Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

25.10.2011

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/11-12/153 ( sygn. akt III SW 30/11)

Strona 1 z 3
Postanowienie z dnia 25 października 2011 r. III SW 30/11 Naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego dotyczące wadliwego sporządzenia kart do głosowania nie ma wpływu na wynik wyborów, gdy zwiększenie liczby głosów oddanych na listę kandydatów na posłów komitetu wyborczego pominiętego na karcie do głosowania o wszystkie głosy nieważne z tego powodu, nie prowadziłoby do uczestniczenia tego komitetu w podziale mandatów. Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie SN: Bogusław Cudowski, Romualda Spyt. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 października 2011 r. sprawy z protestu wyborczego Grzegorza K. przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej p o s t a n o w i ł:

1. wyrazić opinię, że zarzuty protestu dotyczące wadliwego sporządzenia kart do głosowania w Okręgu Wyborczym Nr 41 w Szczecinie w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Policach oraz w Okręgu Wyborczym Nr 24 w Suwałkach w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 25 w Suwałkach są zasadne ale powyższe naruszenia przepisów ustawy nie miały wpływu na wynik wyborów,

2. wyrazić opinię, że pozostałe zarzuty protestu są nieuzasadnione. Uzasadnienie Pismem z dnia 14 października 2011 r. (data wpływu do Sądu Najwyższego 14 października 2011 r.), Grzegorz K. - pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego Polska Jest Najważniejsza wniósł protest wyborczy przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzucając naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących głosowania, ustalenia

2

wyników głosowania i wyników wyborów przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r., tj. art. 224 w związku z art. 227 i art. 40 § 1, 3 i 5 oraz art. 71 § 1 i art. 73 w związku z art. 228 § 1 i art. 230 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.). W uzasadnieniu zarzutów wskazał, że na urzędowych kartach do głosowania w wyborach do Sejmu, nie została umieszczona lista kandydatów nr 2 - zarejestrowana przez KW Polska Jest Najważniejsza, co powodowało wydawanie przez Obwodowe Komisje Wyborcze kart do głosowania pozbawionych tej listy w dniu głosowania. Komisje te uznawały za ważne karty do głosowania obarczone wyżej opisanym brakiem i uwzględniały je przy ustalaniu wyników głosowania, co miało miejsce na obszarze okręgów wyborczych nr 41 - Szczecin (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 144 oraz Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 w Policach), nr 19 - Warszawa I (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 438 w Warszawie, Obwodowa Komisja Wyborcza nr 112 w Warszawie, Obwodowa Komisja Wyborcza nr 555 w Warszawie, Obwodowa Komisja Wyborcza nr 434 w Warszawie), oraz nr 24 Suwałki (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25 w Suwałkach). Wskazał także, że już w dniu 7 października 2011 r. na obszarze Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 z siedzibą w Łodzi stwierdzono brak listy kandydatów na posłów zgłoszonej przez KW Polska Jest Najważniejsza na niektórych kartach do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza (w piśmie z dnia 19 października 2011 r.), odnosząc się do przedstawionych zarzutów wskazała, że zgodnie z art. 73 Kodeksu wyborczego karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej są nieważne. Zatem wydanie wyborcy karty niezawierającej zarejestrowanej w danym okręgu wyborczym listy kandydatów na posłów stanowiłoby naruszenie art. 52 § 2 w związku z art. 224 Kodeksu wyborczego. Natomiast uznanie przez obwodową komisję wyborczą takiej karty za ważną stanowiłoby naruszenie art. 228 § 1 pkt 4 w związku z art. 73 Kodeksu wyborczego. Odnosząc się do przedstawionego w proteście stanu faktycznego Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że:

1) obwodowe komisje wyborcze działające na obszarze okręgu wyborczego nr 10 - Łódź, zostały zobowiązane do sprawdzenia prawidłowości otrzymanych kart do głosowania, którą to czynność wykonały, a Państwowej Komisji Wyborczej nie są znane przypadki wydania wyborcom wadliwych kart do głosowania w tym okręgu wyborczym;

2) w okręgu wyborczym nr 41 - Szczecin, stwierdzono nieliczne przypadki wadliwego sporządzenia kart do głosowania. Jak wynika z wyjaśnień przedstawionych przez Okręgową Komisję Wyborczą w Szczecinie, pole-

3

ciła ona obwodowym komisjom wyborczym dokonanie starannego sprawdzenia prawidłowości kart do głosowania wydawanych wyborcom. Łączna liczba kart nieważnych wyjętych z urn w tym okręgu wyborczym wyniosła

332. W obwodach głosowania wymienionych w proteście liczba kart nieważnych wyniosła odpowiednio: w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 144 w Szczecinie - 0 (zero), w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Policach - 24;

3) w okręgu wyborczym nr 19 - Warszawa I w obwodach głosowania wymienionych w zarzutach protestu (OKW nr 112, 434, 438 oraz 555), nie stwierdzono przypadków wydania wyborcom wadliwych kart do głosowania (sprawdzenie otrzymanych kart do głosowania nie wykazało istnienia wadliwych kart).

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych:


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.