jej stopnia podkomisarza celnego w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej oraz zasądzenia kwoty po 301,68 zł miesięcznie, od dnia 30 listopada 2009 r., tj. od dnia mianowania, tytułem dodatku za stopień służbowy. Sąd Rejonowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu wyrokiem z dnia 28 stycznia 2010 r. zobowiązał pozwanego Dyrektora Izby Celnej w Toruniu do dokonania zmiany aktu mianowania z dnia 26 listopada 2009 r. w ten sposób, że z dniem 30 listopada 2009 r. nada powódce stopień podkomisarza celnego w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej i zasądził na jej rzecz kwotę 301,68 zł tytułem dodatku za stopień służbowy, a w pozostałym zakresie powództwo oddalił. Z ustaleń Sądu wynikało, że Renata K. od 1997 r. jest zatrudniona w Izbie Celnej w T., w tym w okresie od 18 kwietnia 2007 r. do 24 kwietnia 2008 r. na stanowisku kierownika referatu, a od 25 kwietnia 2008 r. na stanowisku starszego kontrolera celnego. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.), na mocy aktu mianowania z dnia 26 listopada 2009 r., powódka została mianowana z dniem 30 listopada 2009 r. na stopień rachmistrza celnego w korpusie podoficerów młodszych Służby Celnej. Podstawą nadania powódce przez Dyrektora Izby Celnej w T. nowego stopnia służbowego było kryterium punktowe zawarte w piśmie Szefa Służby Celnej z dnia 30 października 2009 r., na podstawie którego powódka uzyskała 15 punktów. Różnica w wynagrodzeniu pomiędzy powierzonym powódce stopniem służbowym, a najniższym stopniem w korpusie oficerów młodszych, tj. podkomisarza celnego, wynosiła miesięcznie 301,68 zł tytułem dodatku służbowego. Sąd Rejonowy uznał, że dopuszczalna jest droga sądowa w tej sprawie, albowiem roszczenie powódki o mianowanie na określony stopień służbowy z wyrównaniem dodatku służbowego nie jest wymienione w katalogu roszczeń wskazanych w art. 188 ustawy o Służbie Celnej, które są rozpoznawane na drodze sądowoadministracyjnej, wobec czego na podstawie art. 189 ustawy podlega rozpoznaniu przez sąd pracy. Odnosząc się do zasadności roszczenia powódki, Sąd wskazał, że jego materialnoprawną podstawę stanowi art. 223 ustawy o Służbie Celnej, zgodnie zaś z ust. 3 pkt 2 tego przepisu mianowanie powódki, zajmującej przed wejściem w życie ustawy stanowisko kierownicze, powinno nastąpić na stopień służbowy w korpusie

3 oficerów młodszych Służby Celnej. W ocenie Sądu, zasadne było z braku regulacji ustawowej, posłużenie się kryterium punktowym obowiązującym u pozwanej, a punkty uzyskane przez powódkę uzasadniały przyznanie jej stopnia służbowego podkomisarza celnego w korpusie oficerów młodszych. Rozpoznając apelacje obu stron, a w szczególności rozważając zarzuty podniesione przez pozwaną, Sąd Okręgowy powziął poważne wątpliwości co do tego, czy roszczenie funkcjonariusza Służby Celnej o zmianę gradacji i mianowanie na stopień służbowy, o którym mowa w art. 223 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Karna:


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.