Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

3.2.2012

( sygn. akt V KZ 1/12)

POSTANOWIENIE Z DNIA 3 LUTEGO 2012 R. V KZ 1/12 Jeżeli w postępowaniu apelacyjnym oskarżony pozbawiony wolności miał wyznaczonego obrońcę z urzędu, to z chwilą wydania wyroku obrońca nie ma obowiązku podejmowania dalszych czynności procesowych (art. 84 § 2 k.p.k.). Oskarżony pozbawiony wolności, który nie został doprowadzony na ogłoszenie wyroku, znajduje się w takiej sytuacji, jakby nie miał obrońcy, co powoduje konieczność doręczenia mu wyroku z urzędu (art. 422 § 2 k.p.k.) i otwiera siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Przewodniczący sędzia SN: J. Dołhy. Sąd Najwyższy w sprawie Wojciecha M., skazanego z art. 178a § 1 i art. 244 w zw. z art. 11 § 2 k.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2012 r. zażalenia skazanego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Z. z dnia 19 grudnia 2011 r., w przedmiocie odmowy przyjęcia wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem, postanowił u c h y l i ć zaskarżone zarządzenie i p r z e k a z a ć sprawę Sądowi Okręgowemu w Z. do ponownego rozpoznania.

2

UZASADNIENIE Wyrok Sądu odwoławczego ogłoszony został w dniu 8 listopada 2011 r. Skazany, z uwagi na pozbawienie wolności, nie był obecny na rozprawie odwoławczej w dniu 8 listopada 2011 r., kiedy to uznano za wystarczającą obecność jego obrońcy z urzędu. Odpis wyroku dla skazanego doręczono Dyrektorowi Aresztu Śledczego w dniu 14 listopada 2011 r. Skazany złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem w dniu 28 listopada 2011 r. Zarządzeniem z dnia 19 grudnia 2011 r. Przewodniczący Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Z. odmówił przyjęcia wniosku o sporządzenie i doręczenie skazanemu odpisu wyroku sądu odwoławczego wraz z uzasadnieniem ? wobec złożenia tego wniosku po upływie terminu zawitego. Na powyższe zarządzenie zażalenie złożył skazany podnosząc, że odpis wyroku otrzymał ?do rąk własnych? w dniu 25 listopada 2011 r., zatem wniosek złożył z zachowaniem terminu zawitego. Sąd Najwyższy zważył, co następuje. W niniejszej sprawie jest niewątpliwe, że skazany, pozbawiony wolności, złożył wniosek o doprowadzenie go na rozprawę apelacyjną. Sąd odwoławczy wniosku skazanego nie uwzględnił, uznając za wystarczającą obecność na rozprawie apelacyjnej jego obrońcy z urzędu. Z punktu widzenia skuteczności wniesionego zażalenia zasadnicze znaczenie ma fakt reprezentowania skazanego w toku postępowania odwoławczego przez obrońcę z urzędu. Jeżeli w postępowaniu apelacyjnym oskarżony pozbawiony wolności miał wyznaczonego obrońcę z urzędu, to z chwilą wydania wyroku obrońca nie ma obowiązku podejmowania dalszych czynności procesowych (art. 84 § 2 k.p.k.). Nie ma więc obowiązku złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie

3

uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego. Dlatego też należy uznać, że oskarżony pozbawiony wolności, który nie został doprowadzony na ogłoszenie wyroku, znajduje się w takiej sytuacji, jakby nie miał obrońcy, co powoduje konieczność doręczenia mu wyroku z urzędu (art. 422 § 2 k.p.k. w zw. z art. 458 k.p.k.) i otwiera siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Mając powyższe na uwadze Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone zarządzenie i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Z.

pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Karna:


 • ( sygn. akt II KO 80/11)2.2.2012

  WYROK Z DNIA 2 LUTEGO 2012 R. II KO 80/11 Oceny ?potrzeby? wznowienia postępowania w związku zrozstrzygnięciem organu międzynarodowego (art. 540 § 3 k.p.k.) dokonywać należy zawsze w realiach konkretnej sprawy i wykluczone jest automatyczne stosowanie tego przepisu w każdej sprawie, w której organ międzynarodowy rozstrzygnie o naruszeniu przez Polskę przepisów prawa międzynarodowego. ?Potrzeba? (...)

 • ( sygn. akt IV KK 392/11)2.2.2012

  WYROK Z DNIA 2 LUTEGO 2012 R. IV KK 392/11 Postępowanie zmierzające do realizacji normy materialnej innej gałęzi prawa, niż prawo karne, nie może być uznane za ?postępowanie karne? w rozumieniu art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., a więc takim postępowaniem nie jest też postępowanie w sprawach o wykroczenia. Wcześniejsze zakończenie postępowania innego niż postępowanie karne, choćby co do tego (...)

 • ( sygn. akt II KO 71/11)2.2.2012

  POSTANOWIENIE Z DNIA 2 LUTEGO 2012 R. II KO 71/11 Ujawnienie przez lustrowanego swojej współpracy z organami bezpieczeństwa państwa nie powoduje automatycznie tego, że wcześniejsze zachowanie lustrowanego, podejmowane w okresie poprzedzającym takie ujawnienie, traci tylko z tego powodu przymiot tajnej współpracy. Przewodniczący: sędzia SN E. Strużyna. Sędziowie SN: J. Szewczyk, W. Wróbel (...)

 • ( sygn. akt II KK 5/12)2.2.2012

  WYROK Z DNIA 2 LUTEGO 2012 R. II KK 5/12 Wyjątek określony w art. 443 zd. 1 in fine k.p.k. nie ma zastosowania w przypadku, gdy sąd odwoławczy ponownie rozpoznaje sprawę, na skutek uwzględnienia przez Sąd Najwyższy kasacji wniesionej na korzyść skazanego w warunkach określonych w art. 343 lub art. 387 k.p.k. albo art. 156 k.k.s. i uchylenia wyroku sądu drugiej instancji. Przewodniczący: (...)

 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego-Izba Karna i Wojskowa 2012/3/34 ( sygn. akt III KZ 93/11)26.1.2012

  ZARZĄDZENIE Z DNIA 26 STYCZNIA 2012 R. III KZ 93/11 Przepisy procedury karnej, tak z uwagi na ich funkcje gwarancyjne, jak i zabezpieczające ani w ani w pewność ich obrotu pism prawnego, procesowych przez nie przewidują organy osoby. dowolności doręczaniu przezpostępowania,wnoszeniuuprawnioneWykorzystanie elektronicznej formy doręczenia pisma nie zależy zatem od uznania uczestników procesu, (...)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.