Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

25.10.2011

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/11-12/154 ( sygn. akt III SW 43/11)

Strona 1 z 3
Postanowienie z dnia 25 października 2011 r. III SW 43/11 Wyborca przebywający czasowo w okresie obejmującym dzień wyborów na obszarze gminy, w której położona jest jednostka organizacyjna tworząca odrębny obwód głosowania, nie może być bez wiedzy i woli umieszczony w spisie wyborców w takim odrębnym obwodzie głosowania. Przewodniczący SSN Katarzyna Gonera, Sędziowie SN: Zbigniew Hajn, Zbigniew Myszka (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 października 2011 r. sprawy z protestu wyborczego w sprawie Marka K. przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Okręgu Wyborczym Nr 7 w Chełmie p o s t a n o w i ł: wyrazić opinię o zasadności zarzutu protestu, co jednak nie miało wpływu na wynik wyborów. Uzasadnienie W dniu 13 października 2011 r. Marek K. wniósł protest wyborczy twierdząc, że w dniu 9 października 2011 r. w lokalu wyborczym przy ul. Ł. w Z. odmówiono mu prawa do oddania głosu na skutek tego, że jego nazwisko nie figurowało na liście uprawnionych do głosowania. Po interwencji u szefa komisji wyborczej wnoszący protest dowiedział się, że został przerejestrowany do ?komisji wyborczej w R.?, w której przebywał w szpitalu do dnia 5 października 2011 r. O dokonanej zmianie wyborca nie został powiadomiony, a jako osoba starsza i schorowana nie mógł udać się do tej miejscowości, aby oddać głos. Niedopuszczenie wnoszącego protest do wyborów miało jego zdaniem wpływ na ich wynik w okręgu wyborczym.

2

W odpowiedzi na protest Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Chełmie wniosła o uznanie podniesionych w nim zarzutów za bezzasadne, przedstawiając następujące ustalenia. Na dzień wyborów do Sejmu i Senatu RP Markowi K. przysługiwało czynne prawo wyborcze stosownie do art. 10 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego. W dacie sporządzenia spisu wyborców, wnoszący protest przebywał jako pacjent w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w R. (Oddział III Psychiatryczny Ogólny), na terenie którego utworzony został odrębny obwód głosowania. W dniu 3 października 2011 r. dyrektor SPWSzP w R. sporządził wykaz osób, które przebywały na terenie Szpitala i miały w nim przebywać w dniu wyborów. W tym też dniu wykaz przekazano Urzędowi Gminy w R., właściwemu ze względu na siedzibę Szpitala. Wykaz posłużył, w myśl § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie spisu wyborców z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 158, poz. 942, zwanego dalej rozporządzeniem o spisie wyborców), za podstawę do sporządzenia przez Urząd Gminy w R. spisu wyborców dla odrębnego obwodu utworzonego w Szpitalu w R., a wśród uprawnionych do głosowania w tym obwodzie, pod Nr 42, ujęty został protestujący. W dniu 4 października 2011 r. Urząd Gminy w R. powiadomił Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Z. o wpisaniu Marka K. do prowadzonego przez siebie spisu wyborców. Stanowiło to podstawę do wykreślenia protestującego ze spisu wyborców w stałym miejscu zamieszkania, tj. ul. S. w Z. W dniu 5 października 2011 r. protestujący został wypisany ze szpitala i pouczony przez personel medyczny, że aby móc wziąć udział w wyborach osoba opuszczająca szpital przed dniem wyborów, a ujęta w spisie wyborców uprawnionych do głosowania w szpitalu, musi uzyskać zaświadczenia o prawie do głosowania z Urzędu Gminy w R. Fakt ten został stwierdzony pismem dyrektora SPSzP w R. z dnia 18 października 2011 r. Protestujący nie ubiegał się o wydanie takiego zaświadczenia, mimo że przed dniem wyborów, a po sporządzeniu spisu wyborców, zmienił miejsce pobytu. Nie dopełnił więc wymogu z art. 32 § 1 Kodeksu wyborczego. Zdaniem Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Chełmie, podmioty współuczestniczące w procedurze dotyczącej sporządzenia spisu wyborców w Urzędzie Miasta Z. i w Urzędzie Gminy R. wypełniły właściwie swoje obowiązki w ramach zadań zleconych przewidzianych w Dziale I Rozdział 4 Kodeksu wyborczego, a kierujący zakładem leczniczym - w zakresie udzielanie stosownego pouczenia - obowiązek wynikający z § 7 ust. 5 rozporządzenia o spisie wyborców. Również Obwodowa Ko-

3

misja Wyborcza Nr 1 w Z., odmawiając wnoszącemu protest wydania kart do głosowania w sytuacji, gdy nie figurował w spisie wyborców w tym obwodzie lecz w spisie wyborców w Urzędzie Gminy w R., nie dopuściła się naruszenia prawa wyborczego mającego wpływ na uniemożliwienie uczestniczenia w wyborach do Sejmu i Senatu RP Markowi K. W ocenie Okręgowej Komisji Wyborczej, protestujący nie uczestniczył czynnie w wyborach w dniu 9 października z uwagi na niepodjęcie stosownych działań zmierzających do uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania. Niezasadny jest więc zarzut o pozbawieniu go czynnego prawa wyborczego przez organy wyborcze i naruszeniu przepisów Kodeksu wyborczego przez organy prowadzące ewidencję ludności i spisy wyborców na terenie działania tutejszej Komisji.

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych:


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.