Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

3.11.2011

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/11-12/156 ( sygn. akt III SW 119/11)

Postanowienie z dnia 3 listopada 2011 r. III SW 119/11 Partia polityczna nie jest podmiotem uprawnionym do wniesienia protestu przeciwko ważności wyborów do Sejmu i Senatu RP. Przewodniczący SSN Małgorzata Gersdorf, Sędziowie: SN Roman Kuczyński, SA Jolanta Frańczak (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 listopada 2011 r. sprawy protestu Partii N przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z udziałem Państwowej Komisji Wyborczej i Prokuratora Generalnego p o s t a n o w i ł: pozostawić protest bez dalszego biegu. Uzasadnienie Dnia 17 października 2011 r. Partia N w K. nadała w polskim urzędzie pocztowym protest przeciwko ważności wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. W uzasadnieniu protestu wskazała, iż wybory powinny zostać unieważnione z powodu braku frekwencji a ponadto wyniki wyborów zostały zawyżone, ponieważ środki masowego przekazu informowały, że na prawie wszystkich kontynentach nie głosowała co najmniej połowa wyborców uprawnionych do głosowania. W dniu wyborów nie było przedstawicieli Komisji OBWE, mimo iż wybory miały być przeprowadzone rzetelnie. Prokurator Generalny wniósł o pozostawienie protestu bez dalszego biegu, ponieważ protest został złożony przez osobę nieuprawnioną a podniesione w nim zarzuty nie mieszczą się w zakresie przedmiotowym protestu wyborczego. Państwowa Komisja Wyborcza wniosła o pozostawienie protestu bez dalszego biegu na podstawie art. 243 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

2

W uzasadnieniu podała, że Partia N nie jest wpisana do ewidencji partii politycznych i nie posiada osobowości prawnej. Ponadto protest nie został podpisany oraz nie wskazano w nim organu uprawnionego do reprezentacji partii. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Zgodnie z art. 101 Konstytucji wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyborów do Sejmu i do Senatu na zasadach określonych w ustawie. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w art. 82 § 2, 3 i 5 stanowi, że protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej może wnieść wyborca, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania a także przewodniczący właściwej komisji wyborczej i pełnomocnik wyborczy. Jak wynika z przytoczonych powyżej przepisów, żadne inne podmioty - osoby lub organizacje - nie są uprawnione do wnoszenia protestów przeciwko ważności wyborów. W szczególności nie jest takim podmiotem Partia N w K., która według Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej (piśmo z dnia 25 października 2011 r.) nie jest zaewidencjonowaną partią polityczną, protest wniesiony w jej imieniu nie został podpisany i nie wskazano w nim organu partii upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz. Z tych względów wniesiony przez Partię N protest wyborczy należało pozostawić bez dalszego biegu na podstawie art. 243 § 1 Kodeksu wyborczego. ========================================

pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych:


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.