Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

2.6.2010

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2011/21-22/281 ( sygn. akt I UK 36/10)

Strona 1 z 3
Wyrok z dnia 2 czerwca 2010 r. I UK 36/10 Poseł otrzymujący uposażenie nie spełnia warunków nabycia prawa do wcześniejszej emerytury określonej w art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Przewodniczący SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Roman Kuczyński, Romualda Spyt. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 czerwca 2010 r. sprawy z odwołania Antoniego S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w S. o prawo do emerytury, na skutek skargi kasacyjnej ubezpieczonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 września 2009 r. [...] o d d a l i ł skargę kasacyjną. Uzasadnienie Decyzją z 19 sierpnia 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w S. odmówił ubezpieczonemu Antoniemu S. prawa do emerytury na podstawie art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wskazując, że ubezpieczony w okresie ostatnich 24 miesięcy przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę nie pozostawał w stosunku pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy. Nie rozpatrywano okresu pracy ubezpieczonego w gospodarstwie rolnym, gdyż nie wpłynęłoby to na ocenę uprawnień do emerytury. W odwołaniu od decyzji ubezpieczony wnosząc o jej zmianę i przyznanie prawa do świadczenia, podniósł, że w okresie od 19 października 2005 r. do 4 listopada 2007 r. sprawował mandat posła na Sejm RP V Kadencji. Okres ten jest traktowany jako stosunek pracy (art. 27 i art. 28 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora).

2 Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach wyrokiem z 2 lutego 2009 r. zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał ubezpieczonemu emeryturę od 8 maja 2008 r. Sąd ustalił, że ubezpieczony urodzony 1 czerwca 1946 r. udowodnił 28 lat i 14 dni okresów składkowych, 7 lat, 6 miesięcy i 24 dni okresów nieskładkowych oraz okres ubezpieczenia rolniczego w wymiarze 5 lat, 9 miesięcy oraz 6 dni. Łącznie 41 lat, 4 miesiące oraz 14 dni okresów składkowych, nieskładkowych i uzupełniających. Ostatnim okresem ubezpieczenia był okres sprawowania mandatu posła na Sejm RP. Sąd pierwszej instancji uznał, że ubezpieczony jest uprawniony do emerytury na podstawie art. 29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.). Ukończył 60 lat i udowodnił 35-letni okres ubezpieczenia. Okres sprawowania mandatu posła na Sejm RP potraktowano jako okres zatrudnienia pracowniczego. Sąd Okręgowy wskazał, że art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 ze zm.) stanowi, iż okres pobierania uposażenia przez posła i senatora jest traktowany jak okres zatrudnienia. Okres ten zalicza się również do stażu pracy, od którego zależą wszelkie uprawnienia pracownicze, w tym także uprawnienia szczególne, uzależnione od zatrudnienia w określonym zawodzie, branży lub zakładzie pracy. Zgodnie z art. 27 tej ustawy uposażenie oraz dodatki posła i senatora są traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy. W związku z tym stosunek prawny łączący posła z Sejmem RP ma charakter stosunku pracowniczego. Stwierdzono, że skoro poseł na Sejm RP jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy, to w sprawie ma zastosowanie art. 29 ustawy emeryturach i rentach z FUS. Apelację od wyroku złożył organ rentowy, zaskarżając go w całości. Zarzucono naruszenie art. 29 ustawy o emeryturach rentach z FUS. Podniesiono, że ubezpieczony z tytułu pobierania uposażenia i dodatków do uposażenia jako poseł nie jest pracownikiem, a okres sprawowania przez niego mandatu nie jest okresem ubezpieczenia pracowniczego. Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z 22 września 2009 r.:

1) zmienił zaskarżony wyrok w zakresie ustalenia prawa do emerytury od 8 maja 2008 r. do 30 listopada 2008 r. i oddalił w tej części odwołanie,

2) odnośnie prawa do emerytury od 1 grudnia 2008 r. uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie.

3 W uzasadnieniu podkreślono, że w sprawie sporną kwestią było ustalenie, czy wnioskodawca spełnia przesłanki określone w art. 29 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Sąd Apelacyjny podziela stanowisko Sądu Okręgowego, że zgodnie z art. 27 i art. 28 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora okres sprawowania przez ubezpieczonego mandatu odpowiada stosunkowi pracy w rozumieniu art. 29 ustawy emerytalnej i podlega zaliczeniu do okresów zatrudnienia przy ustalaniu uprawnień emerytalnych. Organ rentowy zaliczył więc prawidłowo ten okres do okresów zatrudnienia. Nieuzasadniony jest jednak pogląd, aby okres sprawowania przez ubezpieczonego mandatu uznać za okres podlegania ubezpieczeniu pracowniczemu. Ostatnim tytułem podlegania wnioskodawcy ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym było ubezpieczenie z tytułu sprawowania mandatu posła na podstawie art. 6 ust.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Karna:


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.