Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

2.3.2012

( sygn. akt V KK 358/11)

Strona 1 z 2
WYROK Z DNIA 2 MARCA 2012 R. V KK 358/11 Grunt rolny, podobnie jak podwórko przydomowe, nie może być uznany za miejsce, gdzie odbywa się ruch lądowy pojazdów, a zatem nie korzysta z ochrony art. 178a § 1 k.k. Przewodniczący: sędzia SN H. Gradzik. Sędziowie: SN R. Malarski, SA (del. do SN) A. Ryński (sprawozdawca). Prokurator Prokuratury Generalnej: Z. Siejbik. Sąd Najwyższy w sprawie Alojzego D., skazanego z art. 178a § 1 k.k. i innych, po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 2 marca 2012 r., kasacji, wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść od wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia 26 stycznia 2011 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w G. z dnia 2 grudnia 2008 r., I. u c h y l i ł zaskarżony wyrok w części utrzymującej w mocy wyrok Sądu Rejonowego w G. co do skazania Alojzego D. za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. i orzeczenia środka karnego (pkt 2 wyroku Sądu Rejonowego) oraz wymierzenia kary łącznej i łącznego środka karnego (pkt 3 wyroku Sądu Rejonowego), II. uniewinnił oskarżonego Alojzego D. od popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. zarzucanego mu w pkt II aktu oskarżenia i w tej części kosztami procesu o b c i ą ż y ł Skarb Państwa,

2

III.

kosztami sądowymi postępowania kasacyjnego o b c i ą ż y ł Skarb Państwa.

UZASADNIENIE Sąd Rejonowy w G. wyrokiem z dnia 2 grudnia 2008 r., uznał Alojzego D. za winnego tego, że: I. w dniu 27 lipca 2007 r., o godz. 21.35 na drodze publicznej w miejscowości W. na ul. Przemysłowej, kierował rowerem, będąc w stanie nietrzeźwości, mając 0,92 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza, tj. popełnienia przestępstwa z art. 178a § 2 k.k. i za to na podstawie tego przepisu skazał go na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności oraz w oparciu o art. 42 § 1 i 2 k.k. orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 2 lat, II. w dniu 1 sierpnia 2007 r., około godz. 10:30 na gruncie rolnym koło miejscowości C., kierował ciągnikiem rolniczym marki Ursus C 4011, będąc w stanie nietrzeźwości, ponieważ stężenie alkoholu etylowego we krwi nie było niższe niż 1,4 %o, tj. popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie tego przepisu skazał go na karę roku pozbawienia wolności oraz w oparciu o art. 42 § 1 i 2 k.k. orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4 lat. Na podstawie art. 85 k.k., art. 86 § 1 k.k. i art. 90 § 2 k.k. orzekł wobec oskarżonego karę łączną roku pozbawienia wolności oraz łączny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 5 lat, i zaliczył na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania oskarżonego.

3

Powyższy wyrok został zaskarżony osobistą apelacją oskarżonego, który zarzucił orzeczeniu Sądu pierwszej instancji, błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę wyroku i mający wpływ na jego treść polegający na uznaniu, że w chwili zdarzenia w dniu 1 sierpnia 2007 r. o godz. 10:30 znajdował się on w stanie nietrzeźwości, podczas gdy prawidłowa ocena materiału dowodowego winna prowadzić do wniosku, że spożywał alkohol około godz. 12.25, po zakończeniu jazdy ciągnikiem. Powołując się na powyższe skarżący wniósł o uchylenie w tym zakresie wyroku Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, zaś w pozostałej części o złagodzenie kary. Po rozpoznaniu apelacji, Sąd Okręgowy w P. wyrokiem z dnia 26 stycznia 2011 r., utrzymał w mocy zaskarżony wyrok Sądu pierwszej instancji, uznając apelację za oczywiście bezzasadną. Uzasadnienie tego orzeczenia nie zostało sporządzone. Od powyższego wyroku kasację na korzyść Alojzego D., w zakresie, w jakim Sąd drugiej instancji utrzymał w mocy orzeczenie Sądu pierwszej instancji skazujące oskarżonego w pkt. 2 wyroku za popełnienie czynu z art. 178a § 1 k.k., wywiódł Rzecznik Praw Obywatelskich, który wyrokowi temu zarzucił, rażące i mające istotny wpływ na jego treść, naruszenie prawa karnego materialnego, to jest art. 178a § 1 k.k., przez zaakceptowanie błędnego poglądu Sądu pierwszej instancji, że znamię ?ruch lądowy", określonego w tym przepisie występku, obejmuje swym zakresem również ruch pojazdów na prywatnych gruntach rolnych, podczas, gdy nie jest to miejsce dostępne dla powszechnego użytku. W związku z tym wniósł on o uchylenie wyroku Sądu odwoławczego w zaskarżonej części oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Rejonowego w G. z dnia 2 grudnia 2008 r., w części dotyczącej skazania Alojzego D. za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. przypisane mu w pkt. 2 i

4

uniewinnienie oskarżonego od popełnienia tego czynu, a w konsekwencji o uchylenie również orzeczenia o karze łącznej. Sąd Najwyższy zważył, co następuje. Kasacja Rzecznika Praw Obywatelskich okazała się zasadna.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Karna:


 • ( sygn. akt III KO 91/11)23.2.2012

  POSTANOWIENIE Z DNIA 23 LUTEGO 2012 R. III KO 91/11 W kwestii wznowienia sąd orzeka na posiedzeniu bez udziału stron, chyba że prezes sądu lub sąd postanowi inaczej (art. 544 § 3 k.p.k.). W braku takiego zarządzenia albo postanowienia, strony mogą wziąć udział tylko w razie sprawdzenia okoliczności faktycznych (art. 546 k.p.k. w zw. z art. 97 k.p.k.). Przewodniczący: sędzia SN Z. Puszkarski. (...)

 • ( sygn. akt III KK 375/11)23.2.2012

  WYROK Z DNIA 23 LUTEGO 2012 R. III KK 375/11 Wystawienie dokumentu, o którym mowa w art. 271 § 1 k.k. nie może być utożsamiane wyłącznie z jego sporządzeniem. Uprawnienie ?innej osoby?, o której mowa w art. 271 § 1 k.k., do wystawienia dokumentu powinno stanowić uzupełnienie kompetencji funkcjonariusza publicznego i nie może być utożsamiane z ogólną kompetencją do udziału w obrocie (...)

 • ( sygn. akt III KK 289/11)23.2.2012

  POSTANOWIENIE Z DNIA 23 LUTEGO 2012 R. III KK 289/11 Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 123 k.p.k. Przewodniczący: sędzia SN J. Matras. Sąd Najwyższy w sprawie Wojciecha Z., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu, w dniu 23 lutego 2012 r. z urzędu w przedmiocie odmowy przyjęcia kasacji na podstawie art. 531 § 1 k.p.k. w zw. z art. 530 § 2 k.p.k. i w zw. z (...)

 • ( sygn. akt III KK 386/11)23.2.2012

  WYROK Z DNIA 23 LUTEGO 2012 R. III KK 386/11 Uwzględnienie wniosku prokuratora, uzgodnionego uprzednio z oskarżonym (art. 335 § 1 k.p.k.), o skazanie tego oskarżonego bez rozprawy w określony sposób (art. 343 § 1 k.p.k.), może nastąpić jedynie wówczas, gdy w tym czasie nie zmieniła się sytuacja prawna oskarżonego, a więc jeżeli stoi on nadal pod zarzutem popełnienia określonego przestępstwa, (...)

 • ( sygn. akt IV KK 166/11)22.2.2012

  POSTANOWIENIE Z DNIA 22 LUTEGO 2012 R. IV KK 166/11 Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149 ze zm.), osobom, które w jakimkolwiek okresie od dnia 1 stycznia 1944 r. do dnia 31 grudnia 1989 r. prowadziły działalność, (...)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.