Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

16.11.2011

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/11-12/160 ( sygn. akt III SW 49/11)

Strona 2 z 2

5. Wtedy pełnomocnik Prezydenta Chełma pan N. zadecydował, że przeliczymy głosy oddane na listę nr

5. Po przeliczeniu tych głosów okazało się, że głosy oddane na kandydatkę z pozycji 13 zostały przypisane innemu kandydatowi?. Ponowne nielegalne przeliczenie głosów oddanych na listę Nr 5 potwierdziła także notatka służbowa członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 z dnia 20 października 2001 r., z której wynika, że doszło do ponownego liczenia głosów przez członków tej Komisji po dniu wyborów, bo 18 października 2011 r. Ujawnione okoliczności stanowiły naruszenie art. 229 zdania drugiego ustawy z dnia 6 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), który dopuszcza ponowne ustalenie przez obwodową komisję wyborczą wyników głosowania w obwodzie wyłącznie w razie stwierdzenia nieprawidłowości ustalenia wyników głosowania w obwodzie przez właściwą okręgową komisję wyborczą, co wymaga wydania zarządzenia przez tę komisję i powiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast po wniesieniu protestu przeciwko ważności wyborów dowód z oględzin kart do głosowania może dopuścić wyłącznie Sąd Najwyższy właściwy do rozpoznawania protestów w postępowaniu nieprocesowym (art. 79 § 2 w związku z art. 241 § 1 Kodeksu wyborczego), a ponadto przekazane w depozyt odpowiednio wójtowi, konsulowi albo kapitanowi statku dokumenty z głosowania oraz pieczęć komisji mogą być udostępnione tylko na żądanie sądów, prokuratury lub Policji, prowadzących postępowanie karne (art. 79 Kodeksu wyborczego). Równocześnie z zebranego w sprawie materiału dowodowe-

4

go wynika, że nielegalne ponowne przeliczenie głosów oddanych w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Chełmie przez członków tej Komisji już po wniesieniu protestów do Sądu Najwyższego nie miało wpływu na wynik wyborów, tym niemniej Państwowa Komisja Wyborcza powinna podjąć adekwatne kroki w celu przeciwdziałania w przyszłości potencjalnym przypadkom tego typu naruszeń Kodeksu wyborczego, co najmniej przez pełnomocnika Prezydenta Chełma p. N. i członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Chełmie, którzy wzięli udział w opisanym nielegalnym ponownym przeliczeniu głosów. Mając powyższe na uwadze Sąd Najwyższy wyraził opinię jak w sentencji postanowienia. ========================================

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych:


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.