Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

8.6.2010

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2011/23-24/289 ( sygn. akt I PK 23/10)

Strona 1 z 5
Wyrok z dnia 8 czerwca 2010 r. I PK 23/10

1. Do pakietu socjalnego należy stosować odpowiednio przepisy o układach zbiorowych pracy.

2. Inkorporowanie postanowień pakietu socjalnego do układu zbiorowego pracy powoduje wygaśnięcie zobowiązań wynikających z tego porozumienia w zakresie, w jakim zostały one przejęte przez układ. Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca), Zbigniew Myszka. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2010 r. sprawy z powództwa Andrzeja F., Janusza G., Grzegorza J., Stanisławy K., Franciszka P. i Andrzeja Z. przeciwko ?E.? Spółce z o.o. w Z. o przywrócenie do pracy na poprzednie warunki pracy i płacy, na skutek skargi kasacyjnej powodów od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach z dnia 29 września 2009 r. [...] o d d a l i ł skargę kasacyjną i nie obciążył powodów kosztami postępowania kasacyjnego. Uzasadnienie Powodowie Janusz G., Franciszek P., Grzegorz J., Ryszard R., Stanisław K., Czesław M., Maciej B., Andrzej Z. i Andrzej F. domagali się uznania za bezskuteczne wypowiedzeń warunków pracy i płacy dokonanych przez E. Sp. z o.o. w Z. Rozpatrujący powództwa Sąd Rejonowy w Staszowie ustalił następujący stan faktyczny. Powodowie do lutego 2003 r. byli pracownikami Elektrowni [...] SA w P. (zwana dalej Elektrownią P. SA). W dniu 9 lutego 2000 r. między działającymi w spółce związkami zawodowymi a inwestorem T. SA zawarty został pakiet socjalny, zapewniający między innymi 10-letnią gwarancję zatrudnienia dla pracowników Elektrowni. Zarząd Elektrowni zobowiązał się do realizacji postanowień Pakietu oraz

2 wprowadzenia ich do zakładowego układu zbiorowego pracy obowiązującego w spółce. Protokołem dodatkowym [...] z dnia 4 grudnia 2000 r. doszło do zmiany układu, tj. do wprowadzenia regulacji pakietowych do układu. Powodowie stali się pracownikami E. Spółki z o.o. w Z. od dnia 1 marca 2003 r. na zasadzie art. 231 k.p. Przejściu części zakładu pracy towarzyszyło zawarcie w Elektrowni porozumienia z dnia 14 lutego 2003 r. kończącego spór zbiorowy i ustalającego warunki przejścia pracowników do E. Spółki z o.o. Jako drugą podstawę normatywną dla zawarcia porozumienia wskazano art. 261 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.). Porozumienie gwarantowało utrzymanie dotychczasowych warunków wynagradzania pracowników przez okres co najmniej do 31 sierpnia 2008 r. Pozwana zobowiązała się przestrzegać postanowień wspomnianego porozumienia. Porozumienie postrajkowe zawierało także do wyboru pracowników drugą opcję ?przejścia do nowego pracodawcy?. Mianowicie proponowało wypłatę odprawy w wysokości 24-miesięcznego wynagrodzenia w zamian za dostosowanie warunków wynagrodzenia pracowników do sytuacji rynkowej. Wszyscy powodowie wybrali pierwszą ze wskazanych ofert. E. Spółka z o.o. w Z. z dniem 30 czerwca 2008 r. wszczęła procedurę dostosowania warunków wynagradzania pracowników, która miała wejść w życie po upływie wyżej wymienionego okresu gwarancyjnego. Celem zmian było ujednolicenie zasad wynagradzania wszystkich pracowników Spółki oraz dostosowanie do warunków wynagradzania obowiązujących w Spółce i kryteriów rynkowych. Ważnym celem dokonywanych zmian było dążenie do zbliżenia się do systemów obowiązujących u konkurentów, co zwiększało szanse wygrywania przetargów na usługi. Wskutek tej decyzji wręczono powodom wypowiedzenia zmieniające. W tak ustalonym stanie faktycznym wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2009 r. [...] Sąd Rejonowy w Staszowie powództwo oddalił. Sąd Rejonowy uznał, że porozumienie postrajkowe z 14 lutego 2003 r. stanowiło źródło prawa pracy w pozwanej Spółce. Była ona zobowiązana stosować regulacje autonomicznego prawa pracy obowiązujące w Elektrowni P. SA jedynie w zakresie określonym w porozumieniu z dnia 14 lutego 2003 r. Stosowanie autonomicznego prawa pracy, w tym pakietu socjalnego, zawartego na rzecz pracowników Elektrociepłowni P. nie miało charakteru niezależnego w tym sensie, że nie wiązało per se E. Spółki z o.o. w Z. Akceptacja pakietu socjalnego ograniczona została bowiem czasowo do końca sierpnia 2008 r. i

3 to przez porozumienie postrajkowe. Sąd wskazał także, że pozwany - zgodnie z art. 2418 k.p. - byłby zobowiązany do stosowania postanowień układu jedynie przez jeden rok od daty przejęcia pracowników, natomiast przyjął na siebie - przystępując do porozumienia postrajkowego - zobowiązanie do dłuższego ich respektowania. Mając na uwadze, że nie naruszono postanowień porozumienia z dnia 14 lutego 2003 r. przy wypowiadaniu warunków pracy i płacy oraz że wypowiedzenia te były uzasadnione, powództwa wymagały oddalenia. W motywach orzeczenia Sąd Rejonowy podniósł także, że charakter pakietów socjalnych, aczkolwiek długo sporny w literaturze i orzecznictwie Sądu Najwyższego, został rozstrzygnięty w uchwale siedmiu sędziów z dnia 23 maja 2006 r.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Karna:


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.