Logowanie

Orzecznictwa Unii Europejskiej

 • Wyrok Sądu Pierwszej Instancji sygn. T-296/11 - Cementos Portland Valderrivas, SA przeciwko Komisji Europejskiej.14.3.2014

  Wyrok Sądu (siódma izba) z dnia 14 marca 2014 r.

  Cementos Portland Valderrivas, SA przeciwko Komisji Europejskiej.

  Sprawa T-296/11.

 • Opinia rzecznika generalnego sygn. C-66/13 - Green Network13.3.2014

  Opinia rzecznika generalnego - 13 marca 2014 r.

  Green Network

  Sprawa C-66/13

  Rzecznik generalny: Bot

 • Wyrok Trybunału sygn. C-599/12 - Jetair i BTW-eenheid BTWE Travel4you13.3.2014

  Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 13 marca 2014 r.

  Jetair NV i BTW-eenheid BTWE Travel4you przeciwko FOD Financiën.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Rechtbank van eerste aanleg te Brugge - Belgia.

  Podatek VAT - Procedura szczególna dla biur podróży - Transakcje dokonane poza Unią - Szósta dyrektywa 77/388/EWG - Artykuł 28 ust. 3 - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 370 - Klauzule "standstill" - Zmiana ustawodawstwa krajowego przed upływem terminu transpozycji.

  Sprawa C-599/12.

 • Opinia rzecznika generalnego sygn. C-562/12 - Liivimaa Lihaveis13.3.2014

  Opinia rzecznika generalnego - 13 marca 2014 r.

  Liivimaa Lihaveis

  Sprawa C-562/12

  Rzecznik generalny: Jääskinen

 • Wyrok Trybunału sygn. C-548/12 - Brogsitter13.3.2014

  Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 13 marca 2014 r.

  Marc Brogsitter przeciwko Fabrication de Montres Normandes EURL i Karsten Fräßdorf.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Landgericht Krefeld - Niemcy.

  Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 - Jurysdykcja szczególna - Artykuł 5 pkt 1 i 3 - Powództwo dotyczące odpowiedzialności cywilnej - Charakter kontraktowy czy deliktowy.

  Sprawa C-548/12.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-52/13 - Posteshop13.3.2014

  Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 13 marca 2014 r.

  Posteshop SpA - Divisione Franchising Kipoint przeciwko Autorit? Garante della Concorrenza e del Mercato i Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Consiglio di Stato - Włochy.

  Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2006/114/WE - Pojęcia "reklamy wprowadzającej w błąd" i "reklamy porównawczej" - Przepisy krajowe uznające reklamę wprowadzającą w błąd i niedozwoloną reklamę porównawczą za dwa odrębne czyny niezgodne z prawem.

  Sprawa C-52/13.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-512/12 - Octapharma France13.3.2014

  Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 13 marca 2014 r.

  Octapharma France SAS przeciwko Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) i Minist?re des affaires sociales et de la santé.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Conseil d'État - Francja.

  Zbliżanie ustawodawstw - Dyrektywa 2001/83/WE - Dyrektywa 2002/98/WE - Zakres stosowania - Nietrwały produkt krwiopochodny - Osocze przygotowywane w procesie przemysłowym - Jednoczesne lub wyłączne stosowanie dyrektyw - Przysługujące państwu członkowskiemu uprawnienie do ustanowienia bardziej rygorystycznego systemu dla osocza niż dla produktów leczniczych.

  Sprawa C-512/12.

 • Opinia rzecznika generalnego sygn. C-48/13 - Nordea Bank13.3.2014

  Opinia rzecznika generalnego - 13 marca 2014 r.

  Nordea Bank

  Sprawa C-48/13

  Rzecznik generalny: Kokott

 • Wyrok Trybunału sygn. C-464/12 - ATP PensionService13.3.2014

  Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 13 marca 2014 r.

  ATP Pension Service A/S przeciwko Skatteministeriet.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: ?stre Landsret - Dania.

  Szósta dyrektywa VAT - Zwolnienia - Artykuł 13 część B lit. d) pkt 3 i 6 - Specjalne fundusze inwestycyjne - Pracownicze programy emerytalne - Zarządzanie - Transakcje dotyczące rachunków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, przelewów.

  Sprawa C-464/12.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-38/13 - Nierodzik13.3.2014

  Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 13 marca 2014 r.

  Małgorzata Nierodzik przeciwko Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Sąd Rejonowy w Białymstoku - Polska.

  Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Dyrektywa 99/70/WE - Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC - Klauzula 4 - Pojęcie "warunków zatrudnienia" - Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony - Odmienne traktowanie względem pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony.

  Sprawa C-38/13.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-375/12 - Bouanich13.3.2014

  Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 13 marca 2014 r.

  Margaretha Bouanich przeciwko Directeur des services fiscaux de la Drôme.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunal administratif de Grenoble - Francja.

  Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 63 TFUE - Swobodny przepływ kapitału - Artykuł 49 TFUE - Swoboda przedsiębiorczości - Podatek dochodowy od osób fizycznych - Mechanizm obliczania maksymalnej dopuszczalnej stawki podatków bezpośrednich na podstawie wysokości dochodów - Umowa dwustronna o unikaniu podwójnego opodatkowania - Opodatkowanie dywidend wypłacanych przez spółkę z siedzibą w innym państwie członkowskim i podlegających już opodatkowaniu u źródła - Nieuwzględnienie lub częściowe uwzględnienie podatku zapłaconego w tym innym państwie członkowskim przy obliczaniu maksymalnej dopuszczalnej stawki opodatkowania - Artykuł 65 TFUE - Ograniczenie - Względy uzasadniające..

  Sprawa C-375/12.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-366/12 - Klinikum Dortmund13.3.2014

  Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 marca 2014 r.

  Finanzamt Dortmund-West przeciwko Klinikum Dortmund GmbH.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Bundesfinanzhof - Niemcy.

  Odesłanie prejudycjalne - Szósta dyrektywa VAT - Zwolnienia - Artykuł 13 część A ust. 1 lit. b) - Dostawa towarów - Wydawanie leków cytostatycznych w ramach leczenia ambulatoryjnego - Świadczenie usług przez różnych podatników - Artykuł 13 część A ust. 1 lit. c) - Świadczenia opieki medycznej - Produkty lecznicze przepisane przez lekarza działającego w ramach prywatnej praktyki w szpitalu -Działalność ścisłe związana - Świadczenia pomocnicze względem świadczeń opieki medycznej - Działalność fizycznie i ekonomicznie nierozdzielana.

  Sprawa C-366/12.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-29/13 - Global Trans Lodzhistik13.3.2014

  Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 13 marca 2014 r.

  Global Trans Lodzhistik OOD przeciwko Nachalnik na Mitnitsa Stolichna.

  Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Administrativen sad Sofia-grad - Bułgaria.

  Odesłanie prejudycjalne - Wspólnotowy kodeks celny - Artykuły 243 i 245 - Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 - Artykuł 181a - Decyzja zaskarżalna - Dopuszczalność skargi do sądu bez wcześniejszego wniesienia odwołania w trybie administracyjnym - Zasada przestrzegania prawa do obrony.

  Sprawy połączone C-29/13 i C-30/13.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-222/12 - Karuse13.3.2014

  Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 marca 2014 r.

  A. Karuse AS przeciwko Politsei- ja Piirivalveamet.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tartu Ringkonnakohus - Estonia.

  Transport drogowy - Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 - Obowiązek użycia tachografu - Odstępstwo od obowiązku dla pojazdów używanych w ramach czynności związanych z utrzymaniem dróg - Pojazd przewożący żwir z miejsca załadunku do miejsca, gdzie prowadzone są prace związane z utrzymaniem dróg.

  Sprawa C-222/12.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-204/13 - Malburg13.3.2014

  Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 marca 2014 r.

  Finanzamt Saarlouis przeciwko Heinz Malburg.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Bundesfinanzhof - Niemcy.

  Podatki - Podatek od wartości dodanej - Źródło i zakres prawa do odliczenia - Rozwiązanie spółki przez wspólnika - Nabycie części klienteli tej spółki - Wniesienie wkładu niepieniężnego do innej spółki - Zapłata naliczonego podatku - Możliwe odliczenie.

  Sprawa C-204/13.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.