Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

2.3.2012

( sygn. akt V KK 283/11)

Strona 1 z 3
WYROK Z DNIA 2 MARCA 2012 R. V KK 283/11 Dowód rejestracyjny pojazdu stwierdza nie prawo majątkowe osoby związane z tym pojazdem, lecz administracyjne dopuszczenie pojazdu do ruchu. Jako taki dowód rejestracyjny nie należy do kategorii dokumentów stwierdzających prawo majątkowe, dysponowanie którymi stanowi przedmiot ochrony wymieniony w opisie strony przedmiotowej przestępstwa określonego w art. 275 § 1 k.k. Przewodniczący: sędzia SN H. Gradzik (sprawozdawca). Sędziowie: SN R. Malarski, SA (del. do SN) A. Ryński. Prokurator Prokuratury Generalnej: Z. Siejbik. Sąd Najwyższy w sprawie Mateusza J., oskarżonego z art. 275 § 1 k.k. i innych, po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 2 marca 2012 r., kasacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w P., z dnia 19 kwietnia 2011 r., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w P. z dnia 28 stycznia 2011 r., I. u c h y l i ł zaskarżony wyrok w części dotyczącej orzeczeń zawartych w pkt 1, 2 i 3 i w tym zakresie p r z e k a z a ł sprawę Sądowi Okręgowemu w P. do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym; II. o d d a l i ł kasację w pozostałej części.

2

UZASADNIENIE Po ponownym rozpoznaniu sprawy w pierwszej instancji , w wyroku z dnia 28 stycznia 2011 r., Sąd Rejonowy w P. skazał Mateusza J. za to, że:

1. W dniu 26 maja 2008 r. w J., działając w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 § 1 k.k., wspólnie z innymi osobami dokonał kradzieży dowodu rejestracyjnego od samochodu osobowego o nr rej. (...) i dowodu osobistego na nazwisko Mieczysław B., tj. za przestępstwo z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności;

2. W tym samym czasie i miejscu, działając w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 § 1 k.k., wspólnie z drugą osobą dokonał zaboru w celu krótkotrwałego użycia cudzego, wymienionego wyżej pojazdu samochodowego wartości 4 000 zł na szkodę Mieczysława B., tj. za przestępstwo z art. 289 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności;

3. W dniu 27 maja 2008 r. w J., działając w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 § 1 k.k., wspólnie z innymi osobami dokonał zaboru w celu krótkotrwałego użycia cudzego, wymienionego wyżej pojazdu samochodowego o wartości 4 000 zł, który następnie po spowodowaniu wypadku drogowego porzucił w stanie uszkodzonym w P., czym działał na szkodę Mieczysława B., tj. za przestępstwo z art. 289 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie art. 85 i art. 86 § 1 k.k. wymierzono Mateuszowi J. łączną karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Nadto na podstawie art. 46 § 1 k.k. Sąd Rejonowy zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego Mieczysława B. kwoty 4 000 zł.

3

W apelacji obrońca oskarżonego wnosił o zmianę wyroku i uniewinnienie oskarżonego, podnosząc zarzuty obrazy przepisów postępowania, mającej wpływ na treść rozstrzygnięć oraz błędów w ustaleniach faktycznych przyjętych za ich podstawę. Po rozpoznaniu apelacji Sąd Okręgowy w P. w wyroku z 19 kwietnia 2011 r., zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że; ? co do rozstrzygnięcia w pkt 1 uznał oskarżonego za winnego tego, iż w dniu 26 maja 2008 r. w J. dokonał zaboru w celu przywłaszczenia dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego o nr rej. (...), tj. przestępstwa z art. 275 § 1 k.k. i wymierzył mu za to karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; ? łączną karę pozbawienia wolności złagodził do roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności; ? w miejsce orzeczenia o środku karnym na podstawie art. 46 § 1 k.k. zasądził od oskarżonego z mocy art. 415 § 4 k.p.k. na rzecz pokrzywdzonego Mieczysława B. kwotę 4 000 zł z ustawowymi odsetkami od 26 maja 2008 r. do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymano w mocy. W kasacji od prawomocnego wyroku obrońca oskarżonego zarzucił: a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na treść orzeczenia, polegające na obrazie art. 275 § 1 i 2 k.k. ? przez przyjęcie , iż dowód rejestracyjny pojazdu stanowi dokument stwierdzający prawa majątkowe, podczas gdy dowód rejestracyjny nie jest dokumentem objętym normą zawartą w tym przepisie; b) naruszenie prawa procesowego, które miało wpływ na treść orzeczenia, polegające na obrazie art. 4 k.p.k. w zw. z art. 5 § 1 i 2 k.p.k., art. 7 k.p.k. i art. 410 k.p.k. w zw. z art. 440 k.p.k. w zw. z art. 433 § 1 i 2 k.p.k., przez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów, rozpoznanie nie dających się usunąć wątpliwości

4

na niekorzyść oskarżonego i przyjęcie, iż materiał dowodowy daje podstawę do przypisania mu odpowiedzialności karnej za czyn z art. 275 § 1 k.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Karna:


 • ( sygn. akt III KO 91/11)23.2.2012

  POSTANOWIENIE Z DNIA 23 LUTEGO 2012 R. III KO 91/11 W kwestii wznowienia sąd orzeka na posiedzeniu bez udziału stron, chyba że prezes sądu lub sąd postanowi inaczej (art. 544 § 3 k.p.k.). W braku takiego zarządzenia albo postanowienia, strony mogą wziąć udział tylko w razie sprawdzenia okoliczności faktycznych (art. 546 k.p.k. w zw. z art. 97 k.p.k.). Przewodniczący: sędzia SN Z. Puszkarski. (...)

 • ( sygn. akt III KK 375/11)23.2.2012

  WYROK Z DNIA 23 LUTEGO 2012 R. III KK 375/11 Wystawienie dokumentu, o którym mowa w art. 271 § 1 k.k. nie może być utożsamiane wyłącznie z jego sporządzeniem. Uprawnienie ?innej osoby?, o której mowa w art. 271 § 1 k.k., do wystawienia dokumentu powinno stanowić uzupełnienie kompetencji funkcjonariusza publicznego i nie może być utożsamiane z ogólną kompetencją do udziału w obrocie (...)

 • ( sygn. akt III KK 289/11)23.2.2012

  POSTANOWIENIE Z DNIA 23 LUTEGO 2012 R. III KK 289/11 Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 123 k.p.k. Przewodniczący: sędzia SN J. Matras. Sąd Najwyższy w sprawie Wojciecha Z., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu, w dniu 23 lutego 2012 r. z urzędu w przedmiocie odmowy przyjęcia kasacji na podstawie art. 531 § 1 k.p.k. w zw. z art. 530 § 2 k.p.k. i w zw. z (...)

 • ( sygn. akt III KK 386/11)23.2.2012

  WYROK Z DNIA 23 LUTEGO 2012 R. III KK 386/11 Uwzględnienie wniosku prokuratora, uzgodnionego uprzednio z oskarżonym (art. 335 § 1 k.p.k.), o skazanie tego oskarżonego bez rozprawy w określony sposób (art. 343 § 1 k.p.k.), może nastąpić jedynie wówczas, gdy w tym czasie nie zmieniła się sytuacja prawna oskarżonego, a więc jeżeli stoi on nadal pod zarzutem popełnienia określonego przestępstwa, (...)

 • ( sygn. akt IV KK 166/11)22.2.2012

  POSTANOWIENIE Z DNIA 22 LUTEGO 2012 R. IV KK 166/11 Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149 ze zm.), osobom, które w jakimkolwiek okresie od dnia 1 stycznia 1944 r. do dnia 31 grudnia 1989 r. prowadziły działalność, (...)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.