Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

9.6.2010

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2011/23-24/303 ( sygn. akt II UK 41/10)

Strona 1 z 4
Wyrok z dnia 9 czerwca 2010 r. II UK 41/10 Przepis art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) uznaje okres zatrudnienia obywateli polskich za granicą w zakładach, do których zostali skierowani w ramach współpracy międzynarodowej, za okres składkowy, a więc jeśli w tym okresie wykonywana była praca wymieniona w wykazach do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.), to jest on uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym z tytułu pracy w szczególnych warunkach przysługującej na podstawie art. 32 ustawy o emeryturach i rentach. Przewodniczący SSN Roman Kuczyński, Sędziowie SN: Zbigniew Korzeniowski, Romualda Spyt (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 czerwca 2010 r. sprawy z wniosku Mirosława J. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w G. o emeryturę, na skutek skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2008 r. [...]

1. o d d a l i ł skargę kasacyjną,

2. zasądził od pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w G. na rzecz ubezpieczonego Mirosława J. kwotę 120 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Uzasadnienie Decyzją z dnia 6 listopada 2006 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w G. odmówił Mirosławowi J. prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach z powodu nieudokumentowania przez ubezpieczonego 15 lat pracy w

2 szczególnych warunkach, jako że wymienione w zaświadczeniu stanowiska nie mają charakteru stanowisk robotniczych. Organ rentowy wskazał, że stanowiska samodzielnego elektryka oraz kierownika oddziału nie są związane z wykonywaniem kontroli międzyoperacyjnej, kontroli jakości produkcji i usług oraz dozoru inżynieryjno technicznego na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie A załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.). Sąd Okręgowy-Sąd Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni na mocy wyroku z 13 grudnia 2007 r. zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał Mirosławowi J. prawo do emerytury od 1 października 2006 r., wskazując w uzasadnieniu następujące powody swego rozstrzygnięcia. Ubezpieczony (urodzony dnia 2 stycznia 1946 r.) w okresie od 6 lipca 1965 r. do 18 października 1965 r. zatrudniony był jako robotnik laboratorium w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego ?PZL Ś.? SA w Ś. Wykonywana przez niego praca była pracą w warunkach szczególnych. W okresie od 20 października 1965 r. do 16 października 1968 r. odbywał służbę wojskową, w czasie której wykonywał pracę palacza kotłowego na niszczycielu ?B.?. Następnie od 4 listopada 1968 r. do 31 marca 1982 r. ubezpieczony zatrudniony był w G. Zakładach Nawozów Fosforowych ?F.? Sp. z o.o. w G. W okresie zatrudnienia zajmował różne stanowiska (aparatowy, maszynista kotła, samodzielny elektryk, kierownik oddziału), jednakże w odniesieniu do całego okresu wystawione zostało świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach. W okresie od 1 kwietnia 1982 r. do 21 stycznia 1985 r. zatrudniony był jako pomiarowy w Przedsiębiorstwie Geologiczno-Geodezyjnym ?G.G.?, przy czym w dniach od 15 sierpnia 1982 r. do 22 listopada 1984 r. oddelegowany został do Przedsiębiorstwa Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów ?C.? w K. i pracował w Kombinacie Nawozów Fosforowych A.-K.I. w Iraku jako operator stacji demineralizacji wody. Ostatnim miejscem zatrudnienia ubezpieczonego od 1 marca 1985 r. do 31 grudnia 2000 r. był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w G., gdzie zajmował stanowisko kierownika Działu do spraw Żeglugi i Eksploatacji Wód. Sąd Okręgowy uznał, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych bezzasadnie odmówił zaliczenia do okresu pracy w szczególnych warunkach okresów zatrudnienia ubezpieczonego w G. Zakładach Nawozów Fosforowych ?F.? Sp. z o.o. w G. na sta-

3 nowiskach samodzielnego elektryka oraz kierownika Oddziału Zwałowania Fosfogipsu. Stwierdził, że pracę ubezpieczonego na wyżej wymienionych stanowiskach należy traktować jako pracę, o której mowa w punkcie 24 działu XIV wykazu A stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r., tj. jako ?kontrolę międzyoperacyjną, kontrolę jakości produkcji i usług oraz dozór inżynieryjnotechniczny na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie?. Przywołując orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sąd pierwszej instancji wskazał także, że poprzedzający zatrudnienie w G.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Karna:


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.