Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

4.11.2011

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/11-12/157 ( sygn. akt III SW 27/11)

Strona 1 z 11
Postanowienie z dnia 4 listopada 2011 r. III SW 27/11

1. Wystąpienie do Państwowej Komisji Wyborczej najpóźniej do 40 dnia przed dniem wyborów z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 210 § 3 Kodeksu wyborczego, stanowi warunek konieczny zgłoszenia do rejestracji list kandydatów, które nie uzyskały poparcia podpisami co najmniej 5.000 wyborców.

2. Dla zachowania terminu do zgłoszenia wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 210 § 3 Kodeksu wyborczego, konieczne jest, aby dotarł on (fizycznie) do Państwowej Komisji Wyborczej do 40 dnia przed dniem wyborów (art. 9 Kodeksu wyborczego). Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski, Sędziowie SN: Zbigniew Korzeniowski, Maciej Pacuda (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 listopada 2011 r. sprawy z protestu Tadeusza S. przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z udziałem:

1. Państwowej Komisji Wyborczej;

2. Prokuratora Generalnego p o s t a n o w i ł: wyrazić opinię, że zarzuty protestu wyborczego są niezasadne. Uzasadnienie Wyborca Tadeusz S. złożył w dniu 12 października 2011 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) w Sądzie Najwyższym protest wyborczy przeciwko ważności wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. , żądając unieważnienia wyborów do Sejmu i Senatu RP w całej Polsce. Równocześnie zarzucił:

1) naruszenie przez Państwową Komisję Wyborczą art. 210 § 2 Kodeksu wyborczego w związku z art. 211 § 1 i art. 215 § 1 Kodeksu

2

wyborczego, co miało wpływ na wynik wyborów oraz art. 99 ust. 1 i art. 100 ust. 1 Konstytucji RP;

2) naruszenie przez okręgowe komisje wyborcze art. 210 § 1 i art. 265 § 1 Kodeksu wyborczego;

3) naruszenie art. 228 Kodeksu wyborczego (rozbieżności w liczbie wydanych kart do Sejmu i Senatu, wątpliwości odnośnie do liczby głosów nieważnych). Nadto wnoszący protest domagał się skierowania pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego:

1) w sprawie niezgodności art. 218 § 2 Kodeksu wyborczego z art. 45 Konstytucji RP (prawo do sądu) w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odwołania do sądu od postanowień PKW;

2) w sprawie niezgodności art. 196 i art. 198 Kodeksu wyborczego w związku z art. 197 § 1 Kodeksu wyborczego z art. 32 Konstytucji RP (równość wobec prawa) w zakresie, w jakim przewiduje progi wyborcze dla komitetów wyborczych, a zwalnia od tego wymogu komitety wyborcze organizacji mniejszości narodowych. W obszernym uzasadnieniu wnoszący protest podał między innymi, iż art. 210 § 2 Kodeksu wyborczego daje uprawnienie komitetowi wyborczemu, który zarejestrował listy kandydatów w więcej niż połowie okręgów wyborczych, do zarejestrowania list we wszystkich okręgach. Skoro zaś rejestracji list zgłoszonych przez komitety wyborcze dokonuje okręgowa komisja wyborcza a nie sam komitet, to należy uznać, iż legislator w art. 210 § 2 Kodeksu wyborczego miał na myśli komitety, które dotrzymały wymogów, o których mowa w art. 211 § 1 Kodeksu wyborczego. Sporządzenie protokołu jest z kolei jedynie czynnością prawną stwierdzającą stan faktyczny zgłoszenia, spełnienia określonych wymogów i weryfikacji. Należy zatem przyjąć, zgodnie z wykładnią celowościową, że faktycznym momentem rejestracji jest moment zgłoszenia listy przez komitet wyborczy, a fakt ten zostaje potwierdzony lub nie w momencie sporządzenia protokołu. Każde zgłoszenie listy wyborczej ?do godziny 23:59 dnia przed wskazanym terminem? nie oznacza ?braku rejestracji? wobec faktu niesporządzenia protokołu, zwłaszcza że sama okręgowa komisja wyborcza nie jest związana terminem ujętym w art. 211 § 1 Kodeksu wyborczego. Bezsporne jest więc, że Komitet Wyborczy Nowej Prawicy posiadał listy wyborcze zarejestrowane w 21 okręgach wyborczych, czyli w więcej niż połowie okręgów wyborczych. Co prawda w 2 przypadkach PKW sporządziła protokół po dniu 30 sierpnia, ale wobec faktu zgłoszenia tych list w terminie, należy uznać, iż ?rejestracja 21 Komitetów wyborczych? nastąpiła w terminie, o którym mowa w art. 211 § 1 Kodeksu wyborczego, bez względu na to, kiedy nastąpiło sporządzenie protokołu rejestracji listy. Wnoszący

3

protest odwołał się ponadto do art. 1 pkt 1 k.p.a. i art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a. oraz wyraził pogląd, że termin złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o rejestracji list w więcej niż połowie okręgów wyborczych został przez KW Nowa Prawica zachowany, gdyż przed jego upływem pismo zastało nadane w polskiej placówce operatora publicznego. Odmawiając w takiej sytuacji wydania zaświadczenia PKW dopuściła się zatem naruszenia art. 210 § 2 Kodeksu wyborczego, które miało wpływ na wynik wyborów we wszystkich 41 okręgach wyborczych.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych:


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.