Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

26.10.2011

Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/10/90 ( sygn. akt I KZP 12/11)

Strona 1 z 6
POSTANOWIENIE Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 R. I KZP 12/11 Norma zawarta w art. 225 § 3 k.p.k., obligująca organ dokonujący przeszukania do pozostawienia dokumentów bez zapoznawania się z ich treścią lub wyglądem, w sytuacji, gdy obrońca oświadczy, że wydane lub znalezione pisma lub inne dokumenty obejmują okoliczności związane z wykonywaniem przez niego tej funkcji, znajduje zastosowanie także w razie złożenia takiego oświadczenia przez aplikanta adwokackiego, upoważnionego przez adwokata na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. ? Prawo o adwokaturze (Dz. U. 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.), do zastępowania go jako obrońcy w sprawie. Przewodniczący: sędzia SN H. Gradzik (sprawozdawca). Sędziowie SN: B. Skoczkowska, J. Sobczak. Prokurator Prokuratury Generalnej: A. Herzog. Sąd Najwyższy w sprawie Ryszarda L., podejrzanego o popełnienie czynu z art. 286§1 k.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 26 października 2011 r., przekazanego na podstawie art. 441§1 k.p.k. postanowieniem Sądu Rejonowego w K. z dnia 4 lipca 2011 r., zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: ?Czy aplikant adwokacki jest obrońcą w rozumieniu art. 225 § 3 k.p.k.? postanowił o d m ó w i ć podjęcia uchwały.

UZASADNIENIE W toku śledztwa w sprawie, Prokurator Prokuratury Okręgowej w K. postanowieniem z dnia 30 maja 2011r., na podstawie art. 217§1, 219§1,2 i 220 k.p.k., zażądał od Justyny W. wydania, między innymi, dokumentacji dotyczącej współpracy firmy I. Spółka z o.o. ze wskazanymi w postanowieniu podmiotami gospodarczymi. Nakazał nadto przeprowadzić przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez Justynę W. w K. Wykonanie postanowienia zlecił Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w K. Przeszukanie zostało przeprowadzone w dniu 1 czerwca 2011 r. w obecności przebywających w lokalu mieszkalnym Justyny W. i jej męża Tomasza W. Z protokołu czynności wynika, że przed rozpoczęciem przeszukania Tomasz W. wskazał dwa segregatory i oświadczył, że znajdują się w nich dokumenty obejmujące okoliczności związane z wykonywaniem funkcji obrońcy podejrzanego Ryszarda L. przez adwokata Jana Z., a także przez niego jako aplikanta adwokackiego, działającego w zastępstwie obrońcy. W związku z oświadczeniem Tomasza W. funkcjonariusze ABW odstąpili od zapoznania się z dokumentami znajdującymi się w segregatorach, a po skontaktowaniu się z Prokuratorem nadzorującym śledztwo, włożyli je do kopert, zabezpieczyli banderolami i przekazali do Sądu Rejonowego w K., zgodnie z wymogami art. 225 § 3 k.p.k. W zażaleniu na tę czynność, wniesionym na podstawie art. 236 k.p.k., adwokat Jan Z. i aplikant adwokacki Tomasz W. zarzucili obrazę przepisów postępowania, a to art. 225 § 3 k.p.k., § 245 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. ? Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, art. 6 k.p.k., art. 42 ust. 2 w zw. z art. 50 Konstytucji i art. 6 ust. 3 lit. c w zw. z art.

2

8

EKPCz,

przez

zatrzymanie

podczas

przeszukania

prywatnego

mieszkania obrońcy podejrzanego dokumentów w sytuacji, gdy ten oświadczył, że obejmują one okoliczności związane z wykonywaniem funkcji obrońcy, co stanowiło, poza oczywistą obrazą bezwzględnego zakazu płynącego z art. 225 § 3 k.p.k., niedopuszczalne naruszenie prawa do obrony oraz prawa do poszanowania i nienaruszalności mieszkania. Podnosząc te zarzuty skarżący wnieśli o:

1) stwierdzenie niezgodności z prawem zaskarżonej decyzji,

2) zawiadomienie Prokuratora Okręgowego w K., jako przełożonego dyscyplinarnego, o możliwości popełnienia deliktu dyscyplinarnego z żądaniem złożenia przez niego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratora Prokuratury Okręgowej w K. Krzysztofa P. W odpowiedzi na zażalenie Prokurator Okręgowy w K. wniósł o jego nieuwzględnienie. Uzasadniając swoje stanowisko Prokurator wywodził, że zatrzymanie dokumentów i przekazanie do Sądu odbyło się zgodnie z wymogami art. 225 § 3 k.p.k. Argumentował, że skoro oświadczenie, iż przedmiotowe dokumenty dotyczą obrony podejrzanego Ryszarda L. w postępowaniu karnym, złożył aplikant adwokacki Tomasz W., to nie można było przyjąć, że pochodziło ono od obrońcy. Aplikant adwokacki nie jest bowiem wpisany na listę adwokatów, a tym samym nie wykonuje funkcji obrońcy. Zgodnie z brzmieniem art. 225 § 3 k.p.k. tylko oświadczenie obrońcy, że wydane lub znalezione dokumenty związane są z wykonywaniem przez niego tej funkcji, obliguje organ dokonujący przeszukania do pozostawienia dokumentów bez zapoznawania się z ich treścią. Aplikant adwokacki zastępuje tylko adwokata, jeśli został do tego upoważniony. Nie łączy go jednak z podejrzanym bezpośrednia więź oparta na powierzeniu obrony. Z tej racji aplikant adwokacki należy do kategorii osób, których oświadczenie, co do charakteru znalezionych lub wydanych

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Karna:


 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/12/109 ( sygn. akt II KK 84/11)25.10.2011

  WYROK Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2011 R. II KK 84/11 Dla realizacji znamion przestępstwa z art. 226 § 1 k.k., w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny (Dz. U. Nr 122, poz. 782), nie jest konieczne, by znieważenie funkcjonariusza publicznego nastąpiło publicznie. Przewodniczący: sędzia SN W. Płóciennik. Sędziowie SN: J. Matras, W. Wróbel (sprawozdawca). (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/2/15 ( sygn. akt V KK 347/11)20.10.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2011 R. V KK 347/11 1. Nowelizacja przepisu art. 93 k.k. dokonana ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1589), która weszła w życie dnia 8 czerwca 2010 r., nie spowodowała modyfikacji możliwości stosowania środków zabezpieczających wobec sprawców popełniających czyny zabronione w stanie niepoczytalności określonej w art. 31 § 1 (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/11/105 ( sygn. akt IV KK 137/11)20.10.2011

  WYROK Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2011 R. IV KK 137/111. Szkoda na gruncie art. 552 § 2 i 4 k.p.k., jako obejmująca różnicę między stanem majątkowym pozbawionego wolności, jaki by istniał, gdyby wnioskodawcy nie aresztowano, a stanem rzeczywistym z chwili odzyskania przez niego wolności, musi uwzględniać także wykazane w sprawie zobowiązania pieniężne, w których pokryciu musi on obecnie (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/12/108 ( sygn. akt IV KK 129/11)20.10.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2011 R. IV KK 129/11 W przypadku rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i ustanowienia przez sąd likwidatora, staje się on nie organem spółki, lecz jej ustawowym przedstawicielem, który ma prawo prowadzenia spraw takiej spółki i reprezentowania jej, ale tylko w granicach swoich uprawnień (art. 283 § 1 k.s.h.), a więc w zakresie związanym (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/2/14 ( sygn. akt III KK 159/11)20.10.2011

  WYROK Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2011 R. III KK 159/11 1. Skoro jedną z przesłanek warunkowego umorzeniapostępowania jest wymóg, aby okoliczności popełnienia czynu nie budziły wątpliwości, sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego musi dojść nie tylko do wniosku, że sam fakt popełnienia przestępstwa nie budzi wątpliwości, a zatem istnieją wystarczające podstawy, aby oskarżonemu (...)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.