Logowanie

Orzecznictwa Unii Europejskiej

 • Wyrok Sądu Pierwszej Instancji sygn. T-357/06 - Koninklijke Wegenbouw Stevin przeciwko Komisji27.9.2012

  Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 27 września 2012 r.

  Koninklijke Wegenbouw Stevin BV przeciwko Komisji Europejskiej.

  Konkurencja - Grzywna.

  Sprawa T-357/06.

 • Wyrok Sądu Pierwszej Instancji sygn. T-347/06 - Nynäs Petroleum i Nynas Belgium przeciwko Komisji27.9.2012

  Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 27 września 2012 r.

  Nynäs Petroleum AB i Nynas Belgium AB przeciwko Komisji Europejskiej.

  Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Niderlandzki rynek bitumu do nawierzchni drogowych - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE - Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia - Grzywny - Współpraca w toku postępowania administracyjnego - Istotna wartość dodana - Równość traktowania.

  Sprawa T-347/06.

 • Wyrok Sądu Pierwszej Instancji sygn. T-343/06 - Shell Petroleum i in. przeciwko Komisji27.9.2012

  Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 27 września 2012 r.

  Shell Petroleum NV, The Shell Transport and Trading Company Ltd i Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV przeciwko Komisji Europejskiej.

  Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Niderlandzki rynek bitumu do nawierzchni drogowych - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE - Możliwość przypisania zachowania noszącego znamiona naruszenia - Wspólna kontrola - Grzywny - Okoliczności obciążające - Rola inicjatora i przywódcy - Powrót do naruszenia - Czas trwania naruszenia - Prawo do obrony - Nieograniczone prawo orzekania - Zachowanie przedsiębiorstwa w toku postępowania administracyjnego.

  Sprawa T-343/06.

 • Wyrok Sądu Pierwszej Instancji sygn. T-139/09 - Francja przeciwko Komisji27.9.2012

  Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 27 września 2012 r.

  Republika Francuska przeciwko Komisji Europejskiej.

  Pomoc państwa - Sektor owoców i warzyw - "Plany interwencyjne" mające na celu wsparcie rynku owoców i warzyw we Francji - Decyzja stwierdzająca niezgodność pomocy ze wspólnym rynkiem - Pojęcie pomocy państwa - Zasoby państwowe - Współfinansowanie przez instytucję publiczną i z dobrowolnych wkładów organizacji producentów - Argumenty niepodniesione w toku postępowania administracyjnego - Obowiązek uzasadnienia.

  Sprawa T-139/09.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-587/10 - VSTR27.9.2012

  Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 27 września 2012 r.

  Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) przeciwko Finanzamt Plauen.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Bundesfinanzhof - Niemcy.

  Podatki - Podatek od wartości dodanej - Dostawa towarów - Opodatkowanie transakcji łańcuchowych - Odmowa zwolnienia z powodu braku numeru identyfikacji dla celów podatku VAT nabywcy.

  Sprawa C-587/10.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-392/11 - Field Fisher Waterhouse27.9.2012

  Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 27 września 2012 r.

  Field Fisher Waterhouse LLP przeciwko Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Zjednoczone Królestwo.

  Podatek VAT - Zwolnienie najmu nieruchomości - Najem lokali handlowych - Usługi związane z takim najmem - Kwalifikacja transakcji dla celów podatku VAT - Transakcja obejmująca jedno świadczenie lub kilka niezależnych świadczeń.

  Sprawa C-392/11.

 • Opinia rzecznika generalnego sygn. C-379/11 - Caves Krier Fr?res27.9.2012

  Opinia rzecznika generalnego - 27 września 2012 r.

  Caves Krier Fr?res

  Sprawa C-379/11

  Rzecznik generalny: Sharpston

 • Opinia rzecznika generalnego sygn. C-356/11 - O i S27.9.2012

  Opinia rzecznika generalnego - 27 września 2012 r.

  O i S

  Sprawy połączone C-356/11, C-357/11

  Rzecznik generalny: Bot

 • Wyrok Trybunału sygn. C-179/11 - CIMADE i GISTI27.9.2012

  Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 27 września 2012 r.

  Cimade i Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) przeciwko Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Conseil d'État - Francja.

  Wniosek o udzielenie azylu - Dyrektywa 2003/9/WE - Minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl - Rozporządzenie (WE) nr 343/2003 - Obowiązek zapewnienia minimalnych warunków przyjmowania w toku procedury przejmowania lub ponownego przyjmowania osób ubiegających się o azyl przez państwo członkowskie odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosku o udzielenie azylu - Ustalenie państwa członkowskiego, na którym ciąży obowiązek poniesienia kosztów zapewnienia minimalnych warunków przyjmowania.

  Sprawa C-179/11.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-137/11 - Partena27.9.2012

  Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 27 września 2012 r.

  Partena ASBL przeciwko Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Cour du travail de Bruxelles - Belgia.

  Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących - Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 - Artykuły 13 i 14c - Właściwe ustawodawstwo - Osoby prowadzące działalność na własny rachunek - System zabezpieczenia społecznego - Przynależność - Osoba wykonująca pracą najemną bądź niewykonująca żadnej pracy w jednym państwie członkowskim - Działalność na własny rachunek wykonywana w innym państwie członkowskim - Członek zarządu spółki - Zamieszkiwanie w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie siedziby spółki - Zarządzanie spółką z państwa zamieszkania - Uregulowanie krajowe wprowadzające niewzruszalne domniemanie wykonywania działalności zawodowej w charakterze osoby prowadzącej działalność na własny rachunek - Obowiązkowa przynależność do systemu zabezpieczenia społecznego dla osób prowadzących działalność na własny rachunek tego państwa.

  Sprawa C-137/11.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-113/10 - Zuckerfabrik Jülich27.9.2012

  Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 27 września 2012 r.

  Zuckerfabrik Jülich AG (C-113/10) przeciwko Hauptzollamt Aachen, British Sugar plc (C-147/10) przeciwko Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs i Tereos - Union de coopératives agricoles ? capital variable (C-234/10) przeciwko Directeur général des douanes et droits indirects i Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers.

  Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Finanzgericht Düsseldorf - Niemcy, High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Zjednoczone Królestwo, Tribunal de grande instance de Nanterre - Francja.

  Wspólna polityka rolna - Wspólna organizacja rynków - Producenci cukru i izoglukozy - Obliczenie wysokości opłat produkcyjnych - Ważność sposobu obliczenia uwzględniającego fikcyjne refundacje dla ilość cukru wywiezionych bez refundacji - Moc wsteczna uregulowania - Kurs wymiany - Przyznanie odsetek.

  Sprawy połączone C-113/10, C-147/10 i C-234/10.

 • Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej sygn. F-51/10 - Moises Bermejo Garde przeciwko Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES).25.9.2012

  Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 września 2012 r.

  Moises Bermejo Garde przeciwko Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES).

  Sprawy pracownicze - Urzędnicy - Zatrudnienie - Ogłoszenie o wakacie - Niekorzystny akt.

  Sprawa F-51/10.

 • Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej sygn. F-41/10 - Moises Bermejo Garde przeciwko Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES).25.9.2012

  Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 września 2012 r.

  Moises Bermejo Garde przeciwko Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES).

  Sprawy pracownicze - Urzędnicy.

  Sprawa F-41/10.

 • Postanowienie Trybunału sygn. C-69/12 - Noscira przeciwko OHIM21.9.2012

  Postanowienie Trybunału - 21 września 2012 r.

  Noscira przeciwko OHIM

  Sprawa C-69/12 P

 • Wyrok Sądu Pierwszej Instancji sygn. T-278/10 - Wesergold Getränkeindustrie przeciwko OHMI - Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)21.9.2012

  Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 21 września 2012 r.

  Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

  Wspólnotowy znak towarowy - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego WESTERN GOLD - Wcześniejsze słowne, krajowe, międzynarodowy i wspólnotowy, znaki towarowe WESERGOLD, Wesergold i WeserGold - Względne podstawy odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Charakter odróżniający wcześniejszych znaków towarowych.

  Sprawa T-278/10.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.