Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

10.11.2011

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2012/11-12/159 ( sygn. akt III SW 54/11)

Postanowienie z dnia 10 listopada 2011 r. III SW 54/11 Naruszenie art. 228 § 1 pkt 8 Kodeksu wyborczego przez błędne ustalenie, że na kandydaturę nie oddano ważnych głosów w sytuacji, gdy takie głosy w rzeczywistości oddano, nie ma wpływu na wynik wyborów, jeżeli komitet wyborczy nie uczestniczył w podziale mandatów. Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Halina Kiryło, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 listopada 2011 r. sprawy z protestu Tomasza B. i Renaty B. przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z udziałem Państwowej Komisji Wyborczej, Prokuratora Generalnego, Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Bydgoszczy p o s t a n o w i ł: wydać opinię, że zarzut protestu dotyczący niewłaściwego ustalenia wyników głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Więcborku polegający na niezaliczeniu dwóch ważnie oddanych głosów na kandydatkę Magdalenę B. jest zasadny, jednakże stwierdzone naruszenie nie miało wpływu na wynik wyborów. Uzasadnienie Tomasz B. i Renata B., jako wyborcy uprawnieni na podstawie art. 82 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) wnieśli w ustawowym terminie do Sądu Najwyższego protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ?w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Więcborku?. Wnoszący protest zarzucili popełnienie ?oszustwa wyborczego", gdyż w dniu 9 października 2011 r. oddali głosy na Magdalenę B. - kandydatkę na posła z listy nr 2 Komitetu Wyborczego Polska Jest Najważniejsza, zaś z podanych przez

2

Komisję ?wyników wyborów? w obwodzie wynika, że wskazana kandydatka nie otrzymała żadnego głosu. Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy zajął stanowisko, iż opisana w proteście sytuacja nie świadczy o popełnieniu ?oszustwa wyborczego", a może być wynikiem pomyłki Obwodowej Komisji Wyborczej albo skutkiem nieważności głosu lub karty do głosowania. Prokurator Generalny wniósł o wydanie postanowienia zawierającego opinię, że zarzuty protestu są zasadne, jednakże naruszenie przepisów ustawy nie miało wpływu na wynik wyborów. Postanowieniem z dnia 26 października 2011 r. Sąd Najwyższy dopuścił dowód z oględzin kart do głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Więcborku celem ustalenia, czy wśród głosów ważnych i nieważnych znajdują się głosy oddane na Magdalenę B. - kandydatkę z listy Nr 2 Komitetu Wyborczego Polska Jest Najważniejsza, przy czym dowód ten przeprowadził przez Sąd Rejonowy w Tucholi. W wyniku dokonania przez ten Sąd w dniu 2 listopada 2011 r. oględzin kart do głosowania stwierdzono, że wśród nich znajduje się 8 kart, na których oddano głos na kandydatkę z listy nr 2, Magdalenę B., z czego 2 głosy zostały oddane ważnie, natomiast pozostałych 6 głosów jest nieważnych z uwagi na wybór także innych kandydatów na innych listach wyborczych w ramach tej samej karty do głosowania. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: W myśl art. 100 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa. Z kolei zgodnie z art. 101 ust. 2 Konstytucji RP, wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie. Ustawa - Kodeks wyborczy w art. 82 § 1 stanowi, że przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby protest może być wniesiony z powodu: dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w rozdziale XXXI Kodeksu karnego, mającego wpływ na przebieg głosowania, ustalenie wyników głosowania lub wyników wyborów (pkt

1) lub naruszenia przepisów Kodeksu Wyborczego dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów (pkt 2).

3

Z twierdzeń wnoszących protest wynika, że kwestionują oni ważność wyborów w okręgu wyborczym w Bydgoszczy z uwagi na naruszenie przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 1 w Więcborku przepisów dotyczących ustalenia wyników głosowania w tym obwodzie poprzez nieprawidłowe obliczenie liczby głosów ważnych oddanych na kandydatkę z listy kandydatów zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza. Zarzut ten należy uznać za zasadny. Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że istotnie doszło do naruszenia art. 228 § 1 pkt 8 Kodeksu wyborczego poprzez błędne ustalenie, iż na kandydatkę do Sejmu - Magdalenę B. nie oddano głosów ważnych, w sytuacji gdy faktycznie oddane na nią zostały dwa ważne głosy. Jednakże z uwagi na to, iż Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza w ogóle nie uczestniczył w podziale mandatów do Sejmu RP, prawidłowe ustalenie wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Więcborku nie zmieniłoby wyników wyborów. W konsekwencji stwierdzone naruszenie nie mogło mieć i nie miało wpływu na wynik wyborów. Z powyższych względów wydano opinię jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 242 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego. ========================================

pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych:


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.