Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

16.11.2011

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/11-12/160 ( sygn. akt III SW 49/11)

Strona 1 z 2
Postanowienie z dnia 16 listopada 2011 r. III SW 49/11 Po wniesieniu protestu przeciwko ważności wyborów niedopuszczalne jest ponowne przeliczenie kart do głosowania i sprawdzenie wyników przez członków komisji wyborczych. Przewodniczący SSN Katarzyna Gonera, Sędziowie SN Zbigniew Hajn, Zbigniew Myszka (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 listopada 2011 r. sprawy z protestu wyborczego w sprawie Mieczysława G. przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej p o s t a n o w i ł: wyrazić opinię o zasadności protestu, jednak stwierdzone naruszenie nie miało wpływu na wynik wyborów. Uzasadnienie W dniu 13 października 2011 r. Mieczysław G. wniósł ?na podstawie art. 241 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) protest wyborczy przeciwko ważności wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 roku z powodu naruszenia przepisów wyżej wymienionej ustawy, w szczególności poprzez naruszenie przez Obwodową Komisję Wyborczą Nr 8 w mieście Chełmie, dotyczącą wyników wyborów?. Wnoszący protest wskazał, że oddał głos na kandydata do Sejmu na liście Nr 5 pozycja 13, ale po ogłoszeniu wyników w Obwodowej Komisji Wyborczej okazało się, że przy tym kandydacie ?figuruje liczba zero?. Takie działania stanowiły naruszenie przepisów ustawy w sposób, który mógł mieć wpływ na wynik wyborów, co sprawia, że protest jest konieczny i uzasadniony.

2

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie zajął stanowisko, że nawet w przypadku omyłkowego nieuwzględnienia przez Obwodową Komisję Wyborczą Nr 8 w Chełmie głosów oddanych na kandydatkę z listy Nr 5, zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Lucynę K. - nie miałoby to wpływu na wynik wyborów. Kandydatka otrzymała w całym okręgu wyborczym 847 głosów. Tymczasem w okręgu wyborczym Nr 7 Komitet Wyborczy PSL uzyskał dwa mandaty, a na posłów wybrani zostali kandydaci, którzy otrzymali kolejno 10.527 i 8.906 głosów. Przewodniczący dodał przy tym, że obwodowe komisje wyborcze zostały wybrane spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników poszczególnych komitetów wyborczych, którzy mieli baczenie, by głosy zostały prawidłowo policzone i przypisane właściwym kandydatom. Ewentualna omyłka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 nie miała wpływu na wynik wyborów, a ustalenie stanu faktycznego wymagałoby przeprowadzenia postępowania dowodowego, do którego Okręgowa Komisja Wyborcza nie jest uprawniona. W odpowiedzi na protest Prokurator Generalny wystąpił o wydanie postanowienia zawierającego opinię, że zarzuty protestu są zasadne, lecz naruszenie przepisów ustawy nie miało wpływu na wynik wyborów. Wobec podniesionych w proteście zarzutów, wskazana w protokole Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 liczba głosów oddanych na Lucynę K. z listy Nr 5, pozycji 13 okazała się niezgodna ze stanem faktycznym. Ze stanowiska Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie wynika, że naruszenie przepisów Kodeksu nie miało jednak wpływu na ostateczny wynik wyborów. Lucyna K. otrzymała bowiem w całym okręgu wyborczym 847 głosów, a na posłów wybrani zostali kandydaci, którzy otrzymali kolejno: 10.527 i 8.906 głosów. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Zarzut protestu potwierdził się, ponieważ z przeprowadzonego w drodze pomocy sądowej przez Sąd Rejonowy w Chełmie dowodu z oględzin kart do głosowania w obwodzie Nr 8 w Chełmie wynika, że na kandydatkę nr 13 z listy nr 5 w rzeczywistości oddano 13 ważnych głosów. Równocześnie na kandydata nr 10 z tej listy nie oddano żadnego ważnego głosu, natomiast w protokole głosowania w tym obwodzie błędnie przypisano mu 13 ważnie oddanych głosów. Z powyższego zestawienia wynika, że 13 ważnych głosów oddanych na kandydatkę nr 13 z listy nr 5 zostało błędnie przypisanych innemu kandydatowi nr 10 z tej listy, co przewodniczący

3

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Chełmie tłumaczył błędem tej Komisji wynikającym z ?zamiany? ważnie oddanych głosów na tych kandydatów, który powstał ?przy przepisywaniu brudnopisu na czystopis?. Oznaczało to, że trafny był zarzut wnoszącego protest nieprawidłowego ustalenia wyników głosowania na poszczególnych kandydatów listy nr 5, który jednak nie miał wpływu na łączną liczbę głosów oddanych na kandydatów z tej listy ani na wybranych z tej listy kandydatów na posłów w Okręgu Wyborczym Nr 7, ani na wynik wyborów, ponieważ kandydatka nr 13 z listy nr 5, otrzymała w całym tym Okręgu znacznie mniej głosów (847) niż dwaj posłowie wybrani z tej listy, którzy uzyskali odpowiednio: 10.527 oraz 8.906 głosów. Niezależnie od powyższego Sąd Najwyższy stwierdził, że w sprawie doszło do nielegalnego ponownego liczenia głosów oddanych w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Chełmie. Z zeznań Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 wynikało, iż ?po tym jak wpłynęły protesty w tej sprawie Komisja zostałam wezwana do Urzędu Miasta, powiedziano nam, że wpłynęły protesty kandydatki z pozycji 13 z listy nr

< >
pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych:


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.