Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

22.11.2011

Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/3/24 ( sygn. akt IV KK 267/11)

Strona 1 z 5
POSTANOWIENIE Z DNIA 22 LISTOPADA 2011 R. IV KK 267/11 Pojęcie podwójnej karalności należy rozumieć szeroko, co oznacza, że badając spełnienie warunku podwójnej karalności należy nie tylko odwołać się do treści przepisu polskiej ustawy karnej, który mógłby odpowiadać przepisowi prawa państwa obcego, ale i do obowiązującej wykładni odnoszącej się do zakresu stosowania tego przepisu w systemie prawa polskiego. Oceniać należy bowiem całą sytuację faktyczną, w celu ustalenia, czy możliwe jest na podstawie polskiego prawa karnego postawienie sprawcy zarzutu dokonania danego czynu. Przewodniczący: sędzia SN W. Kozielewicz (sprawozdawca). Sędziowie: SN M. Gierszon, SA (del. do SN) J. Góral. Prokurator Prokuratury Generalnej: B. Mik. Sąd Najwyższy w sprawie Dariusza D., w przedmiocie stwierdzenia dopuszczalności przejęcia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej kary pozbawienia wolności po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 22 listopada 2011 r., z powodu kasacji, wniesionej przez Prokuratora Generalnego na niekorzyść od postanowienia Sądu Okręgowego w K. z dnia 18 kwietnia 2011 r., uchylił zaskarżone postanowienie i stwierdził

niedopuszczalność przejęcia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec obywatela polskiego Dariusza D. wyrokiem Sądu Krajowego w Linzu z dnia 14 czerwca 2010 r. (...).

2

UZASADNIENIE Prawomocnym wyrokiem Sądu Krajowego w Linzu (Republika Austrii) z dnia 14 czerwca 2010 r., Dariusz D. skazany został na karę 3 lat pozbawienia wolności za to, że ?jako członek związku przestępczego, działając zawodowo, zabrał w celu przywłaszczenia cudze rzeczy ruchome o wartości przekraczającej 50 000 euro, działając z zamiarem stworzenia sobie ciągłego dochodu przez powtarzające się dokonywanie czynu?, a w toku tych czynów przestępnych ?zataił dokumenty, którymi nie wolno mu było samodzielnie dysponować, z zamiarem przeszkodzenia w użyciu ich w obrocie prawnym do udowodnienia prawa, stosunku prawnego lub faktu?, na podstawie § 127, § 128 ust. 2, § 129 pkt 1, § 130 przypadek drugi, trzeci i czwarty, 15 ust. 1 i § 229 ust. 1 austriackiego Kodeksu karnego. Orzeczony został wobec niego również ograniczony na 10 lat zakaz pobytu na terenie Republiki Austrii. W dołączonym do akt sprawy oświadczeniu skazany nie wyraził zgody na przejęcie wyroku do wykonania na terytorium RP, podnosząc, że Republice Austrii przebywa w lepszych warunkach, niż by to miało miejsce w Polsce. Sąd Okręgowy w K. postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2011 r., stwierdził prawną dopuszczalność przejęcia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej kary pozbawienia wolności orzeczonej w/w wyrokiem w Republice Austrii wobec Dariusza D., na podstawie art. 609 § 1 k.p.k., art. 611 § 1 k.p.k. i art. 611a § 1 k.p.k. oraz art. 11 ust. 2 Konwencji o przekazywaniu osób skazanych z dnia 21 marca 1983 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 51, poz. 279) w zw. z art. 3 Protokołu Dodatkowego do tej Konwencji (Dz. U. z 2000 r. Nr 43, poz. 490). W uzasadnieniu wskazał, że Dariusz D. jest obywatelem polskim, zapadły wobec niego wyrok jest prawomocny, a czyn, za który go skazano jest również przestępstwem w rozumieniu prawa polskiego, tj. Kodeksu karnego z 1997 r. Jednocześnie uznał, że w realiach

3

przedmiotowej sprawy, w związku z orzeczeniem wobec Dariusza D. zakazu pobytu na terenie Republiki Austrii na 10 lat, w świetle przepisu art. 615 § 2 k.p.k. oraz art. 3 Protokołu Dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych z dnia 21 marca 1983 r., brak zgody skazanego na przejęcie orzeczenia do wykonania w Polsce nie czyni tego przejęcia niedopuszczalnym. Od tego postanowienia kasację złożył Prokurator Generalny. Zaskarżył to postanowienie na niekorzyść skazanego, i zarzucając rażące i mające istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie przepisu prawa karnego procesowego, a mianowicie art. 611b § 1 pkt 5 k.p.k. w zw. z art. 3 ust. 1 lit e Konwencji o przekazywaniu osób skazanych z dnia 21 marca 1983 r., polegające na wyrażeniu błędnego poglądu prawnego, iż wszystkie czyny popełnione przez Dariusza D., objęte wyrokiem skazującym Sądu Krajowego w Linzu z dnia 14 czerwca 2010 r., są również przestępstwami w rozumieniu prawa polskiego, w związku z czym zachodzi warunek podwójnej karalności w sytuacji, gdy czyn przypisany oskarżonemu polegający na zatajeniu dokumentów w postaci urzędowych tablic rejestracyjnych, którymi sprawca nie miał prawa wyłącznie rozporządzać (§ 229 ust. 1 Kodeksu karnego Republiki Austrii) nie stanowi przestępstwa w rozumieniu prawa polskiego, co w konsekwencji doprowadziło do wydania, na podstawie art. 609 § 1 k.p.k., art. 611 § 1 k.p.k. i art. 611a § 1 k.p.k., wadliwego postanowienia o prawnej dopuszczalności przejęcia do wykonania w RP kary pozbawienia wolności orzeczonej w Republice Austrii wobec Dariusza D., wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w K. do ponownego rozpoznania. Obecna na rozprawie prokurator Prokuratury Generalnej wniosła o rozpoznanie kasacji Prokuratora Generalnego jako wniesionej na korzyść skazanego, wskazując, że kasacja ta w petitum zgodna jest z życzeniem

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Karna:


 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/2/22 ( sygn. akt V KK 253/11)17.11.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 17 LISTOPADA 2011 R. V KK 253/11 Jeżeli orzeczenie zaskarżone było na niekorzyść oskarżonego, to uchylenie tego orzeczenia ? nawet wówczas, gdy następuje ono niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, również na podstawie art. 440 k.p.k. ? nie powoduje konieczności przestrzegania zakazu reformationis in peius przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Orzekanie (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/2/21 ( sygn. akt V KK 226/11)17.11.2011

  WYROK Z DNIA 17 LISTOPADA 2011 R. V KK 226/11 Przestępstwo określone w art. 300 § 2 k.k. dotyczy także mienia ?zagrożonego zajęciem?. Nie jest więc wymagane, aby w czasie przestępnego działania istniało już orzeczenie, którego wykonanie sprawca chce udaremnić. Przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. można się zatem dopuścić również wtedy, gdy egzekucja dopiero grozi, a więc w okresie, (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/2/20 ( sygn. akt III KZ 77/11)16.11.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 16 LISTOPADA 2011 R. III KZ 77/11 Wyznaczenie, w trybie art. 22 k.p.s.w., obrońcy z urzędu w postępowaniu w sprawie o wykroczenia uzależnione jest od kumulatywnego spełnienia dwóch warunków: niezamożności wnioskującego i interesu wymiaru sprawiedliwości. Przepis ten wymaga także, by obwiniony w sposób należyty wykazał pierwszą z przesłanek, przy czym ? w odróżnieniu (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/2/19 ( sygn. akt III KO 79/11)16.11.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 16 LISTOPADA 2011 R. III KO 79/11 1. Sędziego w jego czynnościach może zastąpić m. in. sędzia tego samego sądu, na podstawie zarządzenia przewodniczącego wydziału lub prezesa sądu, na wniosek sędziego lub z urzędu, w celu zapewnienia sprawności postępowania (art. 45 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. Nr 98, poz. (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2011/12/112 ( sygn. akt III KK 230/11)10.11.2011

  POSTANOWIENIE Z DNIA 10 LISTOPADA 2011 R. III KK 230/11 Obrońca z urzędu ma prawo do wynagrodzenia za nieopłaconą przez skazanego, a udzieloną mu pomoc prawną, polegającą na wniesieniu środka zaskarżenia objętego tzw. przymusem adwokackim, także wtedy, gdy bez jego wiedzy, w tym samym czasie, podobne działania obrończe podejmuje również obrońca ustanowiony z wyboru przez oskarżonego. (...)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.