Logowanie

Orzecznictwa Unii Europejskiej

 • Wyrok Trybunału sygn. C-190/13 - Márquez Samohano13.3.2014

  Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 13 marca 2014 r.

  Antonio Márquez Samohano przeciwko Universitat Pompeu Fabra.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Juzgado de lo Social n? 3 de Barcelona - Hiszpania.

  Polityka społeczna -Dyrektywa 99/70/WE - Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC - Uniwersytety - Wykładowcy stowarzyszeni - Kolejne umowy o pracę na czas określony - Klauzula 5 pkt 1 - Środki mające na celu zapobieganie nadużywaniu kolejnych umów o pracę na czas określony- Pojęcie "obiektywnych powodów" uzasadniających zawieranie takich umów - Klauzula 3 - Pojęcie "umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony" - Sankcje - Prawo do odszkodowania - Odmienne traktowanie względem pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony.

  Sprawa C-190/13.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-155/13 - SICES i in.13.3.2014

  Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 marca 2014 r.

  Societ? Italiana Commercio e Servizi srl (SICES) i inni przeciwko Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre - Włochy.

  Rolnictwo - Rozporządzenie (WE) nr 341/2007 - Artykuł 6 ust. 4 - Kontyngenty taryfowe - Czosnek pochodzący z Chin - Pozwolenia na przywóz - Nieprzenaszalność praw wynikających z niektórych pozwoleń na przywóz - Obejście -Nadużycie prawa.

  Sprawa C-155/13.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-132/13 - Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs13.3.2014

  Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 marca 2014 r.

  Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main przeciwko ILME GmbH.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Landgericht Köln - Niemcy.

  Odesłanie prejudycjalne - Zbliżanie ustawodawstw - Dyrektywa 2006/95/WE - Pojęcie sprzętu elektrycznego - Oznakowanie zgodności CE - Osłony do wielobiegunowych złącz wtykowych.

  Sprawa C-132/13.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-107/13 - FIRIN13.3.2014

  Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 marca 2014 r.

  FIRIN OOD przeciwko Direktor na Direktsia ?Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika? - Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Administrativen sad Veliko Tarnovo - Bułgaria.

  Wspólny system podatku od wartości dodanej - Odliczenie podatku naliczonego - Płatności zaliczkowe - Odmowa przyznania odliczenia - Oszustwo - Korekta odliczenia, jeżeli transakcja podlegająca opodatkowaniu nie została dokonana - Przesłanki.

  Sprawa C-107/13.

 • Wyrok Sądu Pierwszej Instancji sygn. T-202/12 - Al Assad przeciwko Radzie12.3.2014

  Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 12 marca 2014 r.

  Bouchra Al Assad przeciwko Radzie Unii Europejskiej.

  Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte wobec Syrii - Zamrożenie funduszy - Umieszczenie jednostki w wykazach osób objętych środkami ograniczającymi - Powiązania osobiste z członkami reżimu - Prawo do obrony - Rzetelny proces - Obowiązek uzasadnienia - Ciężar dowodu - Prawo do skutecznej ochrony sądowej - Proporcjonalność - Prawo własności - Prawo do życia prywatnego.

  Sprawa T-202/12.

 • Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej sygn. F-128/12 - CR przeciwko Parlamentowi Europejskiemu.12.3.2014

  Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 12 marca 2014 r.

  CR przeciwko Parlamentowi Europejskiemu.

  Sprawa F-128/12.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-457/12 - S12.3.2014

  Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 marca 2014 r.

  S. przeciwko Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel i Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel przeciwko

  G..

  Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas.

  Artykuł 20 TFUE, art. 21 ust. 1 TFUE i art. 45 TFUE - Dyrektywa 2004/38/WE - Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich - Osoby uprawnione - Prawo pobytu obywatela państwa trzeciego, członka rodziny obywatela Unii, w państwie członkowskim, którego przynależność państwową posiada obywatel Unii - Obywatel Unii będący rezydentem i obywatelem tego samego państwa członkowskiego - Działalność zawodowa - Regularne przemieszczanie się do innego państwa członkowskiego.

  Sprawa C-457/12.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-456/12 - O12.3.2014

  Wyrok Trybunału - 12 marca 2014 r.

  O

  Sprawa C-456/12

 • Postanowienie Trybunału sygn. C-510/12 - Bloomsbury NV przeciwko Belgische Staat.6.3.2014

  Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 6 marca 2014 r.

  Bloomsbury NV przeciwko Belgische Staat.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Hof van beroep te Gent - Belgia.

  Sprawa C-510/12.

 • Postanowienie Trybunału sygn. C-248/12 - Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development przeciwko Komisji6.3.2014

  Postanowienie Trybunału - 6 marca 2014 r.

  Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development przeciwko Komisji

  Sprawa C-248/12 P

 • Wyrok Trybunału sygn. C-606/12 - Dresser Rand6.3.2014

  Wyrok Trybunału - 6 marca 2014 r.

  Dresser Rand

  Sprawy połączone C-606/12, C-607/12

 • Wyrok Trybunału sygn. C-595/12 - Napoli6.3.2014

  Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 marca 2014 r.

  Loredana Napoli przeciwko Ministero della Giustizia - Dipartimento dell?Amministrazione penitenziaria.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Włochy.

  Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Dyrektywa 2006/54/WE - Równość traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia i pracy - Szkolenie służące uzyskaniu statusu urzędnika - Wykluczenie z powodu przedłużającej się nieobecności - Nieobecność spowodowana urlopem macierzyńskim.

  Sprawa C-595/12.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-458/12 - Amatori i in.6.3.2014

  Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 6 marca 2014 r.

  Lorenzo Amatori i in. przeciwko Telecom Italia SpA i Telecom Italia Information Technology Srl.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunale di Trento - Włochy.

  Odesłanie prejudycjalne - Polityka społeczna - Przejęcie przedsiębiorstw - Ochrona praw pracowniczych - Dyrektywa 2001/23/WE - Przejęcie stosunków pracy w wypadku zbycia na podstawie umowy części zakładu, która nie może być uważana za wcześniej istniejącą niezależną jednostkę gospodarczą.

  Sprawa C-458/12.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-409/12 - Backaldrin Österreich The Kornspitz Company6.3.2014

  Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 marca 2014 r.

  Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH przeciwko Pfahnl Backmittel GmbH.

  Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Oberster Patent- und Markensenat - Austria.

  Znaki towarowe - Dyrektywa 2008/95/WE - Artykuł 12 ust. 2 lit. a) - Wygaśnięcie - Znak towarowy, który stał się w handlu, w wyniku działania lub zaniechania właściciela, nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany - Postrzeganie oznaczenia słownego "KORNSPITZ" przez sprzedawców z jednej strony i użytkowników końcowych z drugiej strony - Utrata charakteru odróżniającego z punktu widzenia jedynie użytkowników końcowych.

  Sprawa C-409/12.

 • Wyrok Trybunału sygn. C-337/12 - Pi-Design AG i inni przeciwko Yoshida Metal Industry Co. Ltd i Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrzengo (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (C-337/12 P i C-339/12 P) i Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrzengo (znaki towarowe i wzory) (OHIM) przeci6.3.2014

  Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 6 marca 2014 r.

  Pi-Design AG i inni przeciwko Yoshida Metal Industry Co. Ltd i Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrzengo (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (C-337/12 P i C-339/12 P) i Urząd Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrzengo (znaki towarowe i wzory) (OHIM) przeciwko Yoshida Metal Industry Co. Ltd (C-338/12 P i C-340/12 P).

  Sprawy połączone C-337/12 P do C-340/12 P.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.